×

 

Cloud och Infrastrukturspecialist

Olika IT-system utgör idag en betydande komponent för de flesta företag och organisationer. Allt fler system placeras ut i molntjänster vilket innebär ett nytt behov av kompetens inom konfigurering och drift inom området.

Yrkesroller

 • 2nd/3rd line supporttekniker inom molntjänster
 • Cloud Infrastructure Specialist
 • IT infrastrukturspecialist
 • IT projektledare, nätverk
 • IT-ansvarig
 • Microsoft 365 Specialist

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Datorteknik 1a
Matematik 2a


Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • I datacentervirtualisering (Hyper-V och System Center)
 • I datorkommunikation och TCP/IP (Cisco CCNA)
 • I serveradministration och användarhantering (Windows Server 2016, LINUX OS, Active directory)
 • I felsökningsmetodik
 • Om dokumentationsteknik
 • I molntjänster och implementation av hybrida molnlösningar
 • Om strategi/design av molntjänster
 • Om säkerhetsaspekter kring molntjänster
 • I arbete i team enligt agila metoder

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, implementera, övervaka och felsöka virtuella miljöer
 • Planera, implementera, övervaka och felsöka molntjänster
 • Planera, implementera, övervaka och felsöka nätverk
 • Kunna ge förslag på produktlösningar utifrån givna förutsättningar
 • Arbeta i team med felsökning och dokumentation
 • Presentera och förklara affärsnyttan i olika molnlösningar
 • Designa, implementera virtuella plattformar och molninfrastrukturer
 • Utföra migrering av befintliga tjänster och användare till molntjänster
 • Arbeta med användarhantering och tvåfaktorsautenticering
 • Beakta säkerhet och användarvänlighet i det dagliga arbetet

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Självständigt planera, implementera, övervaka och felsöka virtuella miljöer
 • Självständigt planera, implementera, övervaka och felsöka molntjänster
 • Självständigt planera, implementera, övervaka och felsöka nätverk
 • Kunna ge förslag på behovsanpassade produktlösningar
 • På ett nyanserat sätt argumentera för affärsnyttan i olika molnlösningar
 • Arbeta i team utifrån agila metoder och roller
 • Identifiera och motivera förändringar som leder till ökad säkerhet och användarvänlighet

Utbildningens kurser:

Kurser och poängplan

 • Power Shell, 20 P
 • Windows Server, 30 P
 • Active Directory, 20 P
 • MS SQL Server Administration, 20 P
 • Linux OS, 20 P
 • Projektmetodik och affärsmannaskap, 15 P
 • CISCO, CCNA och TCP/IP,30 P
 • Microsoft 365 Cloud Services, 15 P
 • Microsoft 365 Cloud Collaboration, 35 P
 • Microsoft 365 Cloud Security and Compliance, 15 P
 • Endpoint Management, 30 P
 • IT- och informationssäkerhet, 30 P
 • Virtualisering, 30 P
 • Molntjänster, 35 P
 • Examensarbete, 20 P
 • LIA, 55 P

Totalt : 420 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom PowerShell som krävs för
att kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
har kunskap om ett scripts uppbyggnad, specialiserad kunskap
i att använda script för att förenkla, effektivisera och
automatisera säkerhetsarbetet samt kunna skapa, anpassa
och felsöka med hjälp av script.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom Windows Server som krävs
för att kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har tillägnat
sig kunskaper och färdigheter om administration av Windows
Server. Den studerande kommer att utveckla färdigheter som
inkluderar att lära sig att installera, anpassa och uppdatera
operativsystemet Windows Server. I kursen lär sig den
studerande även att hantera lagring, filer och enheter samt hur
man konfigurerar nätverksanslutning för Windows Server. Den
studerande kommer också att lära sig att säkra Windows
Server OS och skydda data på enheten och felsökning. Kursen
tar även upp de nätverkstjänster som finns att tillgå i detta
operativsystem. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
konfigurera och felsöka tjänsterna DNS och DHCP. Den
studerande ska även ha kunskap om olika lösningar för
fjärråtkomst. Vidare kommer kursen behandla avancerad
nätverksvirtualisering med Switch Embedded Teaming (SET)
och Software Defined Networking (SDN).

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom Active Directory som krävs
för att kunna arbeta som Cloud- och Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har
specialiserad kunskap om katalogtjänsten Active Directory i en
Windows Servermiljö. Den studerande får lära sig att
konfigurera och hantera en lokal katalogtjänst. Kursen ger
även praktisk kompetens och förståelse för hur Active
Directory Federation Services (ADFS) och Active Directory
Certificate Services (AD CS) fungerar. Den studerande får
också en introduktion i konceptet Single Sign On (SSO).
Strategiska val i planering och implementering av ADFS
kommer också behandlas, med fokus gällande integration med
publika molntjänster.
Kursens innehåll motsvarar valda delar ur Microsoftcertifiering
70-742: Identity with Windows Server.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom administration och underhåll
av MS SQL Server som krävs för att arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har
specialiserad kunskap för att installera, administrera och
underhålla infrastrukturer där databashanterare är en viktig del
samt ha kompetens för att stödja de som utvecklar
applikationer som levererar innehåll från SQL Server
databaser.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom Linux OS som krävs för att
kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har tillägnat
sig kunskaper och färdigheter om administration av Linux
Servrar. Den studerande lär sig grunderna om Linux,
användarhantering, filsystemet, enheter och hårdvara, hantera
rättigheter, terminalkommandon, konfigurera vanliga
nätverkstjänster och lokal lagring samt säkerhet.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig de
kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området
projektmetodik och affärsmannaskap som krävs för att arbeta som Cloud och Infrastukturspecialist.

 

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig förståelse
för vikten av ett projektorienterat arbetssätt och att hen
utvecklar kunskaper och färdigheter inom projektledning samt
övar sina färdigheter i att kommunicera på engelska i
projektorienterade och tekniska sammanhang. Vidare ska den
studerande öva sina kommunikativa färdigheter, tillägna sig
kunskap om nätverkande, affärsmässigt förhållningssätt samt
verktyg för att representera sig och sitt företag både i tal och
text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder. Den
studerande ska efter genomförd kurs kunna formulera sig,
kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att
genomföra professionella presentationer med fokus på bland
annat verksamhetsperspektivet. Vidare ska den studerande ha
tillägnat sig god förståelse för de ekonomiska aspekterna av
yrkesrollen.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom områdena CISCO, CCNA
och TCP/IP som krävs för att kunna arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har
specialiserad kunskap inom routing- och switchingteknologier
samt felsökning av nätverk. Kursens innehåll motsvarar
Ciscocertifiering 200-125. Efter avslutad kurs ska den
studerande kunna konfigurera, underhålla, segmentera och
felsöka ett nätverk för ett medelstort företag. Kursen behandlar
också de protokoll som ingår i kommunikationsarkitekturen
TCP/IP och ger den studerande förståelse för de ingående
protokollen samt viktiga mekanismer som routing och DNS.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de
grundläggande kunskaper, färdigheter och kompetenser inom
Microsoft 365 som krävs för att kunna arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
har färdigheter i att planera, implementera, konfigurera och
administrera Microsoft 365 tjänster. Där ingår även att den
studerande tillägnar sig kunskap inom Azure AD på en
specialiserad nivå där stort fokus ligger på att skapa hybrida
lösningar med hjälp av verktyget Azure AD Connect. Kan
kopplas till MS-100 certifieringen från Microsoft.

Syftet med kursen är att den studerande ska få detaljerade
kunskaper, färdigheter och kompetenser inom
samarbetstjänsterna Teams, Exchange, OneDrive och
SharePoint vilket krävs för att kunna arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
har färdigheter i att planera, implementera, konfigurera och
administrera Microsoft 365 tjänsterna Teams, Exchange,
OneDrive och SharePoint. Kan kopplas till MS-100, MS-700,
MS-300 certifieringarna från Microsoft.

Syftet med kursen är att den studerande ska få detaljerade
kunskaper, färdigheter och kompetenser för att säkra Microsoft
365 tjänsterna och skydda identiteter och data inom en
organisation för att kunna arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
har färdigheter i att planera, implementera, konfigurera och
administrera säkerhet och efterlevnad i M365. Kan kopplas till
MS-500 certifieringen från Microsoft.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom Endpoint Management som
krävs för att kunna arbeta som Cloud och
Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
har kunskap inom Mobile
Device Management (MDM) och Bring Your Own Device
(BYOD) där den studerande får lära sig att hantera
slutanvändares mobila enheter, hanteringen sker med hjälp av
Intune, System Center Configuration Manager (SCCM) och
Microsoft 365. Kursen bidrar till att ge den studerande
färdigheter i att konfigurera AD-integration och färdighet i att
dra nytta av funktioner som erbjuds för att kunna skapa en
säker lösning för olika enheter.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom IT- och
informationssäkerhet som krävs för att kunna arbeta som
Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskap
om centrala begrepp, modeller och strategier inom
administrativ informationssäkerhet samt att ge den studerande
de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna förstå
omfattande säkerhetsaspekter i en IT-miljö. Kursen ska ge kunskap gällande standarder och certifieringar inom
informationssäkerhet, i synnerhet standarden ISO 27001 och
dataskyddsförordningen samt GDPR. Den studerande får lära
sig olika metoder, riskanalyser och policies som ett företag kan
använda sig av för att förbättra informationssäkerheten. Den
studerande ska också efter genomförd kurs kunna driftsätta en
servermiljö och hantera tillhörande tjänster lokalt i molnet eller i
en hybridmiljö. I kursen får den studerande lära sig installera
och underhålla en säker Microsoft Windows Servermiljö samt
bedöma och analysera förbättringsmöjligheter av
säkerhetsinställningar.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom virtualisering som krävs för
att kunna arbeta som Cloud och IT-Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter avslutad kurs
ska kunna redogöra för teknisk hantering och administration av
virtualiserade publika, privata och hybrida infrastrukturer.
Kursen berör även säkerhetsadministration i Hyper-V och
publika molntjänster.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper,
färdigheter och kompetenser inom molntjänster som krävs för
att kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs
lärt sig att hantera IaaS-tjänsterna i Microsoft Azure. Den
studerande får praktisk och teoretisk kunskap om hur man
skapar och administrerar virtuella nätverk, virtuella maskiner
och andra tjänster som erbjuds i Microsofts publika molntjänst,
som till exempel Azure SQL och Web apps. Den studerande
kommer också att lära sig hantera backup, replikering, lagring
och hybrida kopplingar. Kursen kommer även att behandla
grunderna i Azure AD.
Den studerande får också en överblick över andra molntjänster
på marknaden till exempel Amazon AWS samt kunskap för att
bedöma behoven av, kostnaderna för och kvaliteten på
molntjänsten, för underhållet av de personliga datorerna och
för att underhålla brandväggar och annan infrastruktur för
uppkopplingen.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt
arbete genom att använda kunskap och förståelse som
behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en
extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att
uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där
den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera
resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra
komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och
praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett
ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att
fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att
utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete
planeras och genomförs. Den studerande ska ges möjligheter
att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samt analysera
det färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet. Den
studerande har efter avslutad kurs kompetens för att
självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt
förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras
undersökningars och rapporters kvalitet.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de
specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och
praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för
att kunna arbeta som Cloud och Infrastrukturspecialist.

 

Målet är att den studerande ska ges möjlighet att omsätta sina
kunskaper i en reell miljö för att utveckla praktiskt kunnande
och bli väl insatt i yrkesrollen som Cloud och
Infrastrukturspecialist. LIA-kursen bygger vidare på de
skolförlagda kursmomenten och de kunskaper som den
studerande tillägnat sig genom dessa. Den studerande ska
under kursen vidareutveckla sin kompetens inom yrkesrollens
huvudområden genom handledning från yrkesverksamma
specialister. Den studerande ska kunna redogöra för metodik
och processer runt projekt och uppdrag inom det aktuella
företaget samt kunna redogöra för kvalitetssäkringsarbete och
dokumentationsbehov i kundprojekt samt beskriva de
teknologier, plattformar och verktyg som används på
arbetsplatsen. Den studerande ska också dela med sig av sina
erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig
presentation.