×

 

Internet of Things Utvecklare

Nya smarta IT-lösningar når marknaden dagligen vilket innebär ett allt större värde i att system, lösningar och maskiner kommunicerar med varandra. Framtiden kräver allt smartare lösningar och integrerade system är ett faktum framöver.

Yrkesroller

 • Applikationsutvecklare inom Internet of Things
 • Internet of Things Utvecklare
 • IoT Utvecklare
 • Systemutvecklare inom Internet of Things
 • Utvecklare Inbyggda System

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2
Programmering 1


Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Terminologi för inbyggda system och modeller som används vid integration av mjukvarusystem inom
  IoT
 • Olika funktioner, egenskaper och användningsområden för IoT-tillämpningar inom hårdvara
 • Verktyg och metoder inom systemutveckling
 • Objektorienterad programmering, design och kravspecifikation
 • Datorarkitektur och datorkomponenters påverkan på inbyggda och mobila system
 • Säkerhetskrav och sårbarhet vid systemutveckling av framförallt inbyggda system
 • Teknisk dokumentation vid programmering och hantering av dokumenterade IT-system
 • Databasers uppbyggnad och funktionaliteter
 • Datalagring, utvinning av data samt dataanalys
 • Affärsutveckling inom IoT-projekt

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Programmera mot system och datorer
 • Implementera algoritmer i hård och mjukvara för att utveckla och förbättra IoT-system
 • Utveckla mjukvarusystem för IoT med hänsyn till IT-säkerhet och branschstandarder
 • Hantera teknologier i molntjänster
 • Skriva teknisk dokumentation av programkod vid utveckling av IT-system enligt branschstandarder
 • Utifrån en kravspecifikation utveckla IoT-produkter och IoT-tjänster

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Behärska hela processen av en teknisk implementation, från design till modellering av ett IoTsystem
 • Analysera, välja samt motivera val av metoder för systemimplementation utifrån vilka funktioner som ska finnas i hård- respektive mjukvara
 • Bidra med kunskap och samarbeta i ett IoT-projekts olika faser: planering, utveckling, genomförande samt dokumentation.
 • Självständigt fördjupa sina kunskaper inom IoT-områdets tekniska utveckling på ett sådant sätt att det leder till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen.

Utbildningens kurser:

 • Big Data, 20 P
 • Business Intelligence, 20 P
 • Cloud Services, 35 P
 • Datastrukturer och algoritmer, 20 P
 • Datorkommunikation, nätverk och konnektivitet, 30 P
 • Examensarbete, 30 P
 • Introduktion till Internet of Things, 20 P
 • IT-säkerhet för Internet of Things, 30 P
 • Lärande i Arbete, 70 P
 • Objektorienterad programmering, 25 P
 • Objektorienterad programmering/C ++, 30 P
 • Programmering C, 30 P
 • Projektmetodik och kommunikation, 15 P
 • Systemintegration Internet of Things, 25 P

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Big Data som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om, och förståelse utifrån olika scenarier att välja lämplig Big Data-plattform samt analysera och visualisera Big Data och bygga och köra frågor. Den studerande ska lära sig att minimera och bedöma säkerhetsrisker. Hen lär sig också att integrera Big Data med traditionella relationsdatabaser.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Business Intelligence (BI) som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande känner till hur Business Intelligence kan integreras i beslutsprocesser och digital affärsutveckling inom IoT. Målet är även att den studerande kan bearbeta data med lämplig programvara, känna till viktiga begrepp inom området samt kunna använda olika metoder och verktyg som är vanliga inom Business Intelligence.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Cloud Services som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om, och förståelse för olika typer av molntjänster; privata, hybrida och publika moln. Kursen tar även upp tjänstemodeller för molntjänster. Genom teori och praktiska övningar, ska den studerande utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera och införa molntjänster. Den studerande ska även kunna jämföra olika tjänsteutbud och teknologier kring molntjänster.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i datastrukturer och algoritmer som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskaper om, och färdigheter i datastrukturer som länkade listor, stackar, köer och träd och förmåga att använda algoritmer specifikt för lösningar inom IoT.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i datorkommunikation, nätverk och konnektivitet som krävs för att arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter i specifika tillämpningar inom datorkommunikation för IoT. Den studerande tillägnar sig kunskaper i att arbeta med lokala och publika nätverk. Den studerande ska efter kursen också ha kunskap om olika typer av nätverksprotokoll och i att beräkna IPv6-adresser baserade på FLSM samt att arbeta med underhåll.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och genomförs. Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samt analysera det färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet.

Kursen är utbildningens första kurs och syftet med kursen är att den studerande ska ges en introduktion i området Internet of Things (IoT) och tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet.

 

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap, färdigheter och förståelse för ämnesområdet och begreppet Internet of Things (IoT). I ämnet IoT ingår kunskap om mjukvara, hårdvara, kommunikation och informationsanalys samt affärsverksamhet, elektriska- och digitala system. Kursen berör också integration mellan olika plattformar, säkerhetsaspekter avseende IoT, standardiserade IoT-hubbar och öppen källkod.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom IT-säkerhet för IoT som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet är att ge den studerande kunskap om centrala begrepp, modeller och strategier inom administrativ informationssäkerhet samt att ge den studerande de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna förstå omfattande säkerhetsaspekter i en IT-miljö. Den studerande får lära sig olika metoder, riskanalyser och policies som ett företag kan använda sig för att förbättra säkerheten inom området IoT.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande ska omsätta sina kunskaper i en reell miljö för att utveckla praktiskt kunnande och bli väl insatt i yrkesrollen som Internet of Things Specialist. LIA-kursen bygger vidare på de skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom objektorienterad programmering som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna programmera i både kompilerade och interpreterade programmeringsspråk. Den studerande ska självständigt kunna bygga både funktions- och objektorienterad kod samt ta fram enklare OOAD och kunna välja det lämpligaste programmeringsspråket och lösningen för ett problem. Efter kursen ska den studerande kunna arbeta i både funktions- och objektorienterad kod.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom C++ som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för programmeringsspråket C++, och hur detta används vid utveckling av inbyggda system i en industriell miljö.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i C-programmering som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap och färdighet i att utveckla programvara inom inbyggda system i programmeringsspråket C och förståelse för hur detta används vid utveckling av inbyggda system i en industriell miljö.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området projektmetodik som krävs för att arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig förståelse för vikten av ett projektorienterat arbetssätt och att hen utvecklar kunskaper och färdigheter inom projektmetodik samt övar sina färdigheter i att kommunicera på svenska och engelska i projektorienterade och tekniska sammanhang.Vidare ska den studerande tillägna sig kunskap om verktyg för att presentera sig och sitt företag både i tal och text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder.Den studerande ska efter genomförd kurs kunna formulera sig, kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att genomföra presentationer med fokus på bland annat verksamhetsperspektivet.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom systemintegration och IoT som krävs för att kunna arbeta som Internet of Things Utvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i att konstruera, programmera, kommunicera och implementera IoT-enheter i ett projekt.