×

 

JavaScript-utvecklare

Mobilvänliga, lättnavigerade och tillväxtdrivande webblösningar har blivit ett måste för företag inom de flesta branscher för att kunna bibehålla sin konkurrenskraft. JavaScript är ett kraftfullt och populärt programmeringsspråk och behovet av utvecklare med expertkunskaper är idag stort.

Yrkesroller

 • JavaScript-utvecklare
 • Systemutvecklare
 • Mjukvaruutvecklare

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

Matematik 2
Programmering 1


Eller motsvarande

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i/om:

 • i HTML och CSS
 • i objektorienterad Javascriptprogrammering
 • i ramverken React, Vue och Angular
 • i Node.js
 • om relations- och dokumentdatabaser
 • i versionshantering med Git
 • i agil projektmetodik med Scrum
 • i test-driven utveckling (TDD) samt beteende-driven utveckling (BDD)
 • i kontinuerlig integration och kontinuerlig deployment av mjukvara
 • om responsiva gränssnitt
 • om tillgänglighet och målgruppsanpassning
 • i användarinteraktion

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

i att utveckla gränssnitt och Javascriptapplikationer

 • i att använda aktuella utvecklingsmiljöer med relevanta verktyg för t.ex. versionshantering
 • i att tillämpa test- och beteendedriven utveckling
 • i att använda relations- och dokumentdatabaser
 • i att utveckla responsiva gränssnitt för olika plattformar med god tillgänglighet och målgruppsanpassning
 • i att verka i och också leda agila team

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • i att självständigt kunna planera och utveckla gränssnitt och Javascriptapplikationer enligt olika
 • utvecklingsmodeller
 • i att behärska effektiv kommunikation och genomföra agila projekt och kunna agera i olika roller
 • i att självständigt ansvara för sin fortsatta kompetensutveckling inom yrkesrollen

Utbildningens kurser:

 • Agila projekt 5p
 • HTML och CSS 20p
 • Javascript 60p
 • Javascriptramverk 35p
 • Lärande i arbete 40p
 • Node.js 30p
 • UX och presentation 10p

Totalt : 200 YH-poäng | 1 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil projektmetodik som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig kunskap om olika agila metoder och begrepp och om i vilka sammanhang agila metoder lämpar sig. Kursen behandlar också agila projektverktyg och principerna för deras användning samt koncept för kontinuerlig integration och kontinuerlig deployment av mjukvara. I kursen görs en fördjupning i versionshantering med Git. Genom övningarna i utbildningens övriga kurser utvecklar den studerande sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik och processer genom praktisk tillämpning.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML och CSS som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, ska utveckla grundläggande, såväl som specialiserade kunskaper, i att skapa olika typer av webblösningar med teknikerna HTML och CSS. I kursen tillägnar sig den studerande också kunskaper inom CSS och tillhörande preprocess-plattformar som SASS (Syntactically Awesome Style Sheets). Under kursen ska den studerande tillägna sig en kunskapsnivå som också möjliggör att förstå och använda andra frontendramverk.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om koncept inom programmering, interaktioner mot en webbsida samt debugging genom inspektionsverktyget i webbsidan och konsollen. Den studerande tillägnar sig verktyg för att lagra och skicka data samt kommunicera med olika komponenter i en mjukvarulösning. I kursen ingår att lära sig att använda externa javascriptbibliotek. Flera moment i kursen bygger vidare på, och fördjupar kunskap som den studerande tillägnat sig i kursen Agila projekt, såsom kvalitetssäkring genom testning och kontinuerlig integration.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascriptramverk som krävs för att kunna arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och färdighet inom Javascriptramverk med fokus på React för att utveckla frontendlösningar för webben. Angular.js och Vue.js kommer att behandlas översiktligt i kursen. I kursen ges också en introduktion till apputvecklingsplattformen Ionic.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens metodik i faktiska projekt och har tillägnat sig specialiserad kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer i utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt och kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget. Den studerande ska inom ramen för kursen dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Node.js som krävs för att arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina färdigheter i att sätta upp en server och domän, arbeta med databashantering samt med högpresterande och skalbara applikationer i realtid. Kursen behandlar också byggande av webbapplikationer på serversidan och att komplettera Node.js med Express.js samt kommunikation med REST API:er med bl.a. routing och http-transaktioner.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom UX och presentation som krävs för att arbeta som Javascriptutvecklare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla kunskap och färdighet inom interaktion, tillgänglighet, målgruppsanpassning och användarupplevelse för att effektivt kunna samarbeta med andra yrkesroller i mjukvaruprojekt.