×

 

Javautvecklare

Java är ett av världens största programmeringsspråk och finns i stort sett överallt; i mobiltelefoner, bärbara datorer och spelkonsoler. Eftersom Java implementeras i allt fler system blir också allt fler företag nischade mot detta programmeringsspråk. Resultatet syns på arbetsmarknaden där efterfrågan är stor efter utvecklare.

Yrkesroller:

 • Javautvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Webbutvecklare
 • Mobilutvecklare

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Programmering 1

eller motsvarande

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Objektorienterad systemutveckling med Java som huvudspråk
 • Kunskaper om och överblick över angränsande områden såsom testning, projektledning, databasprogrammering, frontendutveckling, mobilutveckling samt säkerhet.
 • Kunskaper om kvalitetskriterier och arbetsprocesser, framför allt agila arbetssätt utifrån kravställning och testning.
 • Kunskaper i versionshantering som verktyg i systemutveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, implementera samt välja de verktyg och resurser som krävs för att utveckla mjukvara med Java som huvudspråk.
 • Självständigt kunna analysera en beställares behov och krav och utifrån dessa kunna resonera kring för- och nackdelar i val av tekniska lösningar.
 • Förstå och agera i olika roller i ett agilt arbetssätt.
 • Kunna kommunicera tekniska lösningar på engelska, både muntligt och skriftligt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt arbeta som utvecklare av backendsystem på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt med Java som huvudspråk.
 • Obehindrat arbeta med utveckling och underhåll, testning, dokumentation samt vidareutveckling av system.
 • Självständigt söka och ta till sig information om nya språk och nya tekniker inom området.
 • På ett kompetent och professionellt sätt kunna samarbeta och bidra i agila projekt och självständigt använda versionshantering.

Utbildningens kurser

 • Programmering i Java, 30 YH-poäng
 • HTML5 och CSS, 25 YH-poäng
 • JavaScript, 25 YH-poäng
 • Projektkunskap, 20 YH-poäng
 • Avancerad Javaprogrammering, 30 YH-poäng
 • Praktisk databasdesign, 20 YH-poäng
 • Webbutveckling i Java, 25 YH-poäng
 • LIA 1 – Systemutveckling, 35 YH-poäng
 • Utveckling för Androidplattformar, 25 YH-poäng
 • Avancerad JavaScript, 25 YH-poäng
 • Testdriven utveckling i Java, 15 YH-poäng
 • Mjukvaru- och portfolioprojekt, 25 YH-poäng
 • Java web-services, 20 YH-poäng
 • LIA2 – Systemutveckling, 50 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i programmering med Java som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper inom Javaspråket. Den studerande får lära sig grundläggande strukturer samt mer avancerade språkelement, historia kring språket och vad som skiljer det åt från andra objektorienterade språk. Genom teori och praktiska övningar utvecklar den studerande sina kunskaper om objektorienterad programmering och att skapa applikationer enligt god programmeringssed.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML5 och CSS som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i hur en skapar webbsidor med HTML5. Studerande får kunskap om webben, HTML samt hur stilsättning sker med CSS. Den studerande ska genom teori och praktiska övningar, förstå hur en webbsida är skapad med HTML5 och CSS samt praktiskt genomföra en implementation av en webbplats.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom JavaScript som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska lära sig JavaScript samt ett modernt ramverk för JavaScript.

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper, färdigheter samt kompetenser i projektkunskap som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper i agil projektmetodik och terminologi för sin framtida yrkesroll. Kursen tar även upp processer som t.ex. SCRUM och Kanban. Genom praktiska övningar utvecklar den studerande sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklings- och förvaltningsprojekt samt tillägnar sig kunskap kring vilka olika yrkeskategorier som en utvecklare kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, webbdesigner, systemutvecklare, projektledare, konceptutvecklare och testare).

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser om avancerad Javaprogrammering som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande får lära sig objektorienterade funktioner för modern utveckling. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande vidareutveckla sina kunskaper i objektorienterad Javaprogrammering och skapa applikationer enligt god programmeringssed samt kunna använda mer avancerade språkkonstruktioner.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i praktisk databasdesign som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper inom databaser, SQL och databasdesign genom teori och praktiska övningar. Kursen behandlar också hur en interagerar mot databaser med programspråket Java.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i webbutveckling med Java och Javascript som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i webbapplikationer med Java och JavaScript genom att ta upp viktiga koncept inom webbapplikationsdesign. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande kunna producera webbapplikationer byggda i Java samt självständigt kunna arbeta med ramverk för dessa.

Syftet med kursen är att den studerande ska förankra kunskaper, färdigheter och kompetenser från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem för att uppnå den kompetens som krävs i rollen som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska arbeta med programmering på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag.

Arbetet bör utföras i projektform och kan omfatta allt från förberedande arbete till implementering av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i projekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i utveckling för Androidplattformar som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska kunna utveckla applikationer för Androidplattformar med relevanta ramverk.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser om avancerad Javascript som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade praktiska kunskaper i hur en skapar moderna och komplexa webbapplikationer med hjälp av JavaScript både i webbläsaren och på servern. Den studerande får en introduktion i ett aktuellt JavaScript-ramverk som används i branschen, exempelvis Angular eller React. Även förståelse och praktisk användning av olika verktyg för kvalitetssäkring, paketering och byggande av applikationer kommer att gås igenom.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i testdriven utveckling med Java som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål att den studerande tillägnar sig kunskap i hur man använder TDD (Test-Driven-Development) som utgångspunkt i utvecklingsarbete samt hur TDD kan förbättra utvecklad mjukvara.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i utveckling av ett mjukvaruprojekt som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande efter avslutad kurs ska ha provat och omsatt teoretiska och praktiska kunskaper i ett större projekt där fokus är på samarbete och agila arbetssätt. De studerande ska vara organiserade i ett SCRUM-team och ta fram ett välfungerande mjukvarusystem.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Java web-services som krävs för att kunna arbeta som Javautvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper i att använda olika tjänster på internet (services), samt fördjupar sina kunskaper inom praktisk användning av APl:er, samt genom teori och praktiska övningar skapar förståelse för hur tjänster används på internet i systemutveckling.

Syftet med kursen är att den studerande ska förankra kunskaper, färdigheter och kompetenser från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem för att uppnå den kompetens som krävs i rollen som Javautvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska arbeta med programmering på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag.

Arbetet bör utföras i projektform och kan omfatta allt från förberedande arbete till implementering i de för branschen aktuella tekniker.
Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i projekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs.   Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.  Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller dokumentstudie. Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten skall skrivas på svenska eller engelska.