Utbildningskoncept: Mjukvarutestare

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk mjukvarutestning i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom programmering, molnlösningar och projektledning
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk mjukvarutestning i yrkesrollen som Mjukvarutestare

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom test i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Lösa sammansatta problem inom testning i yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande testning i yrkesrollen som Mjukvarutestare på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Bistå företag i att välja, implementera och använda rätt lösningar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Mjukvarutestare
 • Självständigt behandla teoretiska och praktiska test-frågor på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Mjukvarutestare

Förkunsapskrav:

Grundläggande behörighet krävs samt:

 • Matematik 2, 100p
 • Programmering 1, 100p

Utbildningens kurser

 • Introduktion till test – 15 yhp
 • Tänk som en testare – 30 yhp
 • Programmering för testare – 35 yhp
 • Projektkontexter – 15 yhp
 • Testmetoder – 20 yhp
 • Teststrategier – 25 yhp
 • Buggrapportering – 5 yhp
 • Testdesign, tekniker och exekvering av test – 55 yhp
 • Testrapportering – 15 yhp
 • Testautomatisering med Continous Integration – 30 yhp
 • Icke-funktionella tester – 20 yhp
 • Examensarbete – 20 yhp
 • Lärande i arbete, Mjukvarutestning – 40 yhp

Totalt : 325 YH-poäng | 1,5 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Introduktion till test – 15 yhp

Kursen är utbildningens första kurs och syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper i begrepp, utmaningar och problem med testning.

Målet med kursen är att den studerande ska bli förtrogen med grundläggande begrepp som används inom testning och hur de kommer att användas i kurserna. I kursen utvecklar den studerande kunskap och förståelse för att det finns olika uppdrag för testning samt att valet av uppdrag beror på kontextuella faktorer.

Kursinnehåll:

 • Vad är test?
 • Olika uppdrag inom testning
 • Utvärdering av enkla kontexter och deras konsekvenser för teststrategier
 • Vad innebär kvalitet?
 • Problemet med att inte testa allt
 • Komplexiteten i att veta vad man ska testa
 • Att uppskatta och förklara storleken på ett testproblem
 • Hur vet man när man testat färdigt?
 • Begreppen orakel/ heuristik

Tänk som en testare – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska lära sig hur man tänker som en testare i yrkesrollen som Mjukvarutestare och utveckla ett kritiskt, lateralt och bi-lateralt tänkande samt strategier för att angripa och förstå komplexa system och problem. I kursen lär sig den studerande tekniker och verktyg för att ta sig an olika utmaningar inom testning.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna arbeta med utredningar, undersökningar, heuristiks och modellering.

Kursinnehåll:

 • Heuristiks
 • Metodval
 • Modellering
 • Komplexitet
 • Skapande av testplan
 • Undersökning
 • Utredning
 • Utvärdering

Programmering för testare – 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom programmering som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna programmera, hitta och åtgärda fel i källkod. Kursen omfattar programmeringskunskap utifrån en testares perspektiv.

Kursinnehåll:

 • Programmering
 • Versionshantering
 • Datastrukturer
 • Förstå, skriva och felsöka källkod
 • Läsa och skriva koddokumentation
 • Test Driven Development (TDD)
 • Behavior Driven Development (BDD)
 • Relationsdatabaser och hur de fungerar
 • Script som kan användas vid testning
 • Script för att generera testdata
 • Script för att återställa testdata
 • ”Mockning av tjänst”

Projektkontexter – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området projektkontexter som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att kunna börja arbeta som testare inom ramen för olika projektmodeller, med fokus på agila projektmodeller.

Kursinnehåll:

 • Olika projektmodeller som t.ex. Rational Unified process (RUP), Vattenfallsmodellen och agila projektmodeller som t.ex. Scrum, Kanban, Extreme Programming och Lean
 • Outsourcing och distribuerade team
 • Innebörden och skillnaden mellan olika typer av mjukvaruutvecklingsprocesser
 • Att utifrån olika förutsättningar välja teststrategi och testmetod

Testmetoder – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området testmetoder som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att de studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att hantera olika angreppssätt inom kontext-driven testning. Kursen behandlar olika metoder och paradigmer och genom kritisk granskning skapas förståelse för hur dessa uppkommit och vad de innebär.

Kursinnehåll:

 • Kontextdriven testning
 • Agil testning
 • Olika angrepps- och synsätt inom testning
 • Bedömning av innehåll och värde av olika testmetoder
 • Val av testmetod utifrån givna förutsättningar

Teststrategier – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området teststrategier som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens i att kunna förmedla rätt teststrategi utifrån aktuell kontext.

Kursinnehåll:

 • Riskbaserad test management
 • Heuristicbaserad teststrategi
 • Visuella teststrategier
 • Testbarhet
 • Testhärledning
 • Testautomatisering
 • Automatiseringsstrategi
 • Automatiseringsekonomi
 • Författa en teststrategi utifrån givna förutsättningar
 • Utvärdering av testbarhet och dess konsekvenser för teststrategin
 • Utvärdering av olika teststrategier

Buggrapportering – 5 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området buggrapportering som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i buggrapportering. Kursen baseras på BBST Bugg Advocacy och den

studerande lär sig att bedöma vilken information som skall vara med och att skriva värdefulla och tydliga buggrapporter.

Kursinnehåll:

 • Skillnaden på bugg och avvikelse
 • Omfånget för en felrapport och vad som ska rapporteras som en bugg
 • Att formulera tydliga buggrapporter
 • Felundersökning för att upptäcka fel och replikering av felbeteende
 • Buggprocesser och buggrapportering
 • Revidera/ förbättra buggrapporter
 • Utvärdera buggrapporter

Testdesign, tekniker och exekvering av test – 55 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området testdesign, tekniker och exekvering av test som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i det praktiska arbetet med testning med olika test-tekniker.

Kursinnehåll:

 • Olika test-tekniker, styrkor och användningsområden
 • Utforskande testning
 • Innebörd och användande av heuristiks
 • Risk-baserad testdesign
 • Täckningsmetoder
 • Oracles och förväntade resultat
 • Utförande av scriptbaserad test
 • Val av testningsteknik utifrån förutsättningar

Kommunikation för testare – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper i att lyssna aktivt och kommunicera effektivt, i såväl tal som skrift i yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i såväl talad som skriftlig kommunikation för att addera värde till ett projekt genom att vid rätt tidpunkt ta fram och förmedla relevant och värdefull information till intressenterna.

Kursinnehåll:

 • Teorier om kommunikation på individ- grupp- och organisationsnivå
 • Aktivt lyssnande
 • Målgruppsanpassad kommunikation
 • Relationsbyggande kommunikation
 • Faktorer, förutsättningar och uttrycksformer som bidrar till effektiv kommunikation
 • Olika kommunikationsverktyg
 • Kommunikation i tal och skrift
 • Branschspecifik terminologi för testare

Testautomatisering med Continous Integration – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området Testautomatisering med Continous Integration som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande tillägnar sig specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetens för att hantera automatisering, informationsinsamling och diagnosticering.

Kursinnehåll:

 • Testverktyg; grundfunktionalitet, syfte och begränsningar
 • Continous Integration
 • Verktyg för automatisering
 • Applicering av olika verktyg för test
 • Testautomatisering och processer för automatisering
 • Diagnosticering
 • Informationsinsamling
 • Val av testverktyg

Icke-funktionella tester – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande tillägnar sig den kunskap och färdighet inom området icke-funktionella tester som krävs för yrkesrollen som Mjukvarutestare.

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar tillägnar sig specialiserade kunskaper i det praktiska arbetet med testning av andra aspekter av en produkt eller tjänst än dess rena funktion, detta genom att genomföra icke-funktionella tester

Kursinnehåll:

 • Benchmarking
 • Service Level Agreement – SLA
 • Last- och stresstester
 • Performance-tester
 • Användartester
 • Tillgänglighetstester
 • Säkerhetstester
 • Penetrationstester
 • Kreativa metoder i icke-funktionell testning

Examensarbete – 20 yhp

Som en avslutande del av utbildningen skall den studerande genomföra ett examensarbete med målet att fördjupa sin kunskap och sina färdigheter inom mjukvarutestning. Kursen syftar till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.

Arbetet kan antingen genomföras i grupp eller enskilt, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog till genomförande, dokumentation och presentation.

Målet med examensarbetet är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar sina kunskaper och färdigheter i ett eller flera kunskapsområde/ kunskapsområden inom utbildningsområdet. Examensarbetet ska resultera i en rapport i valfritt format som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska produceras på svenska alternativt engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

Lärande i Arbete (Mjukvarutestning) – 40 yhp

Kursen är den sista i utbildningen och syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter för att kunna utföra kvalificerat arbete som Mjukvarutestare.

De studerande ska under kursen vidareutveckla sin kompetens genom handledning från yrkesverksamma specialister och kunna applicera utbildningens metodik i faktiska projekt.

Mål med kursen är att den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet samt beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget.

Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en LIA-rapport som produceras i valfri teknik samt en muntlig presentation.

Tillbaka till samlingsvyn?