Utbildningskoncept: Byggprojektör inom BIM

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Samtliga aspekter inom BIM-processen och dess olika skeden.
 • Hur BIM påverkar projektplanering och hur detta omsätts i praktiken.
 • CAD-program lämpade för BIM modellering.
 • Att framställa underlag för konstruktionsritningar och 3D projektering.
 • Entrepenadjuridik, produktionsstyrningsmetoder, produktionsplaner och kalkylering.
 • Byggnaders uppbyggnad, utrustning och konstruktion och känna till byggbranschens terminologi.
 • VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning och färdigheter i att modellera och utföra VVS-projektering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda CAD-program lämpade för BIM modellering.
 • Framställa underlag för konstruktionsritningar.
 • Lösa tekniska och ekonomiska problemställningar för olika produktionsmetoder.
 • Kunna skriva anbud och sälja uppdrag inom yrkesområdet.
 • Modellera och utföra VVS-projektering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.
 • Arbeta med underhållsteknik i olika installationssystem.
 • Kunna läsa ritningar och jobba med felsökning.
 • Jobba med projektledning.
 • Arbeta med BIM-verktyg inom VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning.

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Minst betyget E (G) på nedanstående gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B) eller motsvarande
 • Engelska 5 (Engelska A) eller motsvarande
 • Svenska 1 (Svenska A) eller motsvarande

Utbildningens kurser

Kurser och poängplan

 • BIM-teori, 40 YH-poäng
 • BIM och 3D Modellering, 60 YH-poäng
 • Byggproduktion, 30 YH-poäng
 • Byggnadskonstruktion, 35 YH-poäng
 • Hållfasthetslära, 25 YH-poäng
 • Installationer, 30 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, 70 YH-poäng
 • Branschanpassad matematik, 10 YH-poäng
 • Projektledning, 20 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper om samtliga aspekter inom BIM-processen och dess olika skeden. Kursen behandlar skillnader mellan traditionell projektering och BIM- projektering, och hur BIM implementeras av olika aktörer i byggbranschen och vilka arbetsmetoder och verktyg som används. De studerande får kunskaper om hur BIM påverkar projektplanering och hur detta omsätts i praktiken.

Kursen ska ge den studerande yrkesrelaterad matematik. Kursen ska koppla samman analys och

Ekvationer riktade till praktiska problemställningar inom byggbranschen. Kursen innefattar praktiska övningar kopplade samman till matematiken.

Kursens syfte är att ge de studerande en djup kunskap och förståelse för CAD-program lämpade för BIM modellering och hur man kan projektera avancerade byggnadstyper med hjälp av 3D Bim program. De studerande skall få kunskaper om att framställa underlag för konstruktionsritningar, 3D projektering av markmodeller, tomtplanering, solinsinstrålning samt beräkning av schaktvolymer. Även uppställningar över byggnadens huvudsakliga beståndsdelar; fönster, dörrar, vägg & golvareor samt volymer.

Kursen ska ge den studerande kunskaper om entrepenadjuridik, produktionsstyrningsmetoder, produktionsplaner och kalkylering. Den studerande ska efter genomgången kurs kunna lösa tekniska och ekonomiska problemställningar för olika produktionsmetoder.

Målet med kursen är att de studerande skall få specialiserade kunskaper i byggnaders uppbyggnad, utrustning och konstruktion och känna till byggbranschens terminologi gällande material och konstruktioner. De studerande får också specialiserade kunskaper i bygg- fastighets- och underhållsteknik, samt olika installationssystem. De studerande skall kunna läsa ritningar och får kunskap om metoderna för felsökning. De studerande får också kunskap om byggnaders klimatskal och vanliga källor till värmeförluster.

Kursen skall ge de studerande kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer samt kännedom om konstruktionsmaterials egenskaper med inriktning på byggteknik. Den studerande skall få kunskaper om grundläggande spänningsfall, beräkning av laster samt dimensionering. Kursen ger kunskaper om de vanligaste förekommande standarder inom konstruktion.

Kursen ska med hjälp av de vanligast förekommande BIM-verktygen ge de studerande kunskaper inom VVS-projektering, installationsteknik och installationssamordning och färdigheter i att modellera och utföra VVS-projektering. Kursen ger också de studerande färdigheter i att planera en byggnads produktionstidsplan samt att koppla denna till en 4D-simulering av byggprojektets montageordning.

Examensarbete ska fungera som ett uppdrag åt arbetslivet. Uppdragets innehåll bygger på den kompetens som upparbetats i såväl de skolförlagda kurserna som i LIA-kurserna. Examensarbetet kan även vara en egen vald fördjupningsuppgift inom ramen för denna utbildning. Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar. Den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper i områden som ryms inom kursplanen och självständigt planera och genomföra uppgiften. Examensarbetet presenteras skriftligt och muntligt inför en examinationskommitté som betygs bedömer arbetet.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap om hela byggprocessen, från byggherrens behov till driftklar byggnad, d v s hela anläggningens livscykel. Kursen ger också kunskap om de olika faserna i ett projekt. I kursen behandlas särskilt planering, projektekonomi, organisation, riskhantering, kvalitetsstyrning och dokumentation.

Målet med den kursen är att de studerande skall få en bred inblick i rollen som byggprojektör och få

kännedom om olika tekniska system i en fastighet. De studerande arbetar med alla förekommande arbetsuppgifter utifrån de olika kursmoment som gåtts igenom och får på så sätt en fördjupad förståelse för teorin i praktiken. De studerande skall under LIA:an göra en analysuppgift utifrån valt teoretiskt område som presenteras både för skolan och det aktuella LIAföretaget.

Målet med kursen är att de studerande skall ha färdighet att självständigt kunna planera ett projekt inom det byggnadstekniska området där de studerande får använda sig av samtliga kunskaper med fokus på miljö, ekonomi, juridik och projektledning. Under projektet finns handledare tillgänglig som bollplank. De studerande får också arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter och fördjupar på så vis de teoretiska kunskaperna för utbildningens alla delar.

Tillbaka till samlingsvyn?