×

 

Mjukvarutestare

Test och kvalitetssäkring av system och produkter.

Yrkesroller

 • Testare
 • Testledare
 • Testdesigner
 • Testspecialist
 • Kvalitetssäkrare

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk mjukvarutestning i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom programmering, molnlösningar och projektledning
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk mjukvarutestning i yrkesrollen som Mjukvarutestare

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom test i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Lösa sammansatta problem inom testning i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande testning i yrkesrollen som Mjukvarutestare på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Bistå företag i att välja, implementera och använda rätt lösningar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Självständigt behandla teoretiska och praktiska test-frågor på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Mjukvarutestare

Utbildningens kurser

 • Introduktion till test – 15 yhp
 • Tänk som en testare – 30 yhp
 • Programmering för testare – 35 yhp
 • Projektkontexter – 15 yhp
 • Testmetoder – 20 yhp
 • Teststrategier – 25 yhp
 • Buggrapportering – 5 yhp
 • Testdesign, tekniker och exekvering av test – 55 yhp
 • Testrapportering – 15 yhp
 • Testautomatisering med Continous Integration – 30 yhp
 • Icke-funktionella tester – 20 yhp
 • Examensarbete – 20 yhp
 • Lärande i arbete, Mjukvarutestning – 40 yhp

Totalt : 325 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Kursen är utbildningens första kurs och syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i begrepp, utmaningar och problem med testning.

 

Målet med kursen är att den studerande ska bli förtrogen med grundläggande begrepp som används inom testning och hur de kommer att användas i kurserna. I kursen utvecklar den studerande kunskap och förståelse för att det finns olika uppdrag för testning samt att valet av uppdrag beror på kontextuella faktorer.

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig hur man tänker som en testare i yrkesrollen som Mjukvarutestare och utveckla ett kritiskt, lateralt och bi-lateralt tänkande samt strategier för att angripa och förstå komplexa system och problem. I kursen lär sig den studerande tekniker och verktyg för att ta sig an olika utmaningar inom testning.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta med utredningar, undersökningar, heuristiks och modellering.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom programmering som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna programmera, hitta och åtgärda fel i källkod. Kursen omfattar programmeringskunskap utifrån en testares perspektiv.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området projektkontexter som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna börja arbeta som testare inom ramen för olika projektmodeller, med fokus på agila projektmodeller.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området testmetoder som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att hantera olika angreppssätt inom kontext-driven testning. Kursen behandlar olika metoder och paradigmer och genom kritisk granskning skapas förståelse för hur dessa uppkommit och vad de innebär.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området teststrategier som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens i att kunna förmedla rätt teststrategi utifrån aktuell kontext.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området buggrapportering som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i buggrapportering. Kursen baseras på BBST Bugg Advocacy och den studerande lär sig att bedöma vilken information som skall vara med och att skriva värdefulla och tydliga buggrapporter.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området testdesign, tekniker och exekvering av test som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i det praktiska arbetet med testning med olika test-tekniker.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i att lyssna aktivt och kommunicera effektivt, i såväl tal som skrift i yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i såväl talad som skriftlig kommunikation för att addera värde till ett projekt genom att vid rätt tidpunkt ta fram och förmedla relevant och värdefull information till intressenterna.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området Testautomatisering med Continous Integration som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att hantera automatisering, informationsinsamling och diagnosticering.

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området icke-funktionella tester som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i det praktiska arbetet med testning av andra aspekter av en produkt eller tjänst än dess rena funktion, detta genom att genomföra icke-funktionella tester

Som en avslutande del av utbildningen skall den studerande genomföra ett examensarbete med målet att fördjupa sin kunskap och sina färdigheter inom mjukvarutestning. Kursen syftar till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.

Arbetet kan antingen genomföras i grupp eller enskilt, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande, dokumentation och presentation.

 

Målet med examensarbetet är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper och färdigheter i ett eller flera kunskapsområde/ kunskapsområden inom utbildningsområdet. Examensarbetet ska resultera i en rapport i valfritt format som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska produceras på svenska alternativt engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

Kursen är den sista i utbildningen och syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna utföra kvalificerat arbete som Mjukvarutestare.

De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens genom handledning från yrkesverksamma specialister och kunna applicera utbildningens metodik i faktiska projekt.

 

Mål med kursen är att den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget.

Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en LIA-rapport som produceras i valfri teknik samt en muntlig presentation.