×

 

UX Designer

Då allt fler företag och verksamheter väljer att digitalisera är yrkesrollen UX Designer mycket viktig under lång tid framöver. Utbildningen ger kompetens att välja relevanta verktyg och metoder för olika typer av projekt och målgrupper. Under utbildningen kommer den studerande att utveckla projekt genom iterationer av konceptarbete och prototyparbete för att träna sig i att designa en användarvänlig process och slutprodukt. UX Designern fungerar som länk mellan programmeraren och den som designar användargränssnittet.

Utbildningen leder till kompetensen att optimera upplevelsen och användbarheten för användare av digitala plattformar. En UX Designer förenklar användarens upplevelse och användbarheten av den digitala kanalen och skapar produkter som är enkla att förstå och som uppmuntrar till användning.

Yrkesroller

 • User Experinece (UX) Designer
 • Customer Experience Designer
 • UX Designer
 • UX Architect
 • Användbarhetsdesigner
 • Gränssnittsdesigner
 • UI Designer
 • User Interface Designer

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Kopplingen mellan människans beteende och upplevelse i användande av digitala plattformar och interaktion
 • Teknik, strategi och design inom digitala tjänster
 • Hur idé, funktion och användarupplevelse interagerar
 • Hur användaranpassning och insikter i en användarupplevelse hänger samman
 • Kravställning och beställarkompetens
 • Designprocess och designverktyg
 • Varumärkesstrategiarbete och kommunikationsplattformar
 • Prototypdesign
 • Vision, affärsidé och mål
 • Varumärkesprofil och företags kärnvärden
 • Datainsamling
 • Test- och utvärderingsmetoder
 • Mätning av användarbarhet
 • Tolkning av statistik och data
 • (UX-)planning

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Utöva yrkesrollen som UX Designer
 • Driva och genomföra en effektiv designprocess
 • Arbeta användarvänligt
 • Skapa UX-design som leder till önskat resultat/ beteende
 • Utforma strategier inom UX
 • Testa användbarhet genom olika teststrategier
 • Välja design utifrån användarens behov och beteende
 • Optimera användarupplevelsen
 • Fatta beslut utifrån målgruppens perspektiv och behov
 • Kommunicera på ett professionellt sätt i en UX-designprocess alla steg
 • Skapa prototyp- och designskisser och ”use cases”
 • Samla och tolka data
 • Iterera i multidisciplinära team
 • Använda aktuell branschspecifik terminologi

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Arbeta för användarvänlighet
 • Skapa en funktionell och känslomässig upplevelse hos användarna
 • Driva och genomföra en designprocess
 • Lösa problem kreativt för att uppnå bästa användarupplevelse
 • Skapa UX-design kopplat till varumärkesstrategi
 • Strategiskt arbeta mot lösningar som uppfyller uppsatta beteendemål
 • Använda beteendevetenskapliga teorier i designprocessen
 • Undersöka, analysera och utvärdera alla stegen i en användarupplevelse
 • Planera, leda och producera strategisk, effektiv och validerad UX

Utbildningens kurser:

 • Introduktion till UX produktion 15 yhp
 • Projektmetodik och agila metoder 20 yhp
 • Verktyg för protypproduktion 25 yhp
 • Programmering för UX-produktion HMTL/CSS 15 yhp
 • Informationsarkitektur 25 yhp
 • Programmering för UX-produktion Javascript 20 yhp
 • Gränssnittdesign inom UX 20 yhp
 • Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation 15 yhp
 • LIA1 45 yhp
 • UX process 1 – undersökande fas 35 yhp
 • UX process 2 – användarcentrerad design 35 yhp
 • UX process 3 – utvärdering av användbarhet 30 yhp
 • Prototyping för UX-produktion 20 yhp
 • Examensarbete UX Design 30 yhp
 • LIA2 55 yhp

Totalt: 405 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Syftet med kursen är att den studerandeska få tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området UX-produktion,för att kunna tillgodogöra sig kommande kurser.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs känner till vägledande riktlinjer för UX-produktion och utvecklat sin kännedom om UX-processens faser. Den studerande ska tillägna sig en grundläggande förståelse för centrala koncept inom Human Computer Interaction (HCI) / Människa–dator-interaktion (MDI) och känna till olika sätt att testa användbarhet, olika verktyg som stödjer designprocessen och olika kanalval/plattformar/medium för den interaktion som ska utformas.

Syftet med kursen är att den studerandeska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i projektmetodik och agila metoder som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs har kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklingsprojekt. Den studerande ska ha kunskaper om vilka olika yrkeskategorier en UX designer kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, utvecklare, Scrum master och interaktionsdesigner). Den studerande ska även kunna planera och organisera arbete utifrån agil projektmetodik i case. Den studerande ska efter genomförd kurs också ha god kännedom om, och praktiskt kunna använda arbetssätten Scrum och Kanban.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser om verktyg för prototypproduktion som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap och fördjupad förståelse för beteendevetenskap och målgruppsanalys i kontexten UX-design för digitala plattformar. Den studerande ska efter avslutad kurs ha specialiserade kunskaper om beteendevetenskapliga teorier, målgruppsanalys, rapportskrivning, och kompetens att praktiskt arbeta i projektform samt visualisera användargränssnitt för en given målgrupp.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i programmering för UX-produktion som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan skapa dynamiska webbplatser som kan användas som prototyper. Den studerande ska ha en förståelse för de centrala märkningsspråken HTML/CSS som styr utseende och interaktion på webben. Den studerande får också kompetens i att ställa relevanta krav på de yrkesroller som samarbetar med UX Designers.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper och färdigheter inom informationsarkitektur som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan strukturera och organisera innehåll, förstå behov av att hitta och upptäcka information och därefter anpassa tjänsten efter användarens behov. Vidare ska den studerande kunna hantera metadata, taxonomier och sökfunktionalitet utifrån användarens situation och behov samt kunna ta fram, dokumentera och utvärdera informationsarkitektur.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i programmering för UX-produktion som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan skapa dynamiska webbplatser som kan användas som prototyper. Den studerande ska ha en förståelse för det centrala märkningsspråket och programmeringsspråket JavaScript som styr utseende och interaktion på webben. Den studerande får också kompetens i att ställa relevanta krav på de yrkesroller som samarbetar med UX Designers.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i att arbeta med de metoder och digitala verktyg som används vid gränssnittsutveckling som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter avslutad kurs har förståelse för olika avvägningar och faktorer som påverkar gränssnitts-och designprocessen, samt behärskar principer och logik som möjliggör en effektiv utvecklingsmetodik. Den studerande ska även kunna använda olika grafiska komponenter som färger, form, ikoner, fonter, menyer, dialogrutor och styrhjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt för att designa och organisera gränssnitt utifrån responsiv design som ger hög användbarhet och en intuitiv användarförståelse.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation med verksamhetsperspektivet i fokus, som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kommunikativa färdigheter, kunskap om nätverkande, affärsmässigt förhållningssätt samt verktyg för att representera sig och sittföretag både i tal och text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna formulera sig, kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att genomföra professionella presentationer med fokus på bland annat verksamhetsperspektivet. Vidare ska den studerande ha tillägnat sig förståelse för de ekonomiska aspekterna av yrkesrollen som UX-designer och ha kunskap om företagande och företagsorganisation.

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser från de teoretiska kurserna genom praktisk erfarenhet och som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs på en arbetsplats inom branschområdet, genom handledning från yrkesverksamma specialister och utövare, har fått inblick i att arbeta praktiskt med användarbarhet, design, usability och prototyping samt har tillägnat sig ett verksamhetsperspektiv. Den studerande ska ha förståelse för vad rollen som UX Designer innebär, ha praktisk erfarenhet av arbete på företag i branschen, projektorganisation, kommunikation och hur UX tillämpas.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i analys, metod och kartläggning av användarens behov som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan samla in kravspecifikationer, kartlägga målgrupper, kartlägga innehåll, samt kartlägga mål och effekter. Den studerande ska efter genomförd kurs även kunna genomföra praktiska moment som intervjuer, fältstudier, analyser, strukturera information, samt ta fram ”Personas” och kunna visualisera informationen.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i användarcentrerad design som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan göra systemen användbara genom att ställa användarna, deras behov och krav i centrum, samt kunna tillämpa ”human factors” för ergonomi, användarvänlighet och användarinteraktion. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna planera och utföra UX-projekt enligt användaranpassade designprocesser. Den studerande ska kunna välja och använda lämpliga metoder för att samla in och analysera användarkrav. Vidare ska den studerande kunna producera designlösningar, samt utvärdera dessa tillsammans med användare.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i utvärdering av användbarhet som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap om och färdighet i, olika metoder för utvärdering av användbarhet. Till detta räknas metoder för expertinspektion, observationer, intervjuer, enkäter, ”Think aloud-metod”, ”kognitiv walk-through” och kontrollerade användbarhetstester samt kvantitativa metoder som A/B-test och andra former av konverteringsoptimering. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna planera utvärdering, välja utvärderingsmetod, göra prioriteringar, ansvarsfördela, hantera data samt kunna agera utifrån utfall och resultat. Den studerande ska kunna genomföra utvärderingar med olika lämpliga metoder beroende på förutsättningar och situationer samt känna till och förstå begränsningar i kvalitativa, respektive kvantitativa utvärderingsmetoder.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i prototyping som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap i olika prototyp-och användartestmetoder och designprinciper. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna kommuniceraanvändningsmål med hjälp av både digitala och analoga medier och kunna samla in feedback från de olika målgrupperna i de olika faserna i en iterativ designprocess. Den studerande ska ha färdighet i att skapa wireframes och prototyper som kommunicerar användningsmålen för en tilltänkt målgrupp, kunna använda prototyper iterativt i användartester och skapa kommunikativa prototyper för digitala plattformar.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och genomförs. Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina färdigheter i att planera, utföra samtanalysera det färdiga resultatet och dra slutsatser utifrån resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs kompetens för att självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras undersökningars och rapporters kvalitet.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta somUX Designer.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens UX-metodik i faktiska projekt. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehoveti ett skarpt utvecklingsprojekt, kunna ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera ”Personas”, arbeta i enlighet med agil projektmetodik samt visa på förmågan att arbeta praktiskt med UX design i ett projekts samtliga faser. Vidare ska den studerande efter genomförd kurs kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapportoch en muntlig presentation.