Utbildningskoncept

Genom att lämna en avsiktsförklaring för denna utbildning hjälper du oss att påvisa att denna kompetens behövs även i framtiden. Avsiktsförklaringen är en intresseanmälan och inte på något sätt bindande för din del.

Stötta utbildningen

Javautvecklare

Java är ett av världens största programmeringsspråk och finns i stort sett överallt; i mobiltelefoner, bärbara datorer och spelkonsoler. Eftersom Java implementeras i allt fler system blir också allt fler företag nischade mot detta programmeringsspråk. Resultatet syns på arbetsmarknaden där efterfrågan är stor efter utvecklare.

Yrkesroller:

 • Javautvecklare
 • Applikationsutvecklare
 • Webbutvecklare
 • Mobilutvecklare

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Programmering 1

eller motsvarande

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Objektorienterad systemutveckling med Java som huvudspråk
 • Kunskaper om och överblick över angränsande områden såsom testning, projektledning, databasprogrammering, frontendutveckling, mobilutveckling samt säkerhet.
 • Kunskaper om kvalitetskriterier och arbetsprocesser, framför allt agila arbetssätt utifrån kravställning och testning.
 • Kunskaper i versionshantering som verktyg i systemutveckling

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, implementera samt välja de verktyg och resurser som krävs för att utveckla mjukvara med Java som huvudspråk.
 • Självständigt kunna analysera en beställares behov och krav och utifrån dessa kunna resonera kring för- och nackdelar i val av tekniska lösningar.
 • Förstå och agera i olika roller i ett agilt arbetssätt.
 • Kunna kommunicera tekniska lösningar på engelska, både muntligt och skriftligt

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt arbeta som utvecklare av backendsystem på ett säkert och kvalitetsmedvetet sätt med Java som huvudspråk.
 • Obehindrat arbeta med utveckling och underhåll, testning, dokumentation samt vidareutveckling av system.
 • Självständigt söka och ta till sig information om nya språk och nya tekniker inom området.
 • På ett kompetent och professionellt sätt kunna samarbeta och bidra i agila projekt och självständigt använda versionshantering.

Utbildningens kurser

 • Programmering i Java, 30 YH-poäng
 • HTML5 och CSS, 25 YH-poäng
 • JavaScript med jQuery, 25 YH-poäng
 • Projektkunskap, 20 YH-poäng
 • Avancerad Javaprogrammering, 25 YH-poäng
 • Praktisk databasdesign, 20 YH-poäng
 • Webbutveckling i Java, 25 YH-poäng
 • LIA 1 – Applikationsutveckling, 25 YH-poäng
 • Mobilutveckling med Java, 25 YH-poäng
 • Avancerad JavaScript, 25 YH-poäng
 • Testdriven utveckling i Java, 15 YH-poäng
 • Mjukvaru- och portfolioprojekt, 25 YH-poäng
 • Java web-services, 20 YH-poäng
 • LIA2 – Mjukvaruutvecklare, 30 YH-poäng
 • Examensarbete, 30 YH-poäng

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper inom Javaspråket. De studerande får lära sig grundläggande strukturer samt mer avancerade språkelement. Historia kring språket och vad som skiljer det åt från andra objektorienterade språk.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, utvecklar sina kunskaper för objektorienterad programmering. Studerande ska skapa applikationer enligt god programmeringssed.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i hur man skapar webbsidor med HTML5. Studerande får en introduktion till webben, HTML samt hur stilsättning sker med CSS.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar, förstår hur en webbsida är skapad med HTML5 och CSS samt praktiskt genomför en implementation av en webbplats.

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper i hur man använder JavaScript för att skapa dynamiska websidor.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska lära sig grunderna i JavaScript med jQuery-programmering för webben.

Kursen syftar till att studerande tillägnar sig kunskaper i agil projektmetodik och terminologi för sin framtida yrkesroll och ökar därmed förståelsen för dessa. Kursen tar även upp processer som t.ex. SCRUM och Kanban.

 

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklings- och förvaltnings-projekt samt tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en utvecklare kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, webbdesigner, systemutvecklare, projektledare, konceptutvecklare och testare).

Kursen syftar till att studerande utvecklar avancerade kunskaper inom Javaspråket. De studerande får lära sig objektorienterade funktioner för modern utveckling.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska vidareutveckla sina kunskaper i objektorienterad Javaprogrammering. Studerande ska skapa applikationer enligt god programmeringssed och kunna använda mer avancerade språkkonstruktioner.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper inom databaser, SQL och databasdesign.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper om databaser och hur man interagerar mot databaser från programspråket Java.

Kursen syftar till att studerande utvecklar specialiserade kunskaper i webbapplikationer med Java genom att ta upp viktiga koncept inom webbapplikationsdesign.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska kunna producera webbapplikationer byggda i Java samt självständigt kunna arbeta med ramverk för dessa.

Kursen syftar till att studerande omsätter och utvecklar kunskap om och förståelse för arbetsuppgifter inom utbildningens område. Studerande ska kunna arbeta i team på ett strukturerat och ansvarstagande sätt med systemutveckling och/eller applikationsprogrammering.

 

Målet med kursen är att den studerande genom praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i programvaruutveckling. Projektet omfattar allt från analys och design till arbete med implementering med Java/ JavaScript/ databashantering och/eller HTML/CSS eller motsvarande.

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper för att praktiskt kunna skapa mobilapplikationer.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska kunna utveckla enklare applikationer för smarttelefoner med relevanta ramverk.

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupade praktiska kunskaper i hur man skapar moderna och komplexa webbapplikationer med hjälp av JavaScript både i webbläsaren och på servern och hur man med hjälp av TypeScript kan skapa mer felfria webbapplikationer. Den studerande får en introduktion i något i branschen aktuellt JavaScript-ramverk, exempelvis Angular eller React. Även förståelse och praktisk användning av olika verktyg för kvalitetssäkring, paketering och byggande av applikationer kommer att gås igenom.

Kursen syftar till att studerande tillägnar sig kunskap i hur man använder TDD (Test-Driven-Development) som utgångspunkt i utvecklingsarbete samt förståelse för hur TDD kan förbättra utvecklad mjukvara.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska lära sig applicera TDD i sitt systemutvecklande.

Kursen syftar till att studerande efter avslutad kurs ska ha provat och omsatt teoretiska och praktiska kunskaper i ett större projekt där fokus är på samarbete och agila arbetssätt.

 

Målet med kursen är att de studerande i scrum-team ska ta fram ett fungerande system.

Kursen syftar till att studerande utvecklar kunskaper i att använda olika tjänster på internet (services) samt fördjupa sina kunskaper inom praktisk användning av APl:er.

 

Målet med kursen är att studerande genom teori och praktiska övningar ska förstå hur tjänster används på internet i systemutveckling.

Kursen syftar till att den studerande efter avslutad kurs har provat och omsatt de teoretiska och praktiska utbildningsmomenten i yrkeslivet.

 

Målet med kursen är att den studerande självständigt ska kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter och tillgodogöra ny kunskap för sin yrkesroll som systemutvecklare.

Målet med kursen är att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs.   Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.  Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur- eller dokumentstudie. Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten skall skrivas på svenska eller engelska.

Stötta utbildningen?

Genom att lämna en avsiktsförklaring för denna utbildning hjälper du oss att påvisa att denna kompetens behövs även i framtiden. Avsiktsförklaringen är en intresseanmälan och inte på något sätt bindande för din del.

Tillbaka till samlingsvyn?