Utbildningskoncept: DevOps Utvecklare


DevOps (Development Operations) är en relativt ny yrkesroll inom IT-branschen som tar det bästa från två världar. DevOps Utvecklaren står med ena benet i utvecklingsprojekten och med det andra i driftens linjeverksamhet. Som DevOps-utvecklare arbetar man oftast i ett agilt team som kontinuerligt utvecklar, testar och driftsätter systemförbättringar för kunden. Arbetet är varierande och spänner oftast över stora delar av teknikstacken, från kod till slutanvändare med fokus på utveckling av verktyg och processer för ständig leverans.

Utbildningen utgörs av elva kurser varav två är näringslivsförlagda, Lärande i Arbete.

Yrkesroller: 

DevOps- utvecklare
DevOps- integrerare
System- och driftsautomatiserare
Configuration Manager
Integrationstekniker, IT
DevOps och systemutvecklare i Python
Systemutvecklare i Python
DevOps-tekniker
Servertekniker

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper inom:

 • Teori inom DevOps och agila metoder
 • Automatisering av integration, drift och underhåll
 • Processoptimering
 • Skriptspråk, Powershell, Python
 • Infrastruktur och tjänster i Windows och Linux
 • Versionshanteringssystem
 • Cloud Services
 • Testautomation
 • Configuration Management-verktyg samt metoder för Continuous Integration och Continuous Delivery.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 • Arbeta med automatisering med configuration management
 • Arbeta med DevOps-verktyg
 • Molndrift av tjänster
 • Planering, installering, konfigurering, administrering
 • Leda och driva projekt med bland annat Scrum och Kanban 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utveckla och identifiera resurser för att designa infrastrukturlösningar för utveckling, testning, automatisering, driftsättning och drift.
 • Optimera, förändra, effektivisera utvecklingen av IT-tjänster och skapa värde för affärsverksamhet
 • Utveckla och förädla affärsnyttan med DevOps och Continuous Deliver 

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Matematik 2 eller motsvarande
Programmering 1 eller motsvarande

Utbildningens kurser

Kurser och poängplan

 • Windows Server 20 yhp
 • Linux och Skriptspråk (Python) 40 yhp
 • Programmering i Java 25 yhp
 • Versionshanteringssystem (Git) 20 yhp
 • Automationsramverk 20 yhp
 • Containerteknologi (Docker) 30 yhp
 • Cloud Services (Amazon AWS, MS Azure) 35 yhp
 • Continuous Integration and Continuous Delivery 40 yhp
 • Agil projektmetodik 20 yhp
 • Databaser i Linux 30 yhp
 • LIA 1  60 yhp
 • LIA 2 60 yhp
 • Examensarbete 20 yhp

Totalt : 420 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Windows Server – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Windows Server som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att de studerande utvecklar färdigheter i konfiguration, drift och felsökning av serveroperativsystemet Windows Server 2016 och dess tjänster. Kursens innehåll motsvarar valda delar ur Microsoftcertifiering 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016, där de valda delarna motsvarar vad som används ute i arbetslivet.

 • Installation, uppgradering och migrering av servrar och tjänster
 • Installation och konfiguration av Nano Server
 • Konfiguration och administration av lagringslösningar inom Windows Server 2016
 • Installation och konfiguration av virtualiseringsplattformen Hyper-V
 • Skapande, konfiguration och drift av virtuella maskiner och virtuella nätverk
 • Implementation av hög tillgänglighet
 • Introduktion till System Center Virtual Machine Manager och privata moln
 • Skapa och hantera Windowscontainrar
 • Övervakning och felsökning inom samtliga tekniska kursmoment
 • Användning av PowerShell

Linux och Skriptspråk (Python) – 40p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Linux och skriptspråket Python som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper i Linux samt Python.

Den studerande lär sig skriva program för Linuxmiljö och ska genom teori och praktiska övningar, utveckla sina kunskaper i syfte att automatisera uppgifter och processer i Linuxmiljö.

Kursinnehåll:

 • Linux
 • Shellkommmandon
 • Tjänster
 • Editorer
 • Programmering i Python 

Versionshanteringssystem (Git) – 20p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom versionshantering som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i versionshanteringssystemet Git och genom teori och praktiska övningar, befäster och utvecklar kunskaper och färdigheter i versionshantering.

Kursinnehåll

 • Versionshanteringssystem
 • Versionshantera kod

Cloud Services (Amazon AWS, MS Azure) – 35p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Cloud Services som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om, och förståelse för olika typer av molntjänster; privata, hybrida och publika moln. Kursen tar även upp tjänstemodeller för molntjänster.

Genom teori och praktiska övningar, ska den studerande utveckla kunskaper och färdigheter för att hantera och införa molntjänster. Den studerande ska även kunna jämföra olika tjänsteutbud och teknologier kring molntjänster.

Kursinnehåll:

 • Molntjänster
 • Tjänstemodeller
 • SaaS, Paas, Iaas, privata och hybrida moln
 • Integration med Skript
 • Microsoft Azure, Amazon AWS

Automationsramverk – 20p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Automationsramverk som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att ge den studerande grundläggande kunskaper och färdigheter kring automatisering, optimering och utrullning med configuration management program. Den studerande ska genom teori och praktiska övningar, utveckla kunskaper och färdigheter i automationsverktyg och optimering av processer i DevOps projekt.

Kursinnehåll:

 • Historia, grundprinciper och dataflöden
 • DevOps verktyg
 • Uppbyggnad, funktion, drift och underhåll
 • Infrastrukturautomatisering
 • Drift och underhåll

Containerteknologi (Docker) – 30p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Containerteknologi som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper inom Containerteknologi med Docker och genom teori och praktiska övningar, utvecklar avancerade kunskaper inom Containerteknologi.

Kursinnehåll:

 • Virtualisering
 • Docker containers

Databaser i Linux – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom databaser i Linux som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Målet med kursen är att bygga vidare på den studerandes grundkunskaper inom operativsystemet Linux och i synnerhet kunskap om tjänster som ofta används i denna miljö. Kursen behandlar grundläggande hantering av databastjänster såsom No-SQL, mySQL och MongoDb databas och den studerande, ska utveckla avancerade kunskaper inom databashantering i Linux genom teori och praktiska övningar.

Kursinnehåll:

 • Databashantering
 • No-SQL
 • Schemaläggning
 • Logghantering
 • Övervakning av tjänster/ processer

Programmering i Java – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom programmering i Java som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserade kunskaper inom Javaspråket. Den studerande får lära sig grundläggande strukturer och mer avancerade språkelement samt historia kring språket och vad som skiljer det åt från andra objektorienterade språk.

Genom teori och praktiska övningar ska den studerande utveckla sina kunskaper inom objektorienterad programmering i Java, skapa applikationer enligt god programmeringssed samt läsa och felsöka kod.

Kursinnehåll:

 • Programspråket Java och dess syntax
 • JVM och Javaplattformen
 • Javas klassbibliotek
 • Testdriven utveckling och versionshantering
 • Felsökning och felhantering av kod

Continuous Integration and Continuous Delivery – 40p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Continuos Integration och Continuos Delivery som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskaper och förståelse om Continuous Integration–metoden, från utveckling till driftsättning. Vidare får den studerande lära sig processer och metoder för praktisk tillämning av Continuous Integration. Genom teori och praktiska övningar, ska den studerande utveckla kunskaper och färdigheter i att kvalitetssäkra hela kedjan från utveckling, implementering drift och underhåll av kedjan.

Kursinnehåll:

 • CI kedjan
 • Enhetstester
 • Design och automatisering
 • Kvalitetssäkring

Agil projektmetodik – 20p 

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil projektmetodik som krävs för att kunna arbeta som DevOps Utvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklings- och förvaltningsprojekt samt tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en utvecklare kommer att arbeta tillsammans med i olika projekt. Kursen tar även upp processer som t.ex. SCRUM och Kanban.

Kursinnehåll:

 • Agil projektmetodik
 • Agilt ledarskap
 • Ramverket Scrum
 • Processen Kanban

LIA 1 och 2 –  60p + 60p 

Kursen syftar till att den studerande omsätter och utvecklar kunskap om och förståelse för arbetsuppgifter inom utbildningens område och efter avslutad kurs har provat och omsatt de teoretiska och praktiska utbildningsmomenten i yrkeslivet.

Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter och tillgodogöra sig ny kunskap inom sin yrkesroll som DevOps Utvecklare.

Kursinnehåll:

 • Hantering av olika delar av ett projekt på aktuellt företag
 • Infrastrukturautomatisering
 • Drift och underhåll
 • Professionellt, strukturerat och ansvarsfullt förhållningssätt
 • LIA-rapport (skriftlig inlämning)
 • Redovisning av LIA, muntligt

Examensarbete – 20p 

Kursen syftar till att den studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om, och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller dokumentstudie.

Kursinnehåll:

 • Göra en projektplan enligt förutbestämd mall
 • Självständigt genomföra ett arbete inom ramen för utbildningen
 • Skriftlig rapport och muntlig redovisning av arbetet

Tillbaka till samlingsvyn?