Utbildningskoncept: UX Designer

Då allt fler företag och verksamheter väljer att digitalisera är yrkesrollen UX Designer mycket viktig under lång tid framöver. Utbildningen ger kompetens att välja relevanta verktyg och metoder för olika typer av projekt och målgrupper. Under utbildningen kommer den studerande att utveckla projekt genom iterationer av konceptarbete och prototyparbete för att träna sig i att designa en användarvänlig process och slutprodukt. UX Designern fungerar som länk mellan programmeraren och den som designar användargränssnittet.

Utbildningen leder till kompetensen att optimera upplevelsen och användbarheten för användare av digitala plattformar. En UX Designer förenklar användarens upplevelse och användbarheten av den digitala kanalen och skapar produkter som är enkla att förstå och som uppmuntrar till användning.

Yrkesroller

 • User Experinece (UX) Designer
 • Customer Experience Designer
 • UX Designer
 • UX Architect
 • Användbarhetsdesigner
 • Gränssnittsdesigner
 • UI Designer
 • User Interface Designer

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Kopplingen mellan människans beteende och upplevelse i användande av digitala plattformar och interaktion
 • Teknik, strategi och design inom digitala tjänster
 • Hur idé, funktion och användarupplevelse interagerar
 • Hur användaranpassning och insikter i en användarupplevelse hänger samman
 • Kravställning och beställarkompetens
 • Designprocess och designverktyg
 • Varumärkesstrategiarbete och kommunikationsplattformar
 • Prototypdesign
 • Vision, affärsidé och mål
 • Varumärkesprofil och företags kärnvärden
 • Datainsamling
 • Test- och utvärderingsmetoder
 • Mätning av användarbarhet
 • Tolkning av statistik och data
 • (UX-)planning

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Utöva yrkesrollen som UX Designer
 • Driva och genomföra en effektiv designprocess
 • Arbeta användarvänligt
 • Skapa UX-design som leder till önskat resultat/ beteende
 • Utforma strategier inom UX
 • Testa användbarhet genom olika teststrategier
 • Välja design utifrån användarens behov och beteende
 • Optimera användarupplevelsen
 • Fatta beslut utifrån målgruppens perspektiv och behov
 • Kommunicera på ett professionellt sätt i en UX-designprocess alla steg
 • Skapa prototyp- och designskisser och ”use cases”
 • Samla och tolka data
 • Iterera i multidisciplinära team
 • Använda aktuell branschspecifik terminologi

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Arbeta för användarvänlighet
 • Skapa en funktionell och känslomässig upplevelse hos användarna
 • Driva och genomföra en designprocess
 • Lösa problem kreativt för att uppnå bästa användarupplevelse
 • Skapa UX-design kopplat till varumärkesstrategi
 • Strategiskt arbeta mot lösningar som uppfyller uppsatta beteendemål
 • Använda beteendevetenskapliga teorier i designprocessen
 • Undersöka, analysera och utvärdera alla stegen i en användarupplevelse
 • Planera, leda och producera strategisk, effektiv och validerad UX

Utbildningens kurser:

 • Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation 15 yhp
 • Introduktion till UX-produktion – 15 yhp
 • Verktyg för prototypproduktion – 25 yhp
 • Projektmetodik och agila metoder – 20 yhp
 • Programmering för UX-produktion – 35 yhp
 • Gränssnittsdesign inom UX – 20 yhp
 • Informationsarkitektur – 25 yhp
 • Lärande i arbete 1 – 45 yhp
 • UX process 1, Undersökande fas – 35 yhp
 • Prototyping för UX-produktion – 20 yhp
 • UX process 2, Användarcentrerad design  – 35 yhp
 • UX process 3, Utvärdering av användbarhet – 30 yhp
 • Examensarbete UX Design – 30 yhp
 • Lärande i arbete 2 – 55 yhp

Totalt: 405 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation med verksamhetsperspektivet i fokus, som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kommunikativa färdigheter, kunskap om nätverkande, affärsmässigt förhållningssätt samt verktyg för att representera sig och sitt företag både i tal och text, i kommunikationen med uppdragsgivare och kunder.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna formulera sig, kommunicera och behärska tekniska hjälpmedel för att genomföra professionella presentationer med fokus på bland annat verksamhetsperspektivet. Vidare ska den studerande ha tillägnat sig god förståelse för de ekonomiska aspekterna av yrkesrollen som UX-designer och ha kunskap om företagande och företagsorganisation.

Kursinnehåll:

 • Affärsmannaskap, företagande och företagsorganisation
 • Ekonomiska aspekter och verksamhetsperspektiv i yrkesrollen som UX designer
 • Effektiv skriftlig och muntlig kommunikation på individ- grupp- och organisationsnivå
 • Icke verbal kommunikation
 • Presentationsteknik och användning av olika metoder för presentation
 • Organisationers kommunikationsvägar
 • Kundbemötande och nätverksbyggande
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:
 • Teorier om kommunikation på individ- grupp- och organisationsnivå
 • Aktivt lyssnande
 • Presentationsteknik och användande av verktyg för presentation gentemot kunder och uppdragsgivare
 • Faktorer, förutsättningar och uttrycksformer som bidrar till effektiv kommunikation
 • Verksamheten, ekonomiska sammanhang och termer i en företagsorganisation
 • Olika kommunikationsvägar i och kring en organisation
 • Hur presentationsprogram kan förtydliga och förstärka en dialog

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Genomföra muntliga presentationer på ett professionellt sätt
 • Använda tal- och kroppsspråk på ett medvetet sätt i kommunikation
 • Redogöra för tekniker och förhållningssätt i aktivt lyssnande
 • Ta fram en målgruppsanpassad presentation som förtydligar ett budskap till en kund/ beställare
 • Använda områdets fackspråk och obehindrat kunna använda sig av det i sin kommunikation internt i den egna verksamheten och externt i mötet med kund
 • Representera sig och sitt företag i tal och text i kommunikation med kunder/ beställare

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Kunna analysera, och förhålla sig till olika gruppers förutsättningar och behov av information och kommunikation
 • Genomföra affärsmässiga presentationer och utifrån målgruppens behov, välja och använda tekniska hjälpmedel som tydliggör och förstärker kommunikationen
 • Kunna använda ekonomisk terminologi kopplat till yrkesrollen
 • Representera den egna verksamheten, arbeta nätverksbyggande och etablera kundkontakter genom att använda förvärvade kunskaper inom kommunikation och presentationsteknik

Introduktion till UX-produktion – 15 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få tillräckliga kunskaper, färdigheter och kompetenser inom området UX-produktion, för att kunna tillgodogöra sig kommande kurser.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs känner till vägledande riktlinjer för UX-produktion och utvecklat sin kännedom om UX-processens faser. Den studerande ska tillägna sig en grundläggande förståelse för centrala koncept inom Human Computer Interaction (HCI) / Människa–datorinteraktion (MDI) och känna till olika sätt att testa användbarhet, olika verktyg som stödjer designprocessen och olika kanalval/plattformar/medium för den interaktion som ska utformas.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till begrepp och koncept inom UX design
 • UX-processens faser
 • Verktyg i UX processen
 • Centrala koncept som Human Computer Interaction och Människadatorinteraktion
 • Användbarhetstester
 • Interaktion utifrån kanalval, plattform och medium
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:
 • Begrepp och koncept inom UX-design, t.ex. webstandards för vanliga design patterns och grafik samt vedertagna metoder och koncept inom user experience
 • Arbetsuppgifter och ansvarsområden som UX Designer
 • Olika dominant design och varför de följs
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Söka upp relevant information om UX-processer såsom strategi, research, analys, design och produktion
 • Redogöra för centrala begrepp inom user experience
 • Redogöra för relevanta verktyg inom olika moment i UX-processen
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:
 • Självständigt diskutera olika moment och processer inom UX-design

Verktyg för prototypproduktion – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser om verktyg för prototypproduktion som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap och fördjupad förståelse för beteendevetenskap och målgruppsanalys i kontexten UX-design för digitala plattformar. Den studerande ska efter avslutad kurs ha specialiserade kunskaper om beteendevetenskapliga teorier, målgruppsanalys, rapportskrivning, och kompetens att praktiskt arbeta i projektform samt visualisera användargränssnitt för en given målgrupp.

Kursinnehåll:

 • Introduktion till beteendevetenskap, kognitionsteori och målgruppsanalys
 • Digitala verktyg för grafisk produktion i arbete med visualisering
 • Metoder för rapportskrivning
 • Testfall i teori och praktik

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Interaktionsdesign/usability/upplevelsedesign och dess tillämpning utifrån principerna för gränssnittsdesign
 • Beteendevetenskap och kognition inom området UX-design
 • Program för grafisk produktion i arbete med visualisering
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Tillhandahålla underlag för testfall baserade på vedertagna teorier inom beteendevetenskap med hjälp av grafisk programvara ta fram wireframes för prototyper
 • Utifrån genomförda tester ta fram användargränssnitt
 • Utvärdera användarvänlighet baserade på testresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Använda beteendevetar- och kognitionsteori för att praktiskt utveckla UX design för digitala plattformar och också visuellt tillgängliggöra och kommunicera dessa.

Projektmetodik och agila metoder – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i agil projektmetodik och agil terminologi som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet med kursen är att den studerande efter genomförd kurs har kunskaper och färdigheter i agil projektmetodik i utvecklingsprojekt. Den studerande ska ha kunskaper om vilka olika yrkeskategorier en UX designer kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, utvecklare, scrum master och interaktionsdesigner). Den studerande ska även kunna planera och organisera arbete utifrån agil projektmetodik i case. Den studerande ska efter genomförd kurs också ha god kännedom om, och praktiskt kunna använda arbetssätten Scrum och Kanban.

Kursinnehåll:

 • Agil projektmetodik
 • Ett agilt projekts olika faser
 • Agila projektmetoder vs traditionella projektmetoder
 • Ramverken SCRUM och Kanban
 • Konstruktiv feedback
 • Gruppdynamik
 • Verifiering, validering och reflektion

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Projektmetodik; målstyrning, förstudie, tidsplanering, redovisning och uppföljning av ett projekt om roller i ett projekt samt gruppdynamik och konstruktiv feedback
 • Redogöra för agila principer och vad som utmärker de vanligaste agila metoderna
 • Beskriva och tydliggöra de olika teknikerna och rollerna i agila projekt
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Delta i ett projekt utifrån en given roll- och ansvarsfördelning
 • Redogöra för agil utvecklingsfilosofi och det historiska sammanhanget för det agila arbetssättet
 • Redogöra för, och kritiskt diskutera agila arbetssätt
 • Organisera sig tillsammans med teamkollegor enligt agil metodik
 • Anpassa agila metoder till aktuell verksamhet med hjälp av teoretiska och praktiska kunskaper

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Aktivt och självständigt delta i ett projekts samtliga faser
 • Applicera och tillämpa agila arbetssätt och principer i praktiskt arbete
 • Analysera styrkor och svagheter med ett agilt angreppssätt givet en aktuell utvecklingssituation
 • Ajälvständigt kunna reflektera över det agila arbetssättet
 • Förmåga att planera och organisera arbetet enligt agila projektmetoder, samt utföra arbetet på ett anpassat arbetssätt kopplat till projektmål

Programmering för UX-produktion – 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i programmering för UX-produktion som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan skapa dynamiska webbplatser som kan användas som prototyper. Den studerande ska ha en  grundläggande förståelse för de centrala märkningsspråken HTML/CSS och programmeringsspråket Javascript som styr utseende och interaktion på webben. Kursen ger de studerande vissa färdigheter i att använda sig av Javascript-bibliotek för att producera prototyper med fungerande dynamiska interaktioner och animationer. Den studerande får också kompetens i att ställa relevanta krav på de yrkesroller som samarbetar med UX Designers.

Kursinnehåll:

 • HTML/ CSS
 • Javascript och Javascriptbibliotek
 • Skapa dynamiska prototyper
 • Kodgranskning, validering och feedback
 • Skapa interaktion och animationer

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Förståelse för hur innehåll och utseende på en webbplats byggs upp modulärt
 • Förståelse för hur programmering kan användas för att manipulera innehåll och utseende i syfte att skapa interaktion och animationer som förbättrar användbarhet och tillgänglighet
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Skapa en webbplats organiserade i HTML/CSS och Javascriptsfiler
 • Använda Javascript eller ett Javascript-bibliotek för att styra innehåll och utseende på en webbplats
 • Uppdatera innehåll i en webbplats från en extern källa med hjälp av Javascript
 • Granska kod och ge konstruktiv feedback på andras lösningsförslag

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Välja lösningar som fungerar i ett brett perspektiv för många användare och tekniska enheter samtidigt som det skapar en bättre upplevelse för användaren och gynnar användningsmålen
 • Skapa dynamiska prototyper med stöd för interaktivitet som ger ökad förståelse för intressenterna i ett projekt samt ett tydligt underlag för utveckling och produktion

Gränssnittsdesign inom UX – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i att arbeta med de metoder och digitala verktyg som används vid gränssnittsutveckling som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter avslutad kurs har förståelse för olika avvägningar och faktorer som påverkar gränssnitts- och designprocessen, samt behärskar principer och logik som möjliggör en effektiv utvecklingsmetodik. Den studerande ska även kunna använda olika grafiska komponenter som färger, form, ikoner, fonter, menyer, dialogrutor och styrhjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt för att designa och organisera gränssnitt utifrån responsiv design som ger hög användbarhet och en intuitiv användarförståelse.

Kursinnehåll:

 • Centrala principer för design
 • Utvecklingsmetodik
 • Grafiska komponenter
 • Metoder och verktyg för UX design
 • Design och organisation av gränssnitt utifrån responsiv design
 • Anpassning till målgrupp

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskap i/om:

 • Centrala principer för design, såsom skärmdisposition, responsiv design, navigering, kontroll/återkoppling, inmatning, läsning, användning av färg, form och komponenter samt estetiskt utseende
 • De i branschen förekommande metoder och verktyg som används vid utveckling av gränssnitt
 • Hur designade gränssnitt ska organiseras
 • Principer och logik som möjliggör en effektiv utvecklingsmetodik
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Designa gränssnitt anpassade till användaren
 • Använda grafiska standardkomponenter som färg, form, ikon, dialogrutor och menyer på ett ändamålsenligt sätt
 • Använda metoder och verktyg vid gränssnittsutveckling och kunna påvisa olika avvägningar och faktorer som påverkar gränssnitt och designprocess
 • Använda datorbaserade prototypverktyg för att ta fram grafiska gränssnitt

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Styra och underlätta användarbeteende i nyttjande av tjänsten/ lösningen genom val av komponenter i gränssnittet
 • Designa och organisera gränssnitt för intuitiv användarförståelse och hög användbarhet

Informationsarkitektur – 25 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper och färdigheter informationsarkitektur som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan strukturera och organisera innehåll, förstå behov av att hitta och upptäcka information och därefter anpassa tjänsten efter användarens behov. Vidare ska den studerande kunna hantera metadata, taxonomier och sökfunktionalitet utifrån användarens situation och behov samt kunna ta fram, dokumentera och utvärdera informationsarkitektur.

Kursinnehåll:

 • Centrala begrepp och koncept inom informationsarkitektur
 • Verktyg och metoder för att hantera metadata, taxonomier och sökfunktionalitet
 • Dokumentation och processer inom informationsarkitektur
 • Olika plattformar, för- och nackdelar
 • Kommunicera och argumentera för vald lösning med hänsyn till plattform och användarmålgrupp samt ge feedback på andras förslag till lösningar

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Informationsarkitekturens betydelse
 • Centrala begrepp och koncept inom informationsarkitektur
 • Verktyg som kan användas för att planera, fastställa och utvärdera informationsarkitektur
 • Problem som kan uppstå vid utformande av informationsarkitektur (t.ex. uppdragsgivares förståelse för användarbehovet och plattformsvalets inverkan på informationsarkitektur)

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Strukturera information och funktion i en tjänst
 • Välja relevanta metoder för att fastställa informationsarkitektur
 • Dokumentera de behov och möjligheter som uppstår under processen och kommunicera detta i ett sammanhang för informationsarkitektur
 • Kunna kommunicera och argumentera för framtagningsprocessen av informationsarkitektur utifrån användarbehovet och dess påverkan för plattformen

Lärande i arbete 1 – 45 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktiska erfarenhet från de teoretiska kurserna och som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs på en arbetsplats inom branschområdet,  genom handledning från yrkesverksamma specialister och utövare, har fått inblick i att arbeta praktiskt med användarbarhet, design, usability och prototyping samt har tillägnat sig ett verksamhetsperspektiv. Den studerande ska ha förståelse för vad rollen som UX Designer innebär, ha praktisk erfarenhet av arbete på företag i branschen, projektorganisation, kommunikation och hur UX tillämpas.

Kursinnehåll:

Skapa förståelse för rollen som UX designer genom medverkan i utvecklingsarbete i UX-projekt

Rapportskrivning

Muntlig presentation av rapport

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Digital kommunikation
 • Designprocesser, analysmodeller och use case
 • Den kreativa processen
 • Verktyg för att utveckla koncept och prototyper med verksamhets- och användarperspektiv
 • Arbetsmetoder inom UX – rapportskrivning

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Förstå och beskriva målgrupper och deras förväntade behov i en digital lösning
 • Kommunicera med branschspecifik terminologi
 • Kommunicera uppsatta mål med individ och grupp
 • Arbeta i team enligt agila projektmetoder
 • Muntlig presentation av LIA-rapport

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Planera och producera genomtänkt och strategisk UX för olika typer av digitala plattformar
 • Arbeta både i grupp och självständigt med förekommande arbete inom user experience

UX process 1, Undersökande fas – 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i analys, metod och kartläggning av användarens behov som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan samla in kravspecifikationer, kartlägga målgrupper, kartlägga innehåll, samt kartlägga mål och effekter. Den studerande ska efter genomförd kurs även kunna genomföra praktiska moment som intervjuer, fältstudier, analyser, strukturera information, samt ta fram ”Personas” och kunna visualisera informationen.

Kursinnehåll:

 • Metoder för kravinsamling
 • Metoder för att analysera användarkrav
 • Strukturera användarkrav i förhållande till affärskrav
 • Tekniker för visuell presentation

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Vanliga metoder för kravinsamling
 • Olika metoder att analysera användarkrav
 • Olika metoder att strukturera användarkraven i relation till affärskrav, exempelvis genom innehållskartläggning eller mål- och effektkartläggning
 • Olika sätt att presentera resultatet av analys av användarkrav
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Kartlägga målgrupper för att avgöra vilka målgrupper som behöver mätas för att samla in krav
 • Samla in användarkrav och behov genom kvalitativa metoder i möten med användare
 • Analysera och strukturera resultatet av en kravinsamling
 • Visuellt presentera resultatet av insamlade användarkrav

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Välja lämpliga metoder gällande insamling av användarkrav, kartläggning av målgrupper, innehållskartläggning och effektkartläggning
 • Avgöra om målet och effekten av ett projekt är uppfyllt

Prototyping för UX-produktion – 20 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i prototyping som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap i olika prototyp- och användartestmetoder och designprinciper. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna kommunicera användningsmål med hjälp av både digitala och analoga medier och kunna samla in feedback från de olika målgrupperna i de olika faserna i en iterativ designprocess. Den studerande ska ha färdighet i att skapa wireframes och prototyper som kommunicerar användningsmålen för en tilltänkt målgrupp, kunna använda prototyper iterativt i användartester och skapa kommunikativa prototyper för digitala plattformar.

Kursinnehåll:

 • Prototypdesign
 • Iterativ designprocess
 • Användartestmetoder
 • Wireframes och prototyper
 • Designprinciper
 • Kommunicera användningsmål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Redogöra för, diskutera om och tillämpa hur man skapar prototypdesign utifrån användarvänliga analoga och digitala designmetoder
 • Prototypdesign baserat på designprinciper
 • Utveckling av användartester mot en tänkt målgrupps användningsmål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Skapa wireframes för att testa beteendet för användningsmål för målgruppen
 • Visualisera och tydliggöra kommunikationen mot uppdragsgivaren över hur delar i designen kommer att se ut och fungera
 • Skapa och använda prototyper för att hitta förbättringar till en befintlig digital tjänst eller i utvecklande av en ny tjänst
 • Använda prototyper iterativt i användartester

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Kritiskt granska och resonera över valda designmetoder i prototypdesign
 • Argumentera för att använda relevant teknik för prototypdesign

UX process 2, Användarcentrerad design  – 35 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i användarcentrerad design som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan göra systemen användbara genom att ställa användarna, deras behov och krav i centrum, samt kunna tillämpa ”human factors” för ergonomi, användarvänlighet och användarinteraktion. Den studerande ska efter genomförd kurs kunna planera och utföra UX-projekt enligt användaranpassade designprocesser. Den studerande ska kunna välja och använda lämpliga metoder för att samla in och analysera användarkrav. Vidare ska den studerande kunna producera designlösningar, samt utvärdera dessa tillsammans med användare.

Kursinnehåll:

 • Användarcentrerade designprocesser
 • Samla in, analysera, sammanställa och utvärdera användarkrav
 • Producera och utvärdera designlösningar
 • Tjänstedesign

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Hur användarcentrerade designprocesser fungerar och hur en standardmodell för UX-processen kan se ut
 • Om användarvänlighet och användarinteraktion
 • Principerna för arbete med tjänstedesign

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Tillämpa kunskap om användarvänlighet och användarinteraktion
 • Förstå och specificera en användares beteende kopplat till olika användningssammanhang
 • Kunna sammanställa användarkrav och ta fram designlösningar som möter dessa krav
 • Kunna utvärdera design gentemot de krav som tagits fram
 • Tillämpa produkt- och tjänsteutveckling enligt principerna för tjänstedesign

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Planera och strukturera ett UX-projekt med hänsyn till användarvänlighet och användarinteraktion
 • Självständigt kunna sammanställa användarkrav och ta fram designlösningar som möter dessa krav

UX process 3, Utvärdering av användbarhet – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser i utvärdering av användbarhet som krävs för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs har kunskap om och färdighet i, olika metoder för utvärdering av användbarhet. Till detta räknas metoder för expertinspektion, observationer, intervjuer, enkäter, ”Think aloud-metod”, ”kognitiv walk-through” och kontrollerade användbarhetstester samt kvantitativa metoder som A/B-test och andra former av konverteringsoptimering.

Den studerande ska efter genomförd kurs kunna planera utvärdering, välja utvärderingsmetod, göra prioriteringar, ansvarsfördela, hantera data samt kunna agera utifrån utfall och resultat. Den studerande ska kunna genomföra utvärderingar med olika lämpliga metoder beroende på förutsättningar och situationer samt känna till och förstå begränsningar i kvalitativa, respektive kvantitativa utvärderingsmetoder.

Kursinnehåll:

 • Metoder för utvärdering av användbarhet
 • Kunskap om de olika utvärderingsmetodernas möjligheter och begränsningar
 • Val av metod för utvärdering av användbarhet

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Utvärderingsmetoderna ”Think aloud”, ”Kognitiv walk-through” och ”A/B- test”
 • De olika utvärderingsmetodernas möjligheter och begränsningar
 • Vedertagna metoder för att utvärdera olika tjänsters användbarhet och vilka för-och nackdelar respektive metod har

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Föra ett resonemang om den valda metodens förtjänster och begränsningar i ett utvecklingsprojekt
 • Genomföra en utvärdering av användbarhet, i samtliga steg från planering till rapport
 • Välja lämplig metod för att utvärdera en tjänsts användbarhet för målgruppen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser i att:

 • Anpassa mest lämpad utvärderingsmetod för tjänstens användbarhet
 • Anpassa lämpliga utvärderingsmetoder för utvärdering av en tjänst och motivera valet
 • På ett nyanserat sätt resonera kring den genomförda utvärderingens begränsningar utifrån val av utvärderingsmetod
 • Utifrån analys av använd utvärderingsmetod föreslå förbättringsåtgärder i syfte att förbättra användbarheten för användaren

Examensarbete UX Design – 30 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till UX-området. Examensarbetet kan genomföras enskilt eller i grupp, i samarbete med ett företag eller annan extern kund och ska innehålla samtliga moment från inledande kunddialog, till genomförande, dokumentation och presentation. Examensarbetet ska resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska och presenteras inför övriga studerande och eventuellt deltagande företag och kunder. I kursen ska den studerande också opponera på övriga studerandes examensarbete.

Kursinnehåll:

 • Skapa en produkt eller tjänst inom UX-området innehållande alla faser i utvecklingsarbete inom yrkesområdet
 • Skapa en skriftlig rapport på engelska innehållande beskrivning av arbetet, analys och reflektion
 • Presentation av examensarbete och examensrapport
 • Opponering på examensarbete

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:

 • Yrkesrollen som UX Designer
 • Metoder som används vid planering och genomförande av ett UX-projekt
 • Samverkan mellan idé, funktion och användarupplevelse
 • Konceptuellt tänkande och designprocess
 • Metodiken och arbetsprocessen som leder till ett lösningsförslag i ett UX-projekt
 • Planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar
 • Rapportskrivning och opponering

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Utveckla fördjupade kunskaper inom det för examensarbetet valda kunskapsområdet
 • Värdera och sammanställa information
 • Utöva yrkesrollen som UX Designer
 • Bidra till ett UX-projekt så att metoder och verktyg från UX-området används
 • Tillämpa effektiv kommunikation med kund/ beställare, medarbetare, leverantörer och producenter
 • Använda korrekt branschterminologi
 • Presentera en lösning med god retorisk förmåga samt ge konstruktiv feedback på andras arbeten
 • Skapa tydlig dokumentation kring projektets arbete kopplad till tjänsten

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Planera och genomföra ett UX-projekt samt välja arbetsmetod och verktyg för detta
 • Agera självständigt utifrån sin yrkesroll med hänsyn till verksamhetsperspektiv
 • Skapa lösningar för att uppnå den för målgruppen bästa användarupplevelsen med insikt om betydelsen av tjänstedesign
 • Dokumentera och återrapportera arbetet på en hög nivå, såväl språkligt som innehållsmässigt.
 • Skapa en rapport som innehåller resonemang kring framtagandet av det användardrivna lösningsförslaget med motiveringar, vägval och riskhantering
 • Självständigt presentera och försvara examensarbetet
 • Kommentera och ge konstruktiv feedback  (opponera) på andra arbeten

Lärande i arbete 2 –  55 yhp

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som UX Designer.

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens UX-metodik i faktiska projekt. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt, kunna ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder kring kundinsikter, hantera ”Personas”, arbeta i enlighet med agil projektmetodik samt visa på förmågan att arbeta praktiskt med UX design i ett projekts samtliga faser. Vidare ska den studerande efter genomförd kurs kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget. Den studerande ska också dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Kursinnehåll:

 • Tillämpa i branschen vedertagna metoder, processer och verktyg i skarpa UX-projekt
 • Kommunicera och argumentera för valda lösningar i UX-projekt
 • Rapportskrivning
 • Muntlig presentation av rapport
 • Efter avslutad kurs ska den studerande ha kunskaper i/om:
 • Den UX-metodik som används på LIA-företaget när det gäller hur projekt genomförs, dokumenteras och kvalitetssäkras

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Självständigt ta sig an förekommande arbetsuppgifter och visa på förmågan att praktiskt arbeta med UX design i ett projekts samtliga faser
 • Ta fram målstyrning och effektkartläggning, kunna använda researchmetoder och arbeta i enlighet med agil projektmetodik
 • Genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra i det aktuella företaget
 • Diskutera kring de teknologier, plattformar och verktyg som används på arbetsplatsen

Efter avslutad kurs ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Tillämpa sina kunskaper inom kvalificerat UX-arbete i produktionsmiljö

Tillbaka till samlingsvyn?