×

 

AI-utvecklare

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kunskaper i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk objektorienterad programmering, databaser och algoritmer i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk, webbramverk och maskininlärning i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom UX, HCI och CSCW.
 • Kunskaper om arbetsprocesser, kvalitetskriterier och verktyg inom agilt projektarbete i yrkesrollen som AI-utvecklare.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom objektorienterade programmering, optimerade säkra databaser, webbramverk och maskininlärning i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom ett agilt team med kunskap om metoder, verktyg och roller som teammedlem i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Lösa sammansatta problem inom området databaser och skapa effektiva, säkra och kvalitativa applikationer samt analysera, planera, bygga och leverera applikationer i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande AI utveckling i yrkesrollen som AI-utvecklare på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Självständigt behandla teoretiska och praktiska tillvägagångssättet för att ta fram, producera och leverera mjukvara till slutkund i ett projekt på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk en utvecklingsmiljö, använda test samt arbeta med versionshantering på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Självständigt behandla och ta en aktiv roll i ett agilt utvecklingsteam, hantera sin tid och ha ett kritiskt förhållningssätt så som förväntas av en junior utvecklare på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som AI-utvecklare.
 • Övervaka implementering och test av en existerande eller ny applikation samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som .AI-utvecklare.

Utbildningens kurser:

 • Programmering i ett sammanhang, 50p
 • Databaser i ett sammanhang, 50p
 • Webbramverk, 50p
 • Maskininlärning, 50p
 • Effektiv programmering, 35p
 • Lärande i Arbete 1, 40p
 • Applicerad AI, 35p
 • Lärande i Arbete 2, 65p
 • Examensarbete, 25p

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att använda byggstenarna och verktyg för programmering inom AI-området.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om ett programs struktur och uppbyggnad, hur källkod omvandlas till maskinkod, sekvens, upprepning, selektion, datatyper, funktioner samt kunskaper om objektorienteringens principer, så som klasser, objekt, arv och polymorfism, samt hur de är implementerade i programspråket.

Den studerande kommer även få kunskaper i att använda versionshanteringssystem så som GIT och verktyg för felsökning och felkorrigering av fel i programkoden, samt validering och test av kod.

Den studerande utvecklar sina färdigheter i att kunna skapa enklare program med Python och använda en fullvärdig utvecklingsmiljö, verktyg för felsökning och felkorrigering, samt utvärdera test av sina applikationer.

 

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i att utveckla och föreslå applikationer som använder korrekta och effektiva databaslösningar med flerskiktad arkitektur.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om termer (engelska), formler och funktioner. Vidare ges den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper i olika typer av databaser och dess funktioner, principer för objektorienterad design och programmering. Vidare kunskap inom verktyg för att skapandet av databaser samt databaser i ett sammanhang.

Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter i användning av ett gränssnitt för en databas, att modifiera och skapa en optimerade säker databas samt engelsk dokumentering av en databas.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur analyserar av krav och designar system utifrån ett objektorienterat synsätt med olika webramverk som finns tillgängliga samt ramverkens olika styrkor och svagheter.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i verktyg för att kunna vara en projektdeltagare och förstå ett projekts begrepp och tillvägagångssätt, analysera behoven för det system som skall implementeras, diskutera olika arkitektoniska lösningar samt kunna designa systemet som skall implementeras. Den studerande kommer även få kunskaper i hur man kan modellera ett system grafiskt med hjälp av UML samt kunskaper i HTML och JavaScript. Vidare skall den studerande kunna redogöra för Agila metoder och arbetssätt.

Den studerande skall ha färdigheter att kunna utveckla en webbapplikation skrivet med ett webbramverk, kunna strukturera applikationen enligt en på förhand planerad arkitektur, interagera med en databaslösning samt kunna planera och implementera säkerhetslösningar.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i matematiken som ligger till grund och ge en introduktion till maskininlärning och deep learning med speciellt fokus på regression- och klassificeringsproblem för att tolka data.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i begrepp, när tunga uträkningar uppstår, fundament för maskininlärning, förklara linjära ekvationssystem, matriser och determinanter, centrala begrepp inom vektorgeometrin såsom vektorer i planet och rummet, skalärprodukt, vektorprodukt, avstånd, projektioner och andra linjära avbildningar. Vidare skall den studerande ha kunskaper i maskininlärning och deep learning med utgångspunkt från inferens och prediktion med sannolikhetsmodeller, översikt av maskininlärningsområdet utifrån ett enhetligt ramverk, metoder inom maskininlärning för att formulera, strukturera och lösa praktiska problem, inferens för parametrarna i ett antal vanligt förekommande maskininlärningsmodeller samt maskininlärningsmodeller för prediktion och beslutsfattande. Vidare skall den studerande kunna förklara Agila metoder, roller, förhållningssätt, etc. i ett projekt.

Den studerande skall ha färdighet i att kunna identifiera tunga beräkningar och när de uppstår. Vidare skall den studerande kunna tillämpa enklare beräkningar inom området. Vidare skall den studerande ha färdighet i att kunna tillämpa maskininlärningsmodeller och algoritmer i programspråket, samt Deep learnings verktyg och metoder för att möjliggöra implementationen av Machine learning.

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i programmering inom AI för att kunna skriva effektiva, välstrukturerade och väldokumenterade program.

 

Målet med kursen är att den studerande skall kunna välja mellan olika algoritmer för att hitta den som bäst löser en given uppgift, kunna använda effektiva strukturer i Python så som till exempel comprehensions, generators, decorators och lambda, kunna skapa välfungerande och effektiva klasser med de olika inbyggda metoder som Python erbjuder, kunna strukturera sina applikationer med effektivitet och läsbarhet i fokus samt att kunna dokumentera sin kod.

Den studerande skall ha färdigheter i att kunna tillämpa vald algoritm och datastruktur i Python, utföra konstruktion av välfungerande klasser samt färdigheter att dokumentera sin kod.

Den studerande skall ha kompetens att självständigt kunna föreslå effektiva strukturer i Python.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom kravhantering och projektmetodik som krävs för att kunna arbeta som IT-Säkerhetsspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskaper inom kravhantering och kan förbereda, genomföra och avsluta ett projekt. Den studerande ska även ha kunskaper om kravhantering, roller och ansvarsfördelning i ett projekt. Kursen behandlar ett projekts huvudfaser: projektinitiering, planering, genomförande och avslutande. Efter avslutad kurs ska den studerande även ha kunskaper i att göra riskanalyser och kostnads- och tidsestimeringar (statement of work).

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för hur utvecklingsarbetet fortgå och utförs hos ett företag inom professionellt arbetar med systemutveckling.

 

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper om hur arbetet med mjukvaruutveckling fortgår och hur de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande fått i tidigare kurser omsätts på arbetsplatsen.

Den studerande ska få utveckla sina färdigheter i att kunna tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser som har föregått LIA 1.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom nätverkssäkerhet som krävs för att kunna arbeta som IT-Säkerhetsspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs ska ha fördjupat sina kunskaper (från framför allt kurserna Nätverksteknik och Hot-, sårbarhetshantering och analys) för att kunna konfigurera och underhålla säkra nätverk. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna identifiera och åtgärda säkerhetsbrister i ett nätverk. Den studerande ska ha kunskap för att kunna samla information som indikerar försök till intrång eller attack samt utvärdera, analysera och implementera preventiva åtgärder. Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap om IPS/IDS och hur man implementerar detta med hjälp av brandväggar. Molnsäkerhet och säkerhetskonfiguration vid hybrida molntjänster behandlas också under kursen.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap i teorier inom området artificiell intelligens samt hur dessa kan implementeras och utvecklas.

 

Målet med kursen är att den studerande skall kunna beskriva området artificiell intelligens, (dess bakgrund, historia, fundamentala frågor, utmaningar och huvudsakliga inriktningar). Vidare skall den studerande kunna grundläggande begrepp, metoder och teorier för sökning, artificiella neurala nätverk och lärande samt klassisk planering i proaktiva agenter.

Efter avslutad kurs ska studenten ha färdigheter att kunna formulera och tolka kunskapsrepresentationer i logisk form, tillämpa metoder och teorier för artificiell evolution, genetiska algoritmer, multipla autonoma agenter och svärmintelligens samt tillämpa ett agilt förhållningssätt som projektmedlem.

Efter avslutad kurs ska studenten ha kompetens att använda en given delmängd av de teorier, metoder och principer som behandlas under kursen i en applikation.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar färdigheter och kompetenser för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom branschen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina färdigheter i att tillämpa Applicerad AI samt tillämpa ett agilt förhållningssätt som projektmedlem och formulera och framställa en skriftlig rapport om LIA perioden enligt givna föreskrifter.

Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom branschen, utföra omvärldsbevakning, utveckla tänkande och handlingsförmåga för olika situationer inom branschens område och delta i Agila projekt inom det egna verksamhetsområdet.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och genomförs.

Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samt analysera det färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet.

Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet.