Utbildningskoncept: Technical Operations Specialist

Arbete med service och felsökning mot IT-miljöer sker idag inom de flesta branscher, företag, organisationer, förvaltningar och kommuner. Ett ökat antal verksamheter väljer att outsourca sin IT-miljö samtidigt som tekniken blir mer och mer komplex. Allt fler verksamheter lägger också hela eller delar av IT-miljön i molnet. Detta i sin tur medför högre krav på systemens funktionalitet och högre teknisk kompetens för att lösa eventuella fel och ger därmed ett ökat behov av personal med kompetens att administrera, hantera och felsöka systemen.

Utbildningen utgörs av tolv kurser varav två är näringslivsförlagda, Lärande i Arbete.

Om utbildningen:

Utbildningen syftar till en specialiserad yrkesroll inom teknisk felsökning och IT-service. I yrket avses arbete med serviceärenden inom IT på en avancerad nivå, antingen som kvalificerad extern eller intern supportfunktion inom andra eller tredje linjens support eller med erfarenhet, som teamleader med ett övergripande ansvar på en supportavdelning. Utbildningen är utformad och anpassad efter de senaste årens utveckling inom yrkesområdet med ökade krav på:

 • Goda tekniska kunskaper inom yrkesområdet
 • Erfarenhet av arbete i projektgrupper samt kunskap i projektmetodik
 • Goda kunskaper inom den lagstiftning som gäller för yrkesområdet
 • Goda kunskaper inom nödvändiga säkerhetsaspekter för yrkesrollen
 • Avancerade kunskaper inom ITIL/ ärendehanteringssystem
 • Goda kunskaper i teknisk engelska
 • Kommunikativ, konflikthanterande och coachande kompetens
 • Goda kunskaper i professionell ärendehantering och kundbemötande

Yrkesroller:

 • Technical Operations Specialist
 • On-site Technician
 • IT-supportspecialist
 • Helpdesktekniker
 • IT-service Manager

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Svenska 2 (Svenska B)
 • Datorkunskap DAA1201 eller motsvarande
 • Datorkommunikation DTR1201 eller motsvarande

Utbildningens kurser:

Applikations- och Desktopsvirtualisering , 25 YHP
Avancerad nätverksfelsökning, 30 YHP              
Examensarbete, 20 YHP
Felsökning och support inom Windows Server OS,  35 YHP
Klientfelsökning och fjärrhantering, 25 YHP
Informationssäkerhet, 20 YHP                 
ITIL Foundation v3, 15 YHP
Projektmetodik, kommunikation och kundbemötande, 20 YHP                                      
Lärande i Arbete, 70 YHP                 
Office 365 Cloud Computing, 25 YHP
Processhanteringssystem, avtal och dokumentation, 15 YHP           

Totalt : 300 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Applikations- och Desktopsvirtualisering, 25p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i

att administrera, övervaka, supportera och felsöka XenApp- och XenDesktop samt att kunna hantera förändringar i miljön. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta som tekniker inom applikations- och desktopsvirtualisering.

Kursen omfattar följande moment:

 • Desktopvirtualisering
 • Applikationsvirtualisering
 • Virtuella maskiner
 • Övervakning
 • Rättigheter

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • Begrepp och terminologi (Cloud, VDI)
 • Förståelse av XenApp/XenDesktop

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Förstå och hantera desktop virtualisering i XenApp- och XenDesktop
 • Hantera administrativa rättigheter och licenser
 • Hantera utskrifter, policys och profiler
 • Hantera virtuella maskiner

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta med underhåll, implementering och felsökning av virtuella miljöer

Avancerad nätverksfelsökning, 30p

Kursen syftar till att ge den studerande specialistkunskap inom routing- och switchingteknologier samt felsökning av såväl trådburna som trådlösa nätverk. Efter avslutad kurs ska den studerande ha förståelse för hur nätverk fungerar sett till IP-adressering och protokoll för att självständigt kunna dra slutsatser i avancerade felsökningsärenden. Efter genomförd kurs ska den studerande kunna konfigurera, underhålla, segmentera och felsöka ett nätverk. I kursen ingår flera praktiska moment där kundbemötande, adekvata tekniska frågeställningar, dokumentation och effektiv kommunikation är centrala delar i dessa.

Kursmoment:

 • Grunder i nätverksteknik (med bland annat TCP/IP protokoll och modeller)
 • LAN och Switchingtekniker (design och begrepp)
 • IPv4 adressering och subnetting (uträkningar och analys)
 • IPv6 adressering och implementation (grunder och implementation)
 • Routing, och switching
 • Adressöversättning
 • IPv4-routing (felsökning, redundans, säkerhet)
 • IPv4/IPv6-routingprotokoll (OSPF, EIGRP)
 • Hantering av molnresurser från företagsnätverk (hybrida moln)
 • Konfiguration och administration av VLAN
 • Konfiguration och administration av VPN
 • Installation, konfiguration och felsökning av nätverkshårdvara

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I Nätverksteknik
 • I IP-tjänster
 • I avancerad routing och switching
 • Om de vanligaste teknikerna för globala nätverk (WAN)

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna designa, installera och konfigurera nätverk
 • Kunna implementera och verifiera routing, både statiskt och dynamiskt, i ett nätverk
 • Kunna implementera och verifiera NAT i ett routat nätverk
 • Genomföra avancerad felsökning, felidentifikation, felavgränsning och felavhjälpning i ett nätverk

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Arbeta självständigt med design- och framtagande av nätverkslösningar och införande av dessa

Examensarbete, 20p

Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller en dokumentstudie. Målet med examensarbetet är att den studerande genom teori och praktiska övningar utveckla sina kunskaper och färdigheter i ett kunskapsområde inom en del av utbildningsområdet. Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på svenska alternativt engelska.

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I att planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
 • I rapportskrivning och opponering

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utveckla fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet
 • Värdera och sammanställa information och kunskap

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt, men under handledning, avgränsa ett tekniskt problem
 • Självständigt presentera och försvara examensarbete
 • Kommentera och ge konstruktiv kritik (opponera) på andra
 • Kommunicera på engelska med vanligt förekommande facktermer

Felsökning och support inom Windows Server OS, 35p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i

Microsoft Active Directory (AD), speciellt hantering av resurser i form av användare, tjänster och kataloger. Kursen fokuserar på effektiv administration och felsökning av befintlig Microsoft miljö.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta med felsökning och support inom Windows Server.

Kursmoment:

 • Installation av Windows Server
 • Hantering av användare och resurser i AD
 • Administration av roller och tjänster i Windows Server
 • Felsökning av Windows Server
 • Group policies

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I användarprofiler och problem vid inloggning
 • I tillämpningen av group policies
 • I hårdvara och drivrutiner

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Redogöra för AD
 • Använda AD för kontoadministration
 • Hantera grupper, resurser och skrivare
 • Felsöka och supportera slutanvändare

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt arbeta i en Windows Server-miljö och felsöka tjänster, roller, användare och policies.

Klientfelsökning och fjärrhantering, 25 p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att felsöka, konfigurera klientoperativsystemet Windows 10 för att avhjälpa vanligt förekommande problem. Kursen kommer att behandla felsökningsmetodik och ge den studerande möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper och färdigheter i felsökning av både domänanslutna och icke domänanslutna Windows 10-enheter. Den studerande kommer också få kunskaper och färdigheter i att använda olika typer av fjärrhanteringsverktyg för att kunna avhjälpa uppkomna incidenter på distans.

Kursmoment:

 • Felsökningsmetodik i Windowsmiljö
 • Identifiera incidenter och konfigurationsfel samt åtgärda dessa
 • Felsökningsverktyg specifika för Windows 10
 • Uppstartsproblem och återställningsverktyg
 • Hårdvaru- och drivrutinsproblem
 • Felsökning av trådlöst och trådbundet nätverk och inställningar
 • Användarinställningar och inloggningsproblem
 • Applikationsinställningar och inställningar för kringutrustning
 • Underhåll, prestandaövervakning och uppdatering av Windows 10
 • Fjärrhantering med Remote Desktop, Teamviewer och Powershell

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I felsökningsmetodik och informationssökning
 • I återställningsmöjligheter på fil- och operativsystemsnivå
 • I hantering och felsökning av drivrutiner, hårdvara och kringutrustning
 • I nätverkstjänster och felsökning av nätverksproblem
 • I användarinställningar, profiler och inloggningsproblem
 • Underhåll och övervakning av Windows 10
 • I fördelar- och nackdelar med olika fjärrhanteringsverktyg

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Metodiskt och självständigt felsöka och hämta information kring problem
 • Självständigt kunna avgränsa problemområdet
 • Självständigt kunna lösa användarrelaterade problem i Windows 10
 • Felsöka nätverksinställningar och utesluta nätverkstjänster för problemet
 • Redogöra för nyttan att hålla operativsystem och drivrutiner uppdaterade
 • Redogöra för vilka återställningsmöjligheter som finns utifrån givna förutsättningar
 • Hantera fjärrhanteringsprogram

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt och metodiskt arbeta med felsökning av klientoperativsystemet Windows 10 genom fjärranslutning för att lösa problem på ett professionellt sätt

Informationssäkerhet, 20p

Kursen syftar till att ge kunskap om centrala begrepp, modeller och strategier inom administrativ informationssäkerhet. Kursen syftar även till att de den studerande kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna förstå omfattande säkerhetsaspekter i en IT-miljö. Kursen ska ge kunskap gällande standarder och certifieringar inom informationssäkerhet. I synnerhet standarden ISO 27001 och dataskyddsfördoningen samt GDPR. De studerande får lära sig de metoder som till exempel riskanalyser och policies som ett företag kan använda sig för att förbättra informationssäkerheten

Kursen omfattar följande moment:

 • Administrativ informationssäkerhet
 • ISO 27000-seriens standarder
 • Riskbedömning, riskhantering och riskanalys
 • Incidenthantering och kontinuitetsplanering
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Dataskyddsförordningen GDPR

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I administrativ informationssäkerhet
 • I riskbedömning, riskhantering och riskanalys
 • Om ISO 27000-seriens standarder
 • I incidenthantering och kontinuitetsplanering
 • Om Dataskyddsförordningen GDPR

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Hantera incidenter och kriser
 • Genomföra riskanalys
 • Analysera risken för hot mot informationssäkerhet och skydda organisationers system och data.
 • Tillägna sig en befintlig säkerhetspolicy
 • Tillägna sig, och följa rutiner för löpande säkerhetsarbete

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Utvärdera befintliga informationssäkerhetspolicies
 • Reflektera kring och argumentera för betydelsen av ett aktivt informationssäkerhetsarbete

ITIL Foundation v3, 15p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter inom Information Technology Infrastructure Library, ITIL. Kursen fokuserar på ITIL:s bakgrund och utveckling, processer, roller och funktioner i ramverket. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta metodiskt i ITILv3, så att de studerande med dessa kunskaper kan använda sig av metodiken i och kring detta bibliotek.

Kursmoment:

 • ITIL v3
 • Service Management
 • Service Lifecycle
 • Key principles and models

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I grundkonceptet för ITIL
 • I processer som ingår i ITIL
 • I roller som ingår i ITIL
 • Tekniker och stöd för tjänstehantering

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa Service Lifecycle och hur det fungerar i ITIL
 • Tillämpa huvudprinciper och modeller i ITIL
 • Tillämpa Service Management
 • Utveckla Service Lifecycle

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Tillhandahålla IT-tjänster med god kvalitet

Projektmetodik, kommunikation och kundbemötande, 20p

I kursen får den studerande lära sig projektplanering, innebörden av projektmedlemmarnas olika roller, gruppdynamik, målstyrning, tidsplanering, redovisning och projektuppföljning. En viktig del i kursen är att den studerande ska öva sina färdigheter i att kommunicera effektivt såväl muntligt, skriftligt som genom presentation och redovisning.

Kursens syfte är att de studerande får avancerade kunskaper i praktisk projektplanering, projektstyrning och projektadministration samt agil projektmetodik och dess terminologi. Kursen skall ge de studerande en helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT- infrastruktur med bland annat ITIL. Kursen syftar också till att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i kommunikation och kundbemötande.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att få helhetssyn på projektledning, samt principer för att hantera IT-infrastruktur med ITIL. Andra viktiga mål med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, utvecklar sina kunskaper i presentationsteknik, konflikthantering och kundbemötande.

Den studerande ska också utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklings- och förvaltningsprojekt samt tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en Technical Operations Specialist kommer att arbeta ihop med i olika projekt.

Kursmoment: 

 • Projektets roll i organisationer
 • Begrepp, roller och ansvar i projekt
 • Projektdefinition och planering
 • Agil projektmetodik
 • Ramverket Scrum
 • Projektfaser
 • Redskap för definition, planering och styrning av projekt
 • Kommunikation, uppföljning samt medarbetar- och ledarskap
 • Gruppdynamiska processer
 • Kritiska perspektiv på projekt och projektledning inklusive Agile Project Management
 • Presentationsteknik
 • Konflikthantering
 • Kundbemötande

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • Redogöra för teorier om kommunikation på individ- grupp- och organisationsnivå
 • I aktivt lyssnande
 • I presentationsteknik och användande av verktyg för presentation gentemot kunder och uppdragsgivare
 • Om faktorer, förutsättningar och uttrycksformer som bidrar till effektiv kommunikation
 • I konflikthantering i en kundrelation
 • I professionell klagomålshantering och kundbemötande i tal och skrift
 • I projektmetodik; målstyrning, förstudie, tidsplanering, redovisning och uppföljning av ett projekt
 • Om roller i ett projekt samt gruppdynamik och konstruktiv feedback
 • Om agil projektmetodik

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Hantera klagomål och konflikter i en kundrelation
 • Uttrycka sig professionellt i tal och skrift- på teknisk engelska
 • Genomföra muntliga presentationer på ett professionellt sätt
 • Använda tal- och kroppsspråk på ett medvetet sätt i kommunikation
 • Redogöra för tekniker och förhållningssätt i aktivt lyssnande
 • I att delta i ett projekt utifrån projektets förutsättningar och projektets olika faser
 • I att delta i ett projekt utifrån given roll- och ansvarsfördelning
 • Redogöra för agil utvecklingsfilosofi och det historiska sammanhanget för det agila arbetssättet
 • Redogöra för och kritiskt diskutera agila arbetssätt
 • Använda en effektiv kommunikation och kunna ge konstruktiv feedback

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Kunna analysera och förhålla sig till olika gruppers förutsättningar och behov av information och kommunikation
 • Genomföra professionella presentationer anpassade för målgruppen, muntligt såväl som skriftligt
 • Aktivt och självständigt delta i ett projekts samtliga faser
 • Applicera och tillämpa agila arbetssätt och principer i praktiskt arbete
 • Analysera styrkor och svagheter med ett agilt angreppssätt givet en aktuell utvecklingssituation
 • Självständigt kunna reflektera över det agila arbetssättet

Lärande i Arbete – 70 p

Syftet med kursen är att studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med relevanta arbetsmetoder. Kursen ska ge fördjupade kunskaper och färdigheter att kunna utföra kvalificerad teknisk felsökning och IT-service. LIA-kursen bygger vidare på de skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens huvudområden genom handledning från yrkesverksamma specialister.

Mål med kursen är att de studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella företaget. Och kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen och dela med sig av sina erfarenheter såväl muntligt som skriftligt.

Kursmoment:

 • Kundbemötande och kommunikation
 • Arbete i team
 • Ärende- och processhantering
 • Klientplattformar
 • Molntjänster
 • IT-säkerhetspolicies
 • Dokumentation och dokumentationshantering
 • Serveradministration och användarhantering
 • Infrastrukturtjänster och fjärrhantering

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I kundbemötande och kommunikation i servicedesk/helpdesk
 • I applikationshantering för kundmiljöer
 • I praktiskt arbete med molntjänster
 • I praktisk felsökning av klientplattformar
 • I ärendehantering och dokumentation
 • I praktiskt arbete med upprätthållande av bestämmelser och policies inom IT-säkerhet
 • Om arbete i projektteam

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Hantera registrering, återkoppling av ärenden i ärendehanteringssystem/dokumentsystem
 • Använda praktiska kunskaper i användarhantering
 • Kunna avhjälpa fel och/eller ge en felanalys för applikationer och olika klientplattformar
 • Tillämpa praktiska kunskaper inom Microsoft Windows OS
 • Metodiskt och effektivt stödja användare i felsökningsärenden
 • Följa etablerade arbetsprocesser på aktuellt LIA-företag
 • Använda praktiska kunskaper i att installera, underhålla och beställa IT-tjänster
 • Använda praktiska kunskaper i att lösa nätverksproblem
 • Använda praktiska kunskaper för att felsöka hård- och mjukvara samt kringutrustning

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt arbeta med ärendehantering samt incident- och problemhantering av ärenden som inkommer.
 • Självständigt arbeta med felsökning, problemlösning och vidareutveckling av IT-miljöer.

Office 365 Cloud Computing, 25p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i Microsofts molntjänst Office 365. De studerande får kunskaper i samtliga tjänster som finns i Office 365. Fokus ligger framförallt på användarhantering, felsökning samt konfiguration av synkroniseringstjänsten Azure AD Connect. Kursen behandlar också Skype for business, mailhantering och de samarbetsplattformar som Office 365 erbjuder.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta metodiskt för att felsöka och lösa vanligt förekommande problem i Office 365.

Kursmoment:

 • Användning av Office 365:s samtliga tjänster
 • Om molntjänster och ansvarsfördelning vid felsökning
 • Hantering av användare och behörigheter för dessa
 • Användning och felsökning av Azure AD Connect
 • Användning och felsökning av meddelandetjänster
 • Användning och felsökning av samarbetsplattformar
 • Hantering av användarlicenser
 • Installation av Office 365 ProPlus
 • Hantering av förändringar och serviceärenden
 • Felsökningsverktyg specifika för Office 365

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I Office 365 och övergripande om molntjänster
 • I användarhantering och behörigheter Office 365
 • I mailhantering, både på klient- och serversida
 • Om förändringar i Office 365 och inställningar för dessa
 • I felsökning specifikt för Office 365
 • I användarsynkronisering
 • Om samarbetsplattformar (Sharepoint, Onedrive och Teams)

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Använda Office 365 för att skapa användare och tilldela behörigheter
 • Beskriva olika molnteknologier
 • Skapa distributionslistor, grupper och mailboxar i Exchange Online
 • Skapa distribution och konfiguration av Office 365 ProPlus
 • Administrera Skype for Business och extern kommunikation
 • Felsöka synkroniserade användare
 • Användning och felsökning i samarbetsplattformar (Sharepoint, Onedrive och Teams)

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • Självständigt arbeta med handhavande av Office 365-baserade IT-tjänster
 • Självständigt kunna felsöka vanligt förekommande användarproblem i Office 365

Processhanteringssystem, avtal och dokumentation, 15p

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i och färdigheter i ärendehanteringsprocessens flöde från registrering till slutarkivering. Vidare lär sig studerande olika typer av dokumenthanteringssystem. Kursen tar även upp lagar och regler kring dokumenthantering.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna upprätta och vidareutveckla en levande dokumentation av befintlig IT-miljö samt dokumentera ärendehantering. Den studerande ska också kunna ta del av och uppdatera en befintlig dokumentation samt förstå klassificering av dokumentation.

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i dokumentation, dokumenthanteringssystem och tolkning och tillämpning av avtal.

Kursmoment:

 • Dokumentationstekniker
 • Dokumenthantering och datalagring samt lagar och regler som reglerar detta
 • Att tolka och tillägna sig innehållet i Service Level Agreements (SLA)
 • Styrning, organisering och administration av kunder genom användande av CRM-system
 • Avtal och ansvarsfördelning

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kunskaper (i/om):

 • I standardavtal och juridiska dokument som förekommer i branschen samt ha kunskap om Service Level Agreements (SLA)
 • I ansvarsfördelning och kostnadseffektivitet kopplat till aktuellt kundavtal.
 • Lagar och regelverk kopplade till IT-säkerhet och datalagring
 • Att tillse och säkerställa att lagar, regler, policies och övriga bestämmelser upprätthålls och efterlevs
 • Om dokumenthantering och användande av olika Content Management Systems (CMS)
 • Om kvalitetssäkring av leverans gentemot kund/ projektägare med hänsyn till aktuell ISO-standard
 • I styrning, organisering och administration av kunder genom användande av CRM-system

Efter godkänd kurs ska den studerande ha färdigheter i att:                

 • Hantera produktionsflöden i olika CRM- och CMS-system
 • Hantera och uppdatera dokumentation
 • Hantera avtal och arbeta kvalitetssäkert
 • Hantera sekretesskyddad information

Efter godkänd kurs ska den studerande ha kompetens för att:

 • På ett professionellt sätt värdera och förhålla sig till kunders avtals- dokumentationshantering i dagligt arbete med hänsyn till kundavtal, lagar och regler för datalagring.
 • På ett professionellt sätt arbeta med olika CRM-systems produktionsflöden.

Tillbaka till samlingsvyn?