×

 

Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT

Yrkesrollen som IoT-utvecklare kombinerar kunskaper inom ämnen som datakommunikation, programmering och systemutveckling med framtidstekniker som Internet of Things och molnteknik. Även IT-säkerhet är ett fokusområde. 

Yrkesroller

 • Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT
 • Mjukvaruutvecklare
 • Programmerare inriktning industri

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2
Programmering 1

Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Avancerad kunskaper om PLC- programmering och operatörssystem
 • Installation, programmering och användning av styrsystem med olika kommunikationsenheter
 • Projektledning och projektplanering
 • Programmeringsspråket C med inriktning mot inbyggda system
 • Programmeringsspråket C++ med inriktning mot inbyggda system
 • Specialiserade kunskaper om industriella molnlösningar, Integrering och Övervakning – Internet of Things, Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI),
 • Industriell IT-säkerhet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda olika programmeringsspråk och verktyg för att programmera industriella system
 • Felsöka, analysera och återställa automationsprogram under pågående produktion
 • Integrera molnlösningar med olika system
 • Visualisera och analysera produktion
 • Förstärka säkerheten för fysiska enheter, anslutningar och data

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Implementera säkra industriella molnlösningar, konfigurera individuella identiteter och autentiseringsuppgifter
 • Programmera, styra och övervaka industriella enheter
 • Samlar in och analysera produktionsavdelningens övergripande prestanda
 • Utveckla kommunikationslösningar och inbyggda system

Utbildningens kurser

 • Projektkunskap och arbetsmetoder 20 YH-p
 • Embedded C, 30 YH-poäng
 • Embedded C ++, 30 YH-poäng
 • Industriell IT och kommunikation, 20 YH-poäng
 • Programmering projekt, 30 YH-poäng
 • Avancerad PLC programmering, 25 YH-poäng
 • Industriella molnlösningar, 25 YH-poäng
 • Integrering och Övervakning – Internet of Things, 30 YH-poäng
 • Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) 15, YH-poäng
 • Industriell IT-säkerhet, 25 YH-poäng
 • Lärande i arbete 1 (LIA1), 60 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng
 • Lärande i arbete 2 (LIA2), 60 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursens mål är att ge de studerande avancerade kunskaper i praktisk projektledning och administration. Projektkunskap är en kurs på eftergymnasial nivå som skall ge studenterna en helhetssyn på projektledning och arbetsmetodiken som riktar sig huvudsakligen till arbete inom mjukvaruutveckling och programmering. Som arbetsmetoder ska man använda bl.a. Scrum och Agila metoder.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för programmeringsspråket C, och hur detta används vid utveckling av inbyggda system i en industriell miljö.

 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna utveckla programvara inom inbyggda system, utvecklat i programmeringsspråket C.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för programmeringsspråket C++, och hur detta används vid utveckling av inbyggda system i en industriell miljö.

 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna utveckla programvara inom inbyggda system, utvecklat i programmeringsspråket C++.

Kursen ger avancerade kunskaper och färdigheter inom installation, programmering och användning av styrsystem med olika kommunikationsenheter i ett nätverksbaserat industriellt system. De studerande får färdigheter inom installation och anpassning av datorbaserad periferiutrustning samt logisk felsökning i större nätverksuppbyggda styrsystem och grundläggande datorkommunikation och olika industriella gränssnitt.

Lärande i arbete med inriktning att delta i en produktionsprocess. Den studerande utformar i samråd med handledaren på LIA-företaget en arbets-/projektplan med mål och tidplan. Slutdokumentationen sker i form av en arbets-/projektrapport som bedöms av handledaren på företaget som också säkerställer att lärprocessens mål har uppnåtts. Kursen behandlar Praktiskt bygge/installation eller service av el/styrtekniska applikationer, samt framställning av underlag i form av ritningar och instruktioner.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för hur program i en industriell miljö skapas och anpassas genom planering, utveckling och granskning för system enligt lämplig utvecklingsmodell.

 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskap, färdighet och kompetens att självständigt kunna utveckla, dokumentera och testa programvara som kan appliceras på industriella system.

Kursen ger avancerade kunskaper om systemlösningar av styrproblem där kommunikation med olika automationsmoduler ingår. Kursen skall dessutom utveckla förmågan att använda datorstödda utvecklingsprogram för programmering i olika språk enligt standarden IEC61131-3. De studerande lär sig konfigurera PLC för olika typer av kommunikation, kontrollmäta in- och utsignaler samt analysera och åtgärda fel i styrsystem. De studerande får tillämpa strukturerad programmeringsmetodik för att säkerställa programmets funktion, flexibilitet och underhållsmässighet. De kommer att kunna redogöra för, och klara av att dra slutsatser om hur man installerar, programmerar, och driftsätter sammanbyggda styrutrustningar innehållande olika automationsmoduler. Vidare får studerande avancerade teoretiska och praktiska kunskaper om hur styrsystem med analoga signaler används för styrning, mätning, och reglering.

Kursen ska ge djupa teoretiska och praktiska kunskaper om industriella molnlösningar. De studerande kommer att lära sig att integrera Azure IoT Suite med olika system och program på ett enkelt sätt, inklusive bl.a. Salesforce och Microsoft Dynamics, och göra det enkelt att komma åt data och hålla olika system uppdaterade. Skicka meddelanden till heterogena enheter via en mobil push-meddelandemotor samt använda och konfigurera mobil- och webbappar som integrerar med Microsofts och andra leverantörers webb-API:er.

Kursen ger avancerade kunskaper och färdigheter inom Integrering och Övervakning – Internet of Things. Studerande kommer att lära sig att samla in outnyttjade data och skapa förutsägande modeller när man ansluter enheter, tillgångar och sensorer till molnet. Genom att få åtkomst till globala produktions- och leverantörskedjedata kan man sänka de höga kostnaderna för stilleståndstid och underhåll och öka produktiviteten.

Kursen ska ge djupa teoretiska och praktiska kunskaper om Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI). EMI är programvarulösningar som samlar in och presenterar tillverkningsrelaterade data från en rad källor för att kunna ge beslutsfattare tydlig information om produktionsavdelningens resultat. Studerande kommer att lära sig att visualisera och analysera produktionsavdelningens övergripande prestanda tack vare en rad kraftfulla verktyg för dataanalys, rapportering och övervakning. Funktioner som stödjer allt från enkla frågor till mer komplexa analyser ger information om produktionsvolymer, kostnader, utnyttjandegrader, energiförbrukning, kvalitetsnivåer och andra för verksamhetsledningen viktiga mätetal.

Kursen ska ge djupa teoretiska och praktiska kunskaper om Industriell IT-säkerhet. Studerande kommer att lära sig att förstärka säkerheten för fysiska enheter, anslutningar och data, samt kunna använda autentisering per enhet genom att konfigurera individuella identiteter och autentiseringsuppgifter för var och en av anslutna enheter, och bibehålla sekretessen för meddelanden från moln till enhet och enhet till moln.

Lärande i arbete med inriktning att arbeta med kvalificerade projekt i företagsmiljö. Den studerande utformar självständigt under överinseende av handledaren på LIA-företaget en projektbeskrivning med mål och tidplan. Slutdokumentationen sker i form av en projektrapport som bedöms av handledaren på företaget som också säkerställer att lärprocessens mål har uppnåtts. Kursen behandlar underhåll eller konstruktion med tillämningar inom styrteknik, systemteknik, eller processteknik. Beroende på uppgift, framställa erforderligt underlag i form av ritningar och instruktioner delta i praktiskt bygge/installation, programmering eller service av applikationer inom styrteknik, systemteknik eller processteknik.

Examensarbete ska fungera som ett uppdrag åt arbetslivet. Uppdragets innehåll bygger på den kompetens som upparbetats i såväl de skolförlagda kurserna som i LIA-kurserna.  Examensarbetet kan även vara en egen vald fördjupningsuppgift inom ramen för denna utbildning. Examensarbetet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar. Den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper i områden som ryms inom kursplanen och självständigt planera och genomföra uppgiften. Examensarbetet presenteras skriftligt och muntligt inför en examinationskommitté som betygs bedömer arbetet.