×

 

3D-printtekniker

Additiv tillverkning växer i alla branscher. En indikator som visar teknikens starka utveckling och spridning är antalet patent sökta inom detta område. 

Som utbildad kvalificerad 3D-printtekniker är du efterfrågad och kommer bl.a. att kunna arbeta med 3D-printing inom prototypframtagning eller serieproduktion. Exempel på yrkesroller är 3D-printtekniker, 3D-printeroperatör, 3D-modellerare för 3D-print inom additiv tillverkning. 

Inom verkstadsindustrin är tekniken väletablerad och dess användning ökar för varje år. Särskilt inom prototypframtagningen är tekniken redan etablerat sedan ett antal år och dessa användning ökar lavinartat. 

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper i/om: 

 • och god förståelse för de ekonomiska aspekterna av yrkesrollen 
 • olika metoder inom produktutveckling och kunna kommunicera med en produktutvecklare på ett effektivt sätt 
 • om mekanikbegreppen kraftresultant, -komposant, och moment och om hållfasthetsbegreppen spänning, töjning, och elasticitetsmodul. 
 • fenomen som uppstår vid sintring 
 • principerna för olika typer av additiv tillverkning och kunna på ett effektivt sätt handha tillvekningsutrustningen 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 • kunna formulera sig, kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att genomföra professionella presentationer med fokus på bland annat verksamhetsperspektivet. 
 • kunna tillämpa sina kunskaper inom produktutveckling och additiv tillverkning 
 • kunna beskriva de grundläggande principerna för additiv tillverkning 
 • självständigt kunna skapa solidmodeller, granska och reparera modeller från andra konstruktörer och exportera dessa i lämplig format för additiv tillverkning. 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: 

 • kunna optimera en produkt för additiv tillverkning 
 • förstå och beskriva olika metoder för additiv tillverkning av polymera material 
 • använda olika tekniker för att kontrollera detaljstrukturen i maskinen och under efterbehandlingen 
 • handha ett system för additiv tillverkning av metalliska komponenter  
 • hantera krävande utrustning för additiv tillverkning och bistå med lämpliga råd när det gäller utformningen 
 • kunna ta emot 3d-modeller i anpassade och allmänna format och omvandla dem till ett format anpassat för additiv tillverkning 
 • kunna hantera skannade tredimensionella modeller, modifiera, optimera och reparera dessa samt fusionera dem med olika CAD-format. 
 • kommunicera med beställaren (konstruktören) och bistå med råd kring additiv tillverkning (t.ex. användning av ”gratis komplexitet”) 
 • känna till materialens och teknikens hållfasthetsegenskaper för att kunna optimera orienteringen och placeringen av detaljerna i maskinen 
 • kunna välja mellan och tillämpa olika tekniker för efterbehandling av detaljer producerade med additiv tillverkning 

Utbildningens kurser

Kurser och poängplan

 • Projektmetodik 3D-printteknik 20p 
 • Produktutveckling och realisering 30p 
 • Mekanik & hållfasthetslära 20p 
 • Hållbar produktutveckling 10p
 • CAD för additiv tillverkning 30p
 • Additiv tillverkning 1 60p
 • Additiv tillverkning 2,  40p
 • Additiv tillverkning 3 40p
 • LIA1 40p
 • LIA2 80p
 • Examensarbete 30p

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området projektbaserat lärande och samarbete som krävs för att arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig förståelse för vikten av ett projektorienterat arbetssätt och att hen utvecklar kunskaper och färdigheter inom projektledning, övar sina färdigheter i att kommunicera på engelska i projektorienterade och tekniska sammanhang särskilt inom produktutveckling och additiv tillverkning. 

Vidare ska den studerande öva sina kommunikativa färdigheter, tillägna sig kunskap om nätverkande, affärsmässigt förhållningssätt samt verktyg för att representera sig och sitt företag både i tal och text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder. 

Kursens syfte är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom produktutveckling och realisering som krävs för att kunna arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om strategier, terminologi och metoder som används i produktutveckling och ger en inblick i de vanligaste tillverkningsmetoder.

Kursens syfte är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i mekanik och hållfasthetslära som krävs för att kunna arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att kunna förstå hållfasthetsaspekterna i produkter som produceras med additiv tillverkning.

Kursens syfte är att den studerande ska få nödvändiga kunskaper om aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor samt kännedom om samhällets ramar för miljöarbete.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper för några väsentliga miljö- och resursproblem i relation till det moderna samhällets krav.

Kursens syfte är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i CAD som krävs för att kunna arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper och färdigheter om CAD-metodik, solidmodellering och standardiserade format. Den studerande ska kunna hantera, modifiera och förberedda en tredimensionellmodell för additiv tillverkning.

Kursens syfte är att den studerande ska få grundläggande kunskaper om additiv tillverkning och utveckla de färdigheter och kompetenser som krävs för att arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande ska få kunskap och förståelse för additiv tillverkning som industriell metod och utveckla nödvändiga färdigheter inom additiv tillverkning. Kursen behandlar utrustning, material och metoder för additiv tillverkning av främst polymera material.

Kursens syfte är att den studerande ska få avancerade kunskaper om additiv tillverkning och den utrustning som används inom främst additiv tillverkning av metalliska material.

 

Kursens mål är att den studerande ska få kunskap och förståelse om pulverteknologi, sintring, värmebehandling och olika metoder för energitillförsel. Den studerande ska få färdigheter och kompetens om de olika maskiner som används för tillverkning av metalliska material samt efterbehandling av pulverbaserade produkter.

Kursens syfte är att den studerande ska få fördjupade och specialiserade kunskaper om olika metoder av additiv tillverkning inom skilda områden som medicinsk teknik, flyg- och fordonsindustri, livsmedelsindustri och konsumentprodukter.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om de olika krav som ställs för tillverkning av produkter i olika branscher, och färdigheter i hur man ska tillämpa dessa.

Kursens syfte är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande ska ges möjlighet att omsätta sina kunskaper i en reell miljö för att utveckla praktiskt kunnande och bli väl insatt i yrkesrollen som 3D-printtekniker. LIA-kursen bygger vidare på de skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Kursens syfte är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som 3D-printtekniker.

 

Kursens mål är att den studerande ska ges möjlighet att omsätta sina kunskaper i en reell miljö för att utveckla praktiskt kunnande och bli väl insatt i yrkesrollen som 3D-printtekniker. LIA-kursen bygger vidare på de skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Kursens syfte är att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Kursens mål är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och genomförs. Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samt analysera det färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet.