×

 

Frontendutvecklare

Behovet av mjukvaru- och systemutvecklare med spetskompetens inom frontend-utveckling ökar alltmer. Efter avslutad utbildning till Frontend-utvecklare kommer den studerande att kunna utveckla mobilvänliga, lättnavigerade och skalbara webblösningar som har blivit ett måste för konkurrenskraft och tillväxt.

Yrkesroller

 • Frontend-utvecklare
 • Webbutvecklare

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2
Programmering 1

Eller motsvarande.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper inom:

 • i avancerad HTML, CSS och JavaScript för att skapa hemsidor
 • om DOM-manipulation med JavaScript
 • i att använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • i att skapa responsiva webbsidor
 • i vedertagna designmönster för att skapa en hållbar kodstandard
 • i metoder och strategier för projektarbete och dess olika roller
 • i metoder för att lösa olika kända problem på bästa sätt
 • om hur man bygger hemsidor med tekniker för människa dator interaktion (MDI)
 • i hur man designar hemsidor med Wireframe
 • i presentation av dynamisk data på en hemsida
 • om sökoptimering, SEO

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 • programmera i HTML, CSS, JavaScript för att skapa hemsidor
 • manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa data på hemsidor
 • använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • skapa responsiva webbsidor
 • strukturera kod enligt vedertagna designmönster för hållbar kodstandard
 • använda metoder och strategier för projektarbete
 • använda best practice metoder och strukturer för att lösa problem på bästa sätt
 • bygga hemsidor med tekniker som är kända för MDI
 • designa prototyper av hemsidor med Wireframe
 • hämta, visa och filtrera dynamisk data
 • kommunicera på engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • programmera med HTML, CSS, JavaScript för att skapa hemsidor
 • manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa rätt information på hemsidor
 • använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • skapa responsiva webbsidor
 • bygga kod enligt vedertagna designmönster för att skapa hållbar kodstandard
 • arbeta i team enligt agila metoder och strategier
 • tolka och förstå best practice metoder och strukturer för att lösa problem på bästa sätt
 • självständigt skapa hemsidor med kända designmönster (MDI)
 • designa prototyper med Wireframe
 • hämta, visa, filtrera dynamisk data för att visa det på en hemsida
 • versionshantering

Utbildningens kurser

 • Backend för Frontendutvecklare 1, 25 yhp
 • Backend för Frontendutvecklare 2, 15 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp
 • HTML och CSS, 40 yhp
 • JavaScript 1, 40 yhp
 • JavaScript 2, 45 yhp
 • JavaScript 3, 40 yhp
 • LIA 1 Frontend-utveckling, 50 yhp
 • LIA 2 Frontend-utveckling, 60 yhp
 • Agila projektmetoder, 10 yhp
 • UX och grafisk design,  45 yhp

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom backend-utveckling som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för backend, dess funktion samt förståelse för sambandet mellan backend och frontend. Den studerande ska utveckla sina färdigheter i PHP-programmering, tillämpa MVC-principer och praktisk databashantering med relationsdatabasen MySQL mot frontend.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom backend-utveckling som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurs i backend-utveckling.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i färdigheter i ASP.NET Core MVC. Tekniken bygger på designmönstret Model-View-Controller som innebär en separation i tre ansvarsområden.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål, vilka är kraven för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till frontendutveckling.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML och CSS som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, ska förstå och utveckla grundläggande, såväl som specialiserade kunskaper, i hur man skapar olika typer av webblösningar med teknikerna HTML och CSS.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda ramverket jQuery. Dessa bibliotek underlättar och gör det möjligt att skapa avancerade JavaScripts-lösningar med förenklade syntaxer. JQuery gör det också möjligt att kunna lösa mer komplexa problem som är relaterade till DOM-manipulation. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande lära sig hur man använder Ajax asynkront med callbacks för att hämta JSON-data och presentera detta på hemsidan.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurs i JavaScript och har fokus på moderna webbapplikationer, server- och clientside.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i hur man använder JavaScript för att skapa dynamiska webbsidor. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande lära sig avancerad metodik i JavaScript.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurser i JavaScript, ECMAScript, Angular och React.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i avancerad JavaScript, ECMAScript, Angular och React.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för yrkesområdet för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

 

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i frontendutveckling. Arbetet ska vara projektstyrt och omfattar allt från förberedande arbete med skissning av wireframe till implementering av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript.

Kursen syftar till att den studerande efter avslutad kurs kan axla ett reguljärt arbete och utan sedvanlig inskolningsperiod verka på arbetsmarknaden i en för utbildningen relevant arbetsmiljö.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för yrkesområdet, för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter och tillgodogöra sig kvalifikationer att för att kunna åta sig arbetsuppgifter i sin yrkesroll som Frontend-utvecklare.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil projektmetodik och terminologi och öka förståelsen för dessa för sin framtida yrkesroll som Frontendutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik och processer som t.ex. Scrum, Kanban och Extreme Programming.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX och grafisk design som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i att designa en webbaserad webbtjänst utifrån en designskiss (wireframe) och profil. Genom teori och praktiska övningar, utvecklar den studerande sina kunskaper och färdigheter i interaktion, tillgänglighet och användarupplevelse för webbutveckling.