Utbildningskoncept: Frontendutvecklare

Behovet av mjukvaru- och systemutvecklare med spetskompetens inom frontend-utveckling ökar alltmer. Efter avslutad utbildning till Frontend-utvecklare kommer den studerande att kunna utveckla mobilvänliga, lättnavigerade och skalbara webblösningar som har blivit ett måste för konkurrenskraft och tillväxt.

Målet med utbildningen är att de studerande efter utbildningen på ett professionellt sätt ska kunna arbeta med dynamiska, interaktiva och responsiva webbapplikationer med hjälp av HTML och programmeringsspråket JavaScript. Kunskaper och praktisk erfarenhet från ledande ramverk med moderna verktyg och metoder kommer att ingå i utbildningen.
De studerande kommer att lära sig att arbeta i olika roller inom agila projektformer. Den studerande är efter utbildningen väl rustad för att arbeta med komplexa webb-projekt med de etablerade ramverken.

Utbildningen består av elva kurser varav två kurser är näringslivsförlagda, Lärande i Arbete.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper inom:

 • i avancerad HTML, CSS och JavaScript för att skapa hemsidor
 • om DOM-manipulation med JavaScript
 • i att använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • i att skapa responsiva webbsidor
 • i vedertagna designmönster för att skapa en hållbar kodstandard
 • i metoder och strategier för projektarbete och dess olika roller
 • i metoder för att lösa olika kända problem på bästa sätt
 • om hur man bygger hemsidor med tekniker för människa dator interaktion (MDI)
 • i hur man designar hemsidor med Wireframe
 • i presentation av dynamisk data på en hemsida
 • om sökoptimering, SEO

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att: 

 • programmera i HTML, CSS, JavaScript för att skapa hemsidor
 • manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa data på hemsidor
 • använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • skapa responsiva webbsidor
 • strukturera kod enligt vedertagna designmönster för hållbar kodstandard
 • använda metoder och strategier för projektarbete
 • använda best practice metoder och strukturer för att lösa problem på bästa sätt
 • bygga hemsidor med tekniker som är kända för MDI
 • designa prototyper av hemsidor med Wireframe
 • hämta, visa och filtrera dynamisk data
 • kommunicera på engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • programmera med HTML, CSS, JavaScript för att skapa hemsidor
 • manipulera DOM-trädet med JavaScript för att visa rätt information på hemsidor
 • använda JavaScript-ramverket Angular samt biblioteket ReactJS för att skapa webbsidor
 • skapa responsiva webbsidor
 • bygga kod enligt vedertagna designmönster för att skapa hållbar kodstandard
 • arbeta i team enligt agila metoder och strategier
 • tolka och förstå best practice metoder och strukturer för att lösa problem på bästa sätt
 • självständigt skapa hemsidor med kända designmönster (MDI)
 • designa prototyper med Wireframe
 • hämta, visa, filtrera dynamisk data för att visa det på en hemsida
 • versionshantering

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

 • Matematik 2 eller motsvarande
 • Programmering 1 eller motsvarande

Utbildningens kurser

 • Utbildningens kurserBackend för Frontendutvecklare 1, 25 yhp
 • Backend för Frontendutvecklare 2, 15 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp
 • HTML och CSS, 40 yhp
 • JavaScript 1, 40 yhp
 • JavaScript 2, 45 yhp
 • JavaScript 3, 40 yhp
 • LIA 1 Frontend-utveckling, 50 yhp
 • LIA 2 Frontend-utveckling, 60 yhp
 • Agila projektmetoder, 10 yhp
 • UX och grafisk design,  45 yhp

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Backend för Frontendutvecklare 1 – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom backend-utveckling som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för backend, dess funktion samt förståelse för sambandet mellan backend och frontend. Den studerande ska utveckla sina färdigheter i PHP-programmering, tillämpa MVC-principer och praktisk databashantering med relationsdatabasen MySQL mot frontend.

I kursen ingår också objektorienterad analys och design med UML och den studerande lär sig hur hen effektivt använder objektorienterad teknik och mjukvarumodellering som appliceras på en mjukvaruutvecklingsprocess. Efter avslutad kurs ska den studerande, genom teori och praktiska övningar, utvecklat specialiserade kunskaper i PHP-programmering med MVC.

Kursinnehåll:

 • förhållandet – backend och frontend
 • PHP-programmering
 • databasstrukturer
 • databashantering i praktiken
 • MySQL
 • MVC-principer – tillämpning
 • UML- och OOP-koncept
 • objektorienterad analys och problemlösning
 • behärska normaliseringsprincper i relationsdatabaser med 3NF

Backend för Frontendutvecklare 2 – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom backend-utveckling som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurs i backend-utveckling.

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i färdigheter i ASP.NET Core MVC. Tekniken bygger på designmönstret Model-View-Controller som innebär en separation i tre ansvarsområden.

I databasdelen av kursen kommer den studerande lära sig att skapa en databas med Code-First och selektera data med Linq. Databasdelen kommer att användas för inloggning till webbsajten samt till att lagra data för applikationen. Efter avslutad kurs ska den studerande på egen hand kunna utveckla en enkel databasdriven webbapplikation med ASP.NET Core MVC och Entity Framework.

Kursinnehåll:

 • ASP.NET Core MVC
 • Entity Framework Code-First
 • att tillämpa ASP.NET Core MVC-programmering och praktisk databashantering mot frontend
 • databasdesign i 3NF
 • självständigt arbete med Entity Framework och ASP.NET Core

Examensarbete – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål, vilka är kraven för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till frontendutveckling.

Examensarbetet kan genomföras enskilt eller i grupp, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog, till genomförande, dokumentation och presentation.

Examensarbetet ska resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på svenska alternativt engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

Kursinnehåll:

 • göra en projektplan enligt förutbestämd mall
 • självständigt genomföra ett arbete inom ramen för utbildningen
 • rapportskrivande och muntlig redovisning
 • ge feedback på annan studerandes examensarbete (opponering)

HTML och CSS – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML och CSS som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, ska förstå och utveckla grundläggande, såväl som specialiserade kunskaper, i hur man skapar olika typer av webblösningar med teknikerna HTML och CSS.

Kursinnehåll:

 • HTML
 • CSS
 • hur webben fungerar med teknik, struktur och innehåll
 • webbsäkerhet
 • ramverk för HTML & CSS
 • SEO (Sökmotoroptimering)
 • publicering av webbsida; webbhotell, FTP och domännamn
 • framtidssäker programmering

JavaScript 1 – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i att använda ramverket jQuery. Dessa bibliotek underlättar och gör det möjligt att skapa avancerade JavaScripts-lösningar med förenklade syntaxer. JQuery gör det också möjligt att kunna lösa mer komplexa problem som är relaterade till DOM-manipulation. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande lära sig hur man använder Ajax asynkront med callbacks för att hämta JSON-data och presentera detta på hemsidan.

Kursinnehåll:

 • JavaScript-ramverk
 • att skapa interaktivitet på hemsidor med Javascript
 • manipulering av DOM-trädet med jQuery
 • AJAX-anrop, JSON, web-services
 • att skapa widgetar och effekter i en webbapplikation eller webbsida
 • användande av jQuery för att skapa avancerad interaktivitet med användaren genom applikationer på hemsidor
 • att manipulera DOM:en med hjälp av JavaScript och jQuery för att skapa visuella effekter
 • att hantera Ajax-anrop mot web-services och hantera JSON-filer
 • att konstruera webbaserade applikationer som använder sig av JavaScript och jQuery
 • att välja och motivera när man bör använda ren JavaScript och var man istället bör använda jQuery
 • att välja och motivera bästa sättet att förbättra ett gränssnitt och när detta bör göras med JavaScript och jQuery och när HTML och CSS är den mest lämpliga lösningen

JavaScript 2 – 45 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurs i JavaScript och har fokus på moderna webbapplikationer, server- och clientside.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i hur man använder JavaScript för att skapa dynamiska webbsidor. Genom teori och praktiska övningar ska den studerande lära sig avancerad metodik i JavaScript.

Kursinnehåll:

 • avancerad JavaScript
 • TypeScript
 • JavaScript-verktyg
 • nodeJS
 • skapa dynamiska och avancerade webbsidor med JavaScript
 • användande av TypeScript för att skriva felfri kod
 • användande av ECMAScript
 • designa och bygga en komplex webbapplikation med JavaScript

JavaScript 3 – 40 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare. Kursen fördjupar kunskaper från tidigare kurser i JavaScript, ECMAScript, Angular och React.

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper och färdigheter i avancerad JavaScript, ECMAScript, Angular och React.

Genom praktiska övningar ska den studerande utveckla sina kunskaper och färdigheter i att bygga webbapplikationer med hjälp av Angular och React.

Kursinnehåll:

 • användande av ECMAScript
 • Angular och React
 • Single Page Applications
 • användande av Angular och React för att skapa Single Page Applications
 • skillnaden mellan att utveckla en webbapplikation som en Single Page Application eller som en traditionell webbapplikation
 • att skapa en Single Page Application med hjälp av Angular och React
 • utveckling av avancerade tekniska lösningar för webbsidor
 • arbete med målgruppsanpassad webbutveckling med hänsyn till användbarhet och tillgänglighet

LIA 1 Frontend-utveckling – 50 yhp

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för yrkesområdet för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder.

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i frontendutveckling. Arbetet ska vara projektstyrt och omfattar allt från förberedande arbete med skissning av wireframe till implementering av grafiska applikationer och layouter med

HTML, CSS och JavaScript.

Kursinnehåll:

 • skissning av wireframe
 • projekthantering och kommunikation
 • utveckling av programvara
 • tillämpning av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript
 • förädling av webbsidor med frontendtekniker
 • självständigt arbete med utveckling i HTML, JavaScript och CSS
 • att utveckla ett professionellt förhållningssätt till sitt kommande yrke genom erfarenheter i arbetslivet
 • skriva och presentera LIA-rapport

LIA 2 Frontend-utveckling – 60 yhp

Kursen syftar till att den studerande efter avslutad kurs kan axla ett reguljärt arbete och utan sedvanlig inskolningsperiod verka på arbetsmarknaden i en för utbildningen relevant arbetsmiljö.

Målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för yrkesområdet, för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter och tillgodogöra sig kvalifikationer att för att kunna åta sig arbetsuppgifter i sin yrkesroll som Frontend-utvecklare.

Kursinnehåll:

 • projekthantering och kommunikation
 • utveckling av programvara
 • Client Server-kommunikation, t.ex. genom API:er
 • LIA-platsens tekniska val och hur dessa fungerar ihop
 • tillämpning av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och/eller JavaScript
 • förädling av webbsidor med frontendtekniker
 • självständigt arbete med utveckling i något av följande: HTML, JavaScript, CSS, TypeScript, Angular, React
 • självständigt arbete med Backend i något av följande: PHP, Node, .NET, API:er
 • utveckling av ett professionellt förhållningssätt till sitt kommande yrke genom direkta erfarenheter i arbetslivet
 • skriva och presentera LIA-rapport

Agila projektmetoder – 10 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil projektmetodik och terminologi och öka förståelsen för dessa för sin framtida yrkesroll som Frontendutvecklare.

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik och processer som t.ex. Scrum, Kanban och Extreme Programming.

Kursinnehåll:

 • agil projektförståelse
 • ramverket Scrum
 • processen Kanban
 • agil mjukvaruutveckling
 • Scrum i arbetslivet, förståelse och användande av rollerna i ett Scrum Team
 • effektiv kommunikation
 • professionellt agerande i ett team i arbetslivet
 • att självständigt kunna ta ansvar för sitt arbete utifrån utsatt plan

UX och grafisk design – 45 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX och grafisk design som krävs för att kunna arbeta som Frontendutvecklare.

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i att designa en webbaserad webbtjänst utifrån en designskiss (wireframe) och profil. Genom teori och praktiska övningar, utvecklar den studerande sina kunskaper och färdigheter i interaktion, tillgänglighet och användarupplevelse för webbutveckling.

Kursinnehåll:

 • design och layout
 • bildredigeringsprogram
 • att skapa webbsidor med tekniker för människa-dator-interaktion (MDI)
 • tillgänglighet och målgruppsanpassning webbsidor
 • olika bildformat
 • anpassad interaktion för webben
 • tillämpa och skapa metaforer och animeringar för att förbättra en hemsidas interaktion
 • hantera bildredigeringsprogram för att skapa och ändra bilder samt anpassa dem för webben
 • skapa en layout för webb, baserat på profilkrav, interaktion och målgrupper
 • använda bildredigeringsprogram för att hantera bilder
 • värdera och ta ställning för olika bildformat och hur de påverkar en webbsidas prestanda

Tillbaka till samlingsvyn?