×

 

Teknikinformatör

Det stora behovet av utbildade Teknikinformatörer bottnar i Sveriges struktur på arbetsmarknaden med en stark industrisektor och en växande IT-sektor. Samtidigt har säkerhets- och dokumentationskraven ökat genom lagstiftning (EU-direktiv bland annat). Detta har i sin tur fört med sig att dokumentationsprocessen blivit mer integrerad i ett tidigare skede av produktionsprocessen, istället för att som tidigare fungera som en stödprocess senare i denna. Yrkesrollen har därmed kommit att bli en viktig del i leveranskedjan, eftersom brister i dokumentationsprocessen kan försena lanseringar och/eller leveranser av produkter. Till det kommer den generella digitaliseringen och tekniska utvecklingen som innebär ett ständigt växande antal tekniska produkter och lösningar och ett återkommande behov av personer som till dessa kan producera teknisk information som är pedagogisk, säker och användarvänlig.

En Teknikinformatör instruerar och förklarar komplex teknologi utifrån användarens perspektiv. Teknikinformatören har sin bas i den tekniska kompetensen men är skicklig och driven också språkligt och kommunikativt och kan hantera verktyg och produktionsmetoder för modern teknikinformation. Arbetet som Teknikinformatör innefattar att designa, skapa och underhålla olika typer av teknisk information, med allt från online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer, reservdelslistor, tekniska specifikationer och andra centrala dokument inom företag och organisationer. Rollen är nära besläktad med andra informatörsroller men skiljer sig på den punkten att det ofta handlar om komplex teknologi eller instruktion för tekniska produkter som kan innebära risk eller fara vid hanteringsfel.

Yrkesroller

 • Teknisk informatör
 • Teknisk skribent

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Engelska 6
Svenska 3 alt Svenska som andraspråk 3
Teknik 1
Teknik 2

eller
Har 1 års yrkeserfarenhet inom teknikområdet.

Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i

 • Specialiserade kunskaper inom teknisk dokumentation och informationsdesign i yrkesrollen
  teknikinformatör
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom lagar,
  standarder, etik, pedagogik och teknik
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teknisk dokumentation och
  informationsdesign i yrkesrollen som teknikinformatör

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom teknisk dokumentation, illustration, visualisering och grafisk utformning i yrkesrollen som teknikinformatör
 • Lösa sammansatta problem inom teknisk dokumentation, illustration, visualisering och grafisk
  utformning i yrkesrollen som teknikinformatör
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande teknisk dokumentation och informationsdesign i
  yrkesrollen som teknikinformatör på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

 • Självständigt behandla teknisk dokumentation, illustration, visualisering och grafisk utformning på ett
  sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som
  teknikinformatör
 • Självständigt övervaka lagar och regelverk inom teknisk dokumentation samt slutföra förelagda
  projekt inom yrkesrollen som teknikinformatör

Utbildningens kurser:

 • Examensarbete, 20 p
 • Infographics, 15 p
 • Informationsdesign, 40 p
 • Informativ illustration, 35 p
 • Lärande i arbete, 30 p
 • Professionellt skrivande och mål-gruppsanpassning, 25 p
 • Projektmetodik, 20 p
 • Regelverk och lagar för en Teknik-informatör, 10 p
 • Teknik, då, nu och i morgon, 15 p
 • Teknisk engelska, facktermer och professionellt skrivande, 20 p

Totalt : 300 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Examensarbete – 20 p

Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och

förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapport-skrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensrapporten ska skrivas på engelska.

Infographics – 15 p

Kursen syftar till att ge studerande specialiserade kunskaper i och erfarenhet av att använda Infographics, d.v.s. information presenterat med grafik, där man på ett tydligt sätt kan visualisera ett budskap. Infographic är ett effektivt sätt att kommunicera ett stort informationsinnehåll på ett kortfattat, klart och koncist sätt och blir allt väsentligare genom att bruset av information blir större. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att arbeta med Infographics för att förmedla information.

Kursinnehåll:

 • Infographics
 • Visualisering
 • Illustration

Informationsdesign – 40 p

Kursen syftar till att ge studerande fördjupade kunskaper i informationsdesign, d.v.s. att anpassa bild, text, samt interaktionen mellan dessa så att förutsättningar skapas för mottagaren att ta del av innehållet i en teknisk beskrivning. Koppling till sökmotorer och databaser ingår. Användarvänlighet går som en röd tråd i hela kursen. I kursen får den studerande arbeta med programvaror och andra hjälpmedel. Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar utvecklar sina kunskaper i informationsdesign och användarvänlighet.

Kursinnehåll:

 • Informationsdesign
 • Tekniska verktyg för att hantera teknisk dokumentation
 • Sökmotorer och databaser kopplat till tekniska verktyg för informatörer
 • Hur hög användarvänlighet skapas i teknisk dokumentation

Informativ illustration – 35 p

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla praktiska kunskaper/färdigheter i att skapa olika informativa bilder och praktisk färdighet kring hjälpmedel och metoder för att arbeta med teknisk illustration. Målet med kursen är att den studerande ska ges förståelse för och kunskaper kring hur tydliga bilder och illustrationer skapas så att mottagare lätt ska kunna ta del av information utefter behov och förutsättningar.

Kursinnehåll:

 • Tekniker inom illustration
 • Programvaror för grafisk formgivning

Lärande i arbete – 30 p

Kursen syftar till att ge studerande ska omsätta teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Här ska den studerande praktiskt arbeta med dokumentation och framtagning av teknisk information, och delta i projektform ute på företag eller organisation. LIA-kursen ligger i slutet av utbildningen där de studerande får praktisera sina kunskaper som de erhållit i de tidigare skolförlagda kurserna. Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar utvecklar sina kunskaper inom teknikinformation så att den studerande är redo för en anställning efter avslutad utbildning.

Kursinnehåll:

 • Skrivprocessen inom teknikinformation
 • Tekniska begrepp och uttryck
 • Planering
 • Genomförande
 • Dokumentationsverktyg

Professionellt skrivande och målgruppsanpassning – 25 p

Kursen syftar till att den studerande ska utveckla sin skriftliga språkfärdighet. Olika skrivstrategier, textplanering, textanalyser, språkvård, språklig variation, textstruktur, anpassning efter ledigt utrymme, mallar, aspekter kring språk och skrivande är delar som tas upp. En viktig del i kursen är målgruppsanpassning. Att identifiera målgruppen, dess behov och önskemål och anpassa materialet utifrån detta är centralt för att kunna nå mottagaren och förmedla information. I denna kurs får den studerande kunskaper kring målgruppsanalys; metoder för detta och dess betydelse, för att därefter kunna producera material utifrån given målgrupp. Som teknikinformatör arbetar man ofta med relativt komplicerad teknisk information som ska presenteras och beskrivas för ”icke-tekniker”. Målet med kursen är att den studerande ska göra målgruppsanalys; metoder för detta och dess betydelse, för att därefter kunna producera material utifrån given målgrupp. I kursen får den studerande verktyg och kunskaper kring vad som krävs för att nå fram och att nå bra resultat på konsument- och företagsmarknader.

Kursinnehåll:

 • Verktyg och metoder
 • Begrepp och terminologi inom teknikinformation
 • Målgruppsanpassning
 • Professionellt skrivande

Projektmetodik – 20 p

Kursen syftar till att ge studerande specialiserade kunskaper i och erfarenhet av initiering, planering, genomförande, uppföljning samt avslutning av ett projekt. I kursen behandlas olika begrepp och termer, en projektgrupps roller och funktioner, projektfaser, planering, styrning och uppföljning, målformulering framgångsfaktorer, risker och fallgropar samt gruppdynamik och gruppers utveckling. Olika projektmetoder gås även igenom. Kursen avslutas med att den studerande får genomföra ett omfattande projekt inom teknikinformation som ska genomföras från ”scratch” och med ett företag som uppdragsgivare. Detta innebär att projektet ska inkludera planering, möte med kunden, målgruppsanalys. utvärdering, etc. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om, färdigheter i och kompetenser för att praktiskt kunna tillämpa projektmetodik.

Kursinnehåll:

 • Projektmetodik
 • Grupprocesser
 • Ledarskap
 • Projektarbete

Regelverk och lagar för en Teknikinformatör – 10 p

Kursen syftar till att ge studerande fördjupade kunskaper gällande lagar, standarders, förordningar och säkerhetsdirektiv för tekniska beskrivningar och tekniska informationsprodukter. Den studerande får även kunskap gällande i hur detta påverkar utformning och innehåll i produkten. Även etiska regler berörs. Målet med kursen är att den studerande ska ges möjlighet att, genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper om juridik kring teknisk dokumentation.

Kursinnehåll:

 • Upphovslagen
 • Utformning av varningstexter
 • Riskanalyser
 • Juridiska begrepp

Teknik, då, nu och i morgon – 15 p

Kursen syftar till att ge studerande kunskaper kring teknik, den tekniska branschen och den tekniska utvecklingen. Den studerande får en genomgång kring teknikens historia och den roll den har spelat i att forma det moderna samhället men även kring tekniktrender, användningsområden idag och framtidsutsikterna. Tekniska begrepp, tekniska branscher och område, standarder och ritningsläsningar tas även upp. Målet med kursen är att den studerande ska ges en grundläggande förståelse för teknikinformatörens roll och verktyg, då, nu och imorgon.

Kursinnehåll:

 • Vanligt förekommande begrepp och uttryck för teknikinformatören
 • Teknikinformatörens roll/arbetsuppgifter vid skapande av teknikinformation
 • Ritningsläsning och standarder
 • Teknikinformatörens arbetssätt, historiskt, idag och i framtiden
 • Vanligt förekommande verktyg för teknikinformatörer

Teknisk engelska, facktermer och professionellt skrivande – 20 p

Kursen syftar till att ge studerande kunskaper kring skillnaderna i stil mellan vardagligt och formellt skriven engelska, specifikt mellan teknisk engelska och vanlig engelska. Den studerande ska utveckla sin förmåga att anpassa sin muntliga och skriftliga språkproduktion på engelska, för att kunna använda språket som teknisk informatör, med en hög grad av självständighet och säkerhet. Kursen har fokus mot teknisk engelska för informatörer. Målet med kursen är att den studerande ska ha kunskap om teknisk engelska och hur teknikinformatörer framställer engelska för att göra sig tydligt och enkelt förstådd i teknisk dokumentation.

Kursinnehåll:

 • Begrepp inom teknisk engelska och teknisk svenska
 • Tekniker för professionellt skivande
 • Målgruppsanpassning av teknisk engelska texter
 • Teknisk engelska