×

 

Byggprojektör inom BIM

Genom BIM, Building Information Modelling, skapas och används digitala modeller i bygg- och
anläggningsprojekt. BIM ersätter allt mer traditionella ritningar och handlingar och visas som en
digital representation av en byggnad/ anläggning. Där samlas och organiseras all information om
en byggnads livscykel, som används för flera ändamål och av olika aktörer. Nyttan med BIM är
stor; bl.a. mer ändamålsenliga produkter, effektivare och mer kvalitativa processer och lägre
kostnader.

Yrkesroller

 • Byggprojektör BIM
 • Modellansvarig
 • BIM-ansvarig
 • BIM-samordnare

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2, 100p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Samtliga aspekter inom BIM-processen och dess olika skeden.
 • Hur BIM påverkar projektplanering och hur detta omsätts i praktiken.
 • CAD-program lämpade för BIM modellering.
 • Att framställa underlag för konstruktionsritningar och 3D projektering.
 • Entrepenadjuridik, produktionsstyrningsmetoder, produktionsplaner och kalkylering.
 • Byggnaders uppbyggnad, utrustning och konstruktion och känna till byggbranschens terminologi.
 • VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning och färdigheter i att modellera och utföra VVS-projektering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda CAD-program lämpade för BIM modellering.
 • Framställa underlag för konstruktionsritningar.
 • Lösa tekniska och ekonomiska problemställningar för olika produktionsmetoder.
 • Kunna skriva anbud och sälja uppdrag inom yrkesområdet.
 • Modellera och utföra VVS-projektering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.
 • Arbeta med underhållsteknik i olika installationssystem.
 • Kunna läsa ritningar och jobba med felsökning.
 • Jobba med projektledning.
 • Arbeta med BIM-verktyg inom VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning.

Utbildningens kurser

Kurser och poängplan

 • BIM-teori, 40 YH-poäng
 • BIM och 3D Modellering, 60 YH-poäng
 • Byggproduktion, 30 YH-poäng
 • Byggnadskonstruktion, 35 YH-poäng
 • Hållfasthetslära, 25 YH-poäng
 • Installationer, 30 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 70 YH-poäng
 • Branschanpassad matematik, 10 YH-poäng
 • Projektledning, 20 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och
förståelse för rätt arbetsmetodik vid arbete med BIM och
praktisk introduktion till 3D-projektering, installation och
samordning.

 

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om samtliga aspekter inom BIM-processen och dess olika skeden. Kursen behandlar skillnader mellan traditionell projektering och BIM- projektering, och hur BIM implementeras av olika aktörer i byggbranschen och vilka arbetsmetoder och verktyg som används. De studerande får kunskaper om hur BIM påverkar projektplanering och hur detta omsätts i praktiken.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig
avancerade kunskaper i yrkesrelaterad matematik, och kunna
ta del av utvecklingsfrågor inom området. Kursen ska också
bidra till färdigheter och kompetenser som bidrar till
utbildningens övergripande läranderesultat.

 

Målet med kursen är att den studerande, genom teori och
praktiska övningar utvecklar kunskaper om, färdigheter i och
kompetenser för att kunna analysera, värdera och lösa vanligt
förekommande problemställningar inom yrkesområdet med
hjälp av branschanpassad matematik.

Kursens syfte är att den studerande tillägnar sig specialiserad
kunskap och förståelse för CAD-program lämpade för BIM
modellering och hur man kan projektera avancerade
byggnadstyper med hjälp av 3D-BIM program. Den studerande
ska få kunskaper om att framställa underlag för
konstruktionsritningar, 3D projektering av markmodeller,
tomtplanering, solinstrålning samt beräkning av schaktvolymer.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar färdigheter i
användning av datorverktyg för hantering av virtuella modeller
inom olika tillämpningsområden.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig
kunskaper om entreprenadjuridik,
produktionsstyrningsmetoder, produktionsplaner och
kalkylering. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna
lösa tekniska och ekonomiska problemställningar för olika
produktionsmetoder.

 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna göra
enklare projektplanering av ett projekt och veta vilka krav som
ställs på en entreprenad.

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar en bred
teknisk kompetens och specialiserade kunskaper om en rad
fastighetstekniska frågor såsom byggkonstruktion, ritningslära
och byggtekniska regler.

 

Målet med kursen är att den studerande ska få specialiserade
kunskaper i byggnaders uppbyggnad, utrustning och
konstruktion och känna till byggbranschens terminologi
gällande material och konstruktioner. Den studerande får
också specialiserade kunskaper i bygg- fastighets- och
underhållsteknik, samt olika installationssystem. Den
studerande ska även tillägna sig kunskap i att läsa ritningar
och om metoderna för felsökning.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig
kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och
principer samt om konstruktionsmaterials egenskaper med
inriktning på byggteknik. Den studerande ska också få
kunskaper om grundläggande spänningsfall, beräkning av
laster samt dimensionering. Kursen ger kunskaper om de
vanligast förekommande standarder inom konstruktion.

 

Målet med kursen är att den studerande ska få förståelse för
samband mellan belastning, deformation och haveri i enklare
strukturella hållfasthetstekniska problem.

Syftet med kursen är att den studerande med hjälp av de
vanligast förekommande BIM-verktygen ges kunskaper inom
VVS-projektering, installationsteknik och
installationssamordning och färdigheter i att modellera och
utföra VVS-projektering. Kursen ger också den studerande
färdigheter i att planera en byggnads produktionstidsplan samt
att koppla denna till en 4D-simulering av byggprojektets
montageordning.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och
praktiska övningar utvecklar sina kunskaper om, färdigheter i
och kompetens för att planera, värdera, analysera,
dimensionera och utforma installationer.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt
arbete genom att använda kunskap och förståelse som
behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en
extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att
uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där
den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera
resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra
komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och
praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett
ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att
fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att
utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram
branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete
planeras och genomförs. Den studerande ska ges möjligheter
att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samt analysera
det färdiga resultatet och dra slutsatser av detta. Den
studerande har efter avslutad kurs kompetens för att
självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt
förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras
undersökningars och rapporters kvalitet.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig
specialiserade kunskaper i miljö- och kvalitetssystem,
projektledning, muntlig presentation och rapportskrivning.
Kursens syfte är också att den studerande tillägnar sig
färdigheter och kompetenser som bidrar till utbildningens
övergripande läranderesultat.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och
praktiska övningar utvecklar kunskaper om, färdigheter i och
kompetenser för att kunna kommunicera projektplaner,
dokumentera projektresultat och leda projekt.

Syftet med kursen är att den studerande, med viss
handledning, skaffar sig praktisk erfarenhet av de
skolbaserade kurserna genom att delta i LIA-platsens projekt.
Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och
kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande
läranderesultat.

 

Målet med kursen är att den studerande ges möjlighet till praktisk erfarenhet som utvecklar färdigheter i och
kompetenser för att analysera, planera, värdera och utföra de
vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom
yrkesområdet.
Den studerande ska också skriva en LIA-rapport (skriftlig
inlämning) samt genomföra en redovisning av LIA-kursen,
(muntlig presentation).

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupad praktisk
erfarenhet av de skolbaserade kurserna. Den studerande ska
ges möjlighet att självständigt hantera och ta ansvar för
arbetsuppgifter som är relevanta i rollen som byggprojektör
inom BIM. Kursens syfte är också att bidra till färdigheter och
kompetenser som bidrar till utbildningens övergripande
läranderesultat.

 

Målet med kursen är att den studerande ges möjlighet till
praktisk erfarenhet som utvecklar färdigheter i och
kompetenser för att analysera, planera, värdera och utföra de
vanligast förekommande arbetsuppgifterna inom
yrkesområdet. Den studerande ska också skriva en LIArapport (skriftlig inlämning) samt genomföra en redovisning av
LIA-kursen, (muntlig presentation).