×

 

Technical Operations Specialist

Arbete med service och felsökning mot IT-miljöer sker idag inom de flesta branscher, företag, organisationer, förvaltningar och kommuner. Ett ökat antal verksamheter väljer att outsourca sin IT-miljö samtidigt som tekniken blir mer och mer komplex. Allt fler verksamheter lägger också hela eller delar av IT-miljön i molnet. Detta i sin tur medför högre krav på systemens funktionalitet och högre teknisk kompetens för att lösa eventuella fel och ger därmed ett ökat behov av personal med kompetens att administrera, hantera och felsöka systemen.

Yrkesroller:

 • Technical Operations Specialist
 • On-site Technician
 • IT-supportspecialist
 • Helpdesktekniker
 • IT-service Manager

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Svenska 2 (Svenska B)
 • Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande
 • Datorkommunikation DTR1201 eller motsvarande

Om utbildningen:

Utbildningen syftar till en specialiserad yrkesroll inom teknisk felsökning och IT-service. I yrket avses arbete med serviceärenden inom IT på en avancerad nivå, antingen som kvalificerad extern eller intern supportfunktion inom andra eller tredje linjens support eller med erfarenhet, som teamleader med ett övergripande ansvar på en supportavdelning. Utbildningen är utformad och anpassad efter de senaste årens utveckling inom yrkesområdet med ökade krav på:

 • Goda tekniska kunskaper inom yrkesområdet
 • Erfarenhet av arbete i projektgrupper samt kunskap i projektmetodik
 • Goda kunskaper inom den lagstiftning som gäller för yrkesområdet
 • Goda kunskaper inom nödvändiga säkerhetsaspekter för yrkesrollen
 • Avancerade kunskaper inom ITIL/ ärendehanteringssystem
 • Goda kunskaper i teknisk engelska
 • Kommunikativ, konflikthanterande och coachande kompetens
 • Goda kunskaper i professionell ärendehantering och kundbemötande

Utbildningens kurser:

 • Avancerad nätverksfelsökning, 30 YHP 
 • Examensarbete, 20 YHP
 • Felsökning och support inom Windows Server OS, 35 YHP
 • Klientfelsökning och fjärrhantering, 25 YHP
 • Informationssäkerhet, 20 YHP  
 • ITIL Foundation v3, 15 YHP
 • Projektmetodik, kommunikation och kundbemötande, 20 YHP  
 • Lärande i Arbete, 70 YHP     
 • Microsoft 365 Cloud Computing Standard, 25 YHP
 • Processhanteringssystem, avtal och dokumentation, 15 YHP
 • Virtualisering, 25 YHP

Totalt : 300 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i att administrera, övervaka, supportera och felsöka XenApp- och XenDesktop samt att kunna hantera förändringar i miljön. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta som tekniker inom applikations- och desktopsvirtualisering.

Kursen syftar till att ge den studerande specialistkunskap inom routing- och switchingteknologier samt felsökning av såväl trådburna som trådlösa nätverk. Efter avslutad kurs ska den studerande ha förståelse för hur nätverk fungerar sett till IP-adressering och protokoll för att självständigt kunna dra slutsatser i avancerade felsökningsärenden. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna konfigurera, underhålla, segmentera och felsöka ett nätverk. I kursen ingår flera praktiska moment där kundbemötande, adekvata tekniska frågeställningar, dokumentation och effektiv kommunikation är centrala delar i dessa.

Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller en dokumentstudie. Målet med examensarbetet är att den studerande genom teori och praktiska övningar utveckla sina kunskaper och färdigheter i ett kunskapsområde inom en del av utbildningsområdet. Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på svenska alternativt engelska.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i Microsoft Active Directory (AD), speciellt hantering av resurser i form av användare, tjänster och kataloger. Kursen fokuserar på effektiv administration och felsökning av befintlig Microsoft miljö.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta med felsökning och support inom Windows Server.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att felsöka, konfigurera klientoperativsystemet Windows 10 för att avhjälpa vanligt förekommande problem. Kursen kommer att behandla felsökningsmetodik och ge den studerande möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i felsökning av både domänanslutna och icke domänanslutna Windows 10-enheter. Den studerande kommer också få kunskaper och färdigheter i att använda olika typer av fjärrhanteringsverktyg för att kunna avhjälpa uppkomna incidenter på distans.

Kursen syftar till att ge kunskap om centrala begrepp, modeller och strategier inom administrativ informationssäkerhet. Kursen syftar även till att de den studerande kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna förstå omfattande säkerhetsaspekter i en IT-miljö. Kursen ska ge kunskap gällande standarder och certifieringar inom informationssäkerhet. I synnerhet standarden ISO 27001 och dataskyddsfördoningen samt GDPR. De studerande får lära sig de metoder som till exempel riskanalyser och policies som ett företag kan använda sig för att förbättra informationssäkerheten.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter inom Information Technology Infrastructure Library, ITIL. Kursen fokuserar på ITIL:s bakgrund och utveckling, processer, roller och funktioner i ramverket. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta metodiskt i ITILv3, så att de studerande med dessa kunskaper kan använda sig av metodiken i och kring detta bibliotek.

I kursen får den studerande lära sig projektplanering, innebörden av projektmedlemmarnas olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, redovisning och projektuppföljning. En viktig del i kursen är att den studerande ska öva sina färdigheter i att kommunicera effektivt såväl muntligt, skriftligt som genom presentation och redovisning.

Kursens syfte är att de studerande får avancerade kunskaper i praktisk projektplanering, projektstyrning och projektadministration samt agil projektmetodik och dess terminologi. Kursen skall ge de studerande en helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT- infrastruktur med bland annat ITIL. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i kommunikation och kundbemötande.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att få helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT-infrastruktur med ITIL. Andra viktiga mål med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, utvecklar sina kunskaper i presentationsteknik, konflikthantering och kundbemötande.

Den studerande ska också utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklings- och förvaltningsprojekt samt tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en Technical Operations Specialist kommer att arbeta ihop med i olika projekt.

Syftet med kursen är att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med relevanta arbetsmetoder. Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter att kunna utföra kvalificerad teknisk felsökning och IT-service. LIA-kursen bygger vidare på de skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister.

 

Mål med kursen är att de studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget. Och kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen och dela med sig av sina erfarenheter såväl muntligt som skriftligt.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i Microsofts molntjänst Microsoft 365. De studerande får kunskaper i samtliga tjänster som finns i Microsoft 365. Fokus ligger framförallt på användarhantering, felsökning samt konfiguration av synkroniseringstjänsten Azure AD Connect. Kursen behandlar också Teams, mailhantering och de samarbetsplattformar som Microsoft 365 erbjuder.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta metodiskt för att felsöka och lösa vanligt förekommande problem i Microsoft 365.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i ärendehanteringsprocessens flöde från registrering till slutarkivering. Vidare lär sig studerande olika typer av dokumenthanteringssystem. Kursen tar även upp lagar och regler kring dokumenthantering.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna upprätta och vidareutveckla en levande dokumentation av befintlig IT-miljö samt dokumentera ärendehantering. Den studerande ska också kunna ta del av och uppdatera en befintlig dokumentation samt förstå klassificering av dokumentation.

 

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i dokumentation, dokumenthanteringssystem och tolkning och tillämpning av avtal.

Kursens syfte är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom virtualisering som krävs för att kunna arbeta som Technical Operations Specialist.

 

Kursens mål är att den studerande ska kunna redogöra för grundläggande teknisk hantering och administrering av virtualiserade publika, privata och hybrida infrastrukturer. Stort fokus ligger på Azure med infrastrukturadministration inom området Securing Identities. Kursen berör även säkerhetsadministration och automatisering via PowerShell.