×

 

Webbutvecklare inom .NET

Utbildningen till Webbutvecklare inom .NET är inriktad på webbutveckling med utgångspunkt i Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C#. Utbildningen ger kompetenser som starkt efterfrågas på marknaden, bland annat att utveckla interaktiva webbsidor, applikationer och gränssnitt mot användare, databasdesign samt plattformsoberoende multimedia-applikationer för webbpublicering. Den studerande får också god inblick i angränsande kompetensområden såsom databaser. I utbildningen Webbutvecklare inom .NET får den studerande ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter inom allt från C#-programmering, HTML5 och JavaScript. Utbildningen utgörs av tretton kurser varav två genomförs ute på företag genom så kallad LIA (lärande i arbete).

Yrkesroller

 • Webbutvecklare inom .NET
 • Systemutvecklare
 • Applikationsutvecklare

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha avancerade kunskaper i:

 • Specialiserade teoretiska och praktiska kunskaper inom webbutveckling samt praktisk webbprogrammering i .NET i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom webbsäkerhet, databaser och mjukvaruanalys
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk programvaruutveckling inom .NET i yrkesrollen som webbutvecklare

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom i yrkesrollen som webbutvecklare i .NET
 • Lösa sammansatta problem inom webbprogrammering i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande webbutveckling i yrkesrollen som webbutvecklare på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska de studerande ha kompetenser i att:

 • Förmåga att självständigt behandla samtliga tekniska moment som krävs i yrkesrollen webbutvecklare, både praktiskt och teoretiskt, såsom logik, algoritmer, datastrukturer och funktioner och på sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som webbutvecklare
 • Övervaka programmering, och webbutveckling samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som webbutvecklare

Utbildningens kurser:

 • Agil systemutveckling, 25 yhp
 • ASP.NET MVC, 30 yhp
 • ASP.NET Web API, 20 yhp
 • Programmering i C#, 40 yhp
 • CMS, 20 yhp
 • Datalagring med C#, 40 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • HTML & CSS, 25 yhp
 • Javascript, 35 yhp
 • LIA 1 – Applikationsutveckling, 35
 • LIA 2 – Mjukvaruutveckling, 70
 • React, 20 yhp
 • Systemintegration med C#, 20 yhp

Totalt : 400 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom agil systemutveckling som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att ge nödvändiga teoretiska och praktiska kunskaper inom agil terminologi och systemutveckling med Scrum, för att lägga grund för arbete inom projekt där denna vanligt förekommande metodologi används. Den studerande ska också tillägna sig kunskaper kring vilka olika yrkeskategorier som en utvecklare kommer att arbeta ihop med i olika projekt (t.ex. produktägare, webbdesigner, systemutvecklare, projektledare, konceptutvecklare och testare).

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ASP.NET MVC som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap i att skapa webbapplikationer med ramverket ASP.NET MVC, där hen utvecklar avancerad teoretisk och praktisk kunskap för att självständigt och effektivt arbeta med detta.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom ASP.NET Web API som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom webbaserade API:er samt hur man skapar dessa för att tillgodose behovet av data från webbapplikationer.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper i objektorienterad programmering med en fördjupning i programspråket C#. Kursen inleds med att studerande får kunskaper om versionshantering för att kunna programmera säkert. Kursen ger den studerande avancerad teoretisk och praktiskt erfarenhet av att utveckla objektorienterad programvara med programmeringsspråket C# samt gedigen kunskap inom versionshanteringssystemet Git.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Content Management Systems som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig praktiska kunskaper inom Content Management System (CMS) och hur dessa kan användas för att snabbt skapa flexibla lösningar som är enkla att underhålla och skapa innehåll för. I kursen ges den studerande avancerad teoretisk och praktisk erfarenhet i att skapa webblösningar med hjälp av ett CMS.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom datalagring med C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom lagring av data i C#, både med avseende på format (XML, JSON och CSV) och sättet på vilket data lagras. Vidare lär sig den studerande att skapa effektiva lagringslösningar som stöder applikationens behov, där fokus ligger på relationsdatabasen SQL Server och SQL. Vidare får den studerande avancerad teoretisk och praktiskt erfarenhet av att skapa effektiva lösningar för lagring av information med hjälp av SQL och relationsdatabasen SQL Server.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i utbildningen som helhet och nå utbildningens övergripande mål, vilka är kraven för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Målet med kursen är att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om, och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare ska kursen även uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet. Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Examensarbetet ska även resultera i en examensrapport som ska innehålla beskrivning, resonemang, analys och reflektioner. Examensrapporten ska skrivas på engelska. Examensarbete genomförs under handledning från skola och bransch. Resultatet ska presenteras för studerande, ledningsgrupp och branschföretag.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom HTML & CSS som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att ge den studerande specialiserad kunskap inom HTML & CSS samt hur en jobbar effektivt med dessa teknologier, genom att använda vanligt förekommande bibliotek och metodologier, för att realisera designskisser och skapa attraktiva webbsidor.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Javascript som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar specialiserade kunskaper genom teori och praktiska övningar och får utveckla sina kunskaper om, färdigheter i, och kompetenser för att skapa och utveckla enklare front-end tillämpningar.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i praktisk tillämpning av innehållet i utbildningens tidigare kurser och praktiskt tillämpa dem på en arbetsplats, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med webbprogrammering eller applikationsprogrammering. Arbetet ska utföras i projektform och omfatta allt från förberedande arbete med till implementering av grafiska applikationer och layouter med HTML, CSS och JavaScript.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser i praktisk tillämpning av innehållet i utbildningens tidigare kurser och praktiskt tillämpa dem på en arbetsplats, vilket krävs kvalificerad kompetens i för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Kursens mål är att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Studerande ska kunna arbeta på ett strukturerat och ansvarstagande sätt ute på ett företag med programmering. LIA-kursen omfattar den del i ett mjukvaruprojekt som hanterar analys, design och konstruktion av en mjukvara eller webbsida. Arbetet ska utföras i projektform.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom biblioteket React som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska utveckla sina kunskaper och färdigheter i att bygga webbapplikationer med hjälp av React.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom systemintegration med C# som krävs för att kunna arbeta som Webbutvecklare inom .NET.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska övningar ska erhålla fördjupad kunskap inom systemintegration inom .NET och C#, det vill säga det arbete som innefattar sammankoppling av fristående system, i syfte att utbyta data mellan dessa.