×

 

Blockchain-strateg

Företag och organisationer behöver ställa om till ett hållbart samhälle, vilket tillsammans med digitaliseringen kräver nya strategier och arbetssätt. Hårdare miljölagstiftning, nationellt och globalt uppsatta hållbarhetsmål tillsammans med ett ökat tryck på näringslivet i hållbarhetsfrågor från kunder och konsumenter driver tillsammans arbetsmarknadens behov av kompetens inom hållbarhetsområdet och IT. 

Utbildningen skall ge kompetensen att utifrån ett hållbarhetsperspektiv arbeta strategiskt, rådgivande och/eller projektledande inom både privat och offentlig sektor som blockchain-strateg. Med fokus på att använda digitaliseringen för att göra möjligt och befrämja ett hållbart samhälle med transparens i och kontroll på försörjningskedjan.

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2, 100p
Svenska 3

Programmering 1

Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • spårbarhet, kravställning och leverantörer
 • integration av plattform, hämta och lämna data, IT-säkerhet
 • AI-lösningar för att optimera och förutspå kvalité
 • lagar och regler, såsom GDPR
 • olika projektmetoder kopplat tillförändringsledning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • ställa krav på leverantörer
 • göra en analys med utvecklingsförslag
 • kunna redogöra för blockchain-teknik
 • kunna delta i anbudsarbete
 • kunna delta i arbetet kring affärsjuridik, avtal, inköp och försäljning
 • kunna starta upp ett nytt projekt
 • kunna värdera och sammanställa information och kunskap

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt genomföra en analys och ta fram utvecklingsförslag inom spårbarhet
 • Självständigt kunna göra en riskanalys för att identifiera risker i en befintlig verksamhet eller inför en förändring av verksamheten.
 • Självständigt kunna ta ansvar för sitt arbete utifrån en satt plan

Utbildningens kurser

Kurser och poängplan

 • Change management och projektmetodik 50 yhp
 • Blockchain-plattform och IT-säkerhet 60 yhp
 • Digitalisering – AI och spårbarhet 35 yhp
 • Examensarbete 40 yhp
 • Juridik för Blockchain-strateger 40 yhp
 • Ekonomi 15 yhp
 • Hållbarhet 20 yhp
 • Analys och risker 20 yhp
 • Tillämpad matematik för Blockchain-strateger 15 yhp 
 • LIA 1 50 yhp
 • LIA 2 60 yhp

Totalt : 405 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom change management och projektmetodik som krävs för att arbeta som blockchain-strateg. Kursen behandlar olika projektmetodiker och hur de implementeras och används.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom blockchain-plattform för att kunna hämta och lämna data. Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om hur man arbetar förebyggande och förhindra att säkerhetsincidenter inträffar. Den studerande får även kunskaper om olika system, tekniker, informationsvägar och digital undersökningsteknik.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter inom användande av AI kopplat till blockchain. Syftet med kursen är också att den studerande ska få de kunskaper om hur spårbarhet med blockchain-teknik fungerar och hur man ställer krav mot leverantörer och andra samarbetspartners.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen. Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter och kompetenser inom att genomföra en analys av en verksamhet. I analysen skall den studerande komma med egna utvecklingsförslag och göra en strategi kopplat till blockchain.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper inom jruridik som är relevant för yrkesrollen, såsom GDPR och hur det används tillsammans med blockchain-teknik. Kursen ger också att ge den studerande kunskaper inom affärsjuridik, avtal, inköp och upphandling.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper och färdigheter inom företagsekonomi och projektekonomi.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om hållbarhet på nationell och internationell nivå. Kursen ger även kunskaper om att spårbarhet av material krävs för att kunna erbjuda hållbarhet som kundvärde. Kursen innehåller även kvalitetskrav och hållbarhetsmål kopplat till spårbarhet av material.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper i att identifiera risker och riskernas orsaker, och föreslå åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna för avvikelser och tillbud. En riskanalys kan göras för att identifiera risker i en befintlig verksamhet eller inför en förändring av verksamheten.

Syftet med kursen är att den studerandeskall behärska tillräckligt med matematik för att kunna förstå olika fenomen, göra prognoser med hjälp av matematik och att matematik står bakom tekniska uppfinningar. Kursen innehåller beräkningar utformade för blivande Blockchain-strateger, exempelvis primitiva funktioner, integraler och expotentialfunktioner 

Syftet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för yrkesområdet för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Syftet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs kan axla ett reguljärt arbete och utan sedvanlig inskolningsperiod verka på arbetsmarknaden i en för utbildningen relevant arbetsmiljö.