×

 

Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering

Utbildningen som denna ansökan avser ger kompetensen att utifrån ett hållbarhetsperspektiv, arbeta strategiskt, rådgivande och/eller projektledande inom både privat och offentlig sektor med hållbarhet utifrån de globala hållbarhetsmålen, med fokus på att använda digitaliseringen som möjliggörare för ett hållbart samhälle.

Yrkesroller

 • Hållbarhetsstrateg
 • Hållbarhetsstrateg inom IT
 • Hållbarhetsspecialist
 • Hållbarhetskoordinator
 • Projektledare inom hållbar digitalisering
 • Projektledare inom IT och digitalisering

Förkunskapskrav:

Särskild behörighet krävs i följande kurser:

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

• Engelska 6, 100p
• Matematik 2, 100p
• Naturkunskap 2, 100p
• Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Eller motsvarande

Mål med utbildningen:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i:

 • i kommunikation, grupprocesser och projektledning enligt agila metoder
 • om begrepp och modeller för ett hållbart värdeskapande
 • i juridik, ramverk och samhälle i ett nationellt och internationellt hållbarhetsperspektiv
 • om IT-infrastruktur och IT-systems energikonsumtion och hållbarhet
 • i cirkulära förhållningssätt i hållbarhetsfrågor i organisationer och verksamheter
 • om digitaliseringstransformation nationellt och internationellt
 • om innovation och innovationsprocesser
 • i researchverktyg och analysmetoder i hållbarhetsarbete
 • om relevanta verktyg och metoder för yrkesrollen, t.ex; digitalisering, affärs- och
  organisationsutveckling och change management
 • i hållbar upphandling och redovisning av hållbarhet

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • ha ett hållbarhetsperspektiv i hela livscykeln för produkter och tjänster
 • leda och kommunicera hållbarhetsarbete i organisationer och verksamheter
 • tolka, begripliggöra och förhålla sig till lagar, regler, standarder och internationella
  överenskommelser
 • beräkning och analys av IT-infrastruktur och IT-systems energikonsumtion och hållbarhet
 • använda relevanta verktyg för yrkesrollen, t.ex. verktyg för; digitalisering, affärs- och
  organisationsutveckling och change management
 • rådge verksamheter och organisationer i hållbar upphandling samt upprätta
  hållbarhetsredovisningar
 • kunna motivera och tillämpa cirkulära förhållningssätt i hållbarhetsfrågor i organisationer och
  verksamheter
 • diskutera etiska frågor och dilemman i ett hållbarhetsperspektiv

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • leda individer, grupper och processer i hållbarhetsarbete i verksamheter och organisationer
 • diskutera och motivera val av IT-infrastruktur och IT-system utifrån flera hållbarhetsaspekter
 • analysera och reflektera över etiska frågor och dilemman i ett hållbarhetsperspektiv samt
  argumentera för vald ståndpunkt
 • implementera cirkulära förhållningssätt i hållbarhetsfrågor i organisationer och verksamheter
 • driva digitaliseringstransformation nationellt och internationellt i verksamheter och
  organisationer

Utbildningens kurser:

Kurser och poängplan

 • Agil projektledning 20p
 • Att kommunicera hållbarhet 20p
 • Change Management 20p
 • Digital transformation 40p
 • Examensarbete 30p
 • Hållbar affärsutveckling 20p
 • Hållbarhet i inköp- och leverantörsansvar 30p
 • Hållbarhetsredovisning 30p
 • Introduktion till hållbarhet och digitalisering 20p
 • IT-resurser och miljöaspekter 50p
 • Juridik och samhälle i ett hållbarhetsperspektiv 25p
 • Lärande i Arbete 80p
 • Omvärldsanalys med hållbarhetsfokus 30p

Totalt : 415 YH-poäng | 2 årig utbildning
(5 YH-poäng innebär en veckas heltidsstudier)

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter

och kompetenser inom projektledning enligt agila metoder som krävs för att

arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och

färdigheter inom projektledning i hållbarhetsarbete. I kursen tillägnar sig

den studerande kunskap om olika projektformer och

projektstyrningsverktyg samt när de är lämpliga att använda. Fördjupning

görs i det agila projektets bakgrund och principer, liksom i projektledarens

roll och ansvar. Efter genomförd kurs ska den studerande förstå

förväntningarna på rollen som projektledare och kunna relatera till olika

arbetsuppgifter samt olika förhållningssätt för att lyckas i arbetet som

projektledare i agila projekt.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter

och kompetenser i att kommunicera hållbarhet som krävs för att arbeta

som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska skapa sin verktygslåda för

kommunikation. Den studerande ska tillägna sig kunskap och färdighet i,

samt förståelse för olika verktyg för effektiv kommunikation såväl internt

som externt.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter

och kompetenser inom change management som krävs för att arbeta som

Hållbarhetsstrateg inom digitalisering och IT.

 

Kursens mål är att ge den studerande kunskaper om förändringsarbete och

ledning av förändringsarbete. Med grunder i team- och grupputveckling

samt kommunikation, hanteras olika ledarskapsmodeller, begreppet

motivation och hur man kan arbeta med innovation för att få förändring att

hända.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter

och kompetenser inom området digital transformation som krävs för att

arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna planera, utveckla,

implementera och/ eller leda processer som syftar till hållbar utveckling

genom digital transformation. I kursen skapar den studerande en

verktygslåda för arbete med processer i affärs- och organisationsutveckling

i syfte att uppnå hållbarhetsmålen i hela värdekedjan.

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete

genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom

utbildningen, om möjligt, på uppdrag av en extern uppdragsgivare. Vidare

syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande resultat av

lärande, där den studerande ska kunna planera, utföra samt identifiera

resurser, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter

kopplade till yrkesrollen.

 

Målet med kursen är att den studerande genom teori och praktiska

övningar utvecklar specialiserade kunskaper i ett ämne inom yrkesområdet

som den studerande själv valt att fördjupa sig i. Vidare ges den studerande

möjligheter att utveckla sina kunskaper om metoder för att ta fram

branschrelevant rapportering samt hur ett självständigt arbete planeras och

genomförs. Den studerande ska ges möjligheter att utveckla sina

färdigheter i att planera, utföra samt analysera det färdiga resultatet och

dra slutsatser utifrån resultatet. Den studerande har efter avslutad kurs

kompetens för att självständigt genomföra en rapportskrivning utifrån ett

kritiskt förhållningssätt samt ta ställning till och värdera andras

undersökningars och rapporters kvalitet.

Den digitala transformationen tillsammans med krav på hållbarhet öppnar

för nya affärsmodeller, vilket i sin tur innebär att företag och organisationer

står inför flera utmaningar för att klara den omställning som krävs. Syftet

med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och

kompetenser inom området hållbar affärsutveckling som krävs för att arbeta

som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap och

färdighet i att värdera och jämföra affärsmodeller som tar hänsyn till både

det ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsperspektivet. Andra

viktiga delar i kursen är att identifiera vilka interna och externa hinder som

finns i olika branscher för en mer hållbar affärsmodell samt bygga en

förståelse och kunskapsgrund för att utveckla lönsamma och hållbara

affärsmodeller.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena hållbarhet i inköp- och leverantörsansvar som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter i olika hållbarhetskriterier vid inköp och upphandling för att kunna rådge en inköpsavdelning och/ eller ta fram ett ramverk för inköp som genomsyras av hållbarhet i leverantörsbedömningar och uppföljningar

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom hållbarhetsredovisning som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska kunna upprätta hållbarhetsredovisningar enligt gällande ramverk. Den studerande ska även kunna använda sig av hållbarhetsredovisning i arbetet för att nå hållbarhetsmålen i en organisation. I kursen ges stort utrymme för de ramverk och standarder som används för klimatredovisning.

Detta är utbildningens första kurs och syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för begreppet hållbarhet. I kursen introduceras också den studerande till utbildningen och till de arbetssätt som kommer att användas under utbildningstiden.

 

Målet med kursen är att den studerande skall få kunskaper i vad hållbarhet innebär och de fundament som arbetet för hållbarhet vilar på, såväl nationellt som internationellt. I kursen ingår ett projekt som genomförs i grupp där de studerande tillsammans gör ett första undersökande arbete och följer hela kedjan, från utveckling, produktion till återvinning av en produkt, utifrån samtliga hållbarhetsaspekter. Kursen behandlar också vad digitaliseringen innebär för möjligheter och utmaningar.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena IT-resurser och miljöaspekter som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande utvecklar sin kunskap om IT-Infrastruktur betraktad ur ett hållbarhetsperspektiv. I kursen tillägnar sig de studerande också kunskaper om IT-systems uppbyggnad och tillämpning i organisationer och företag. Kursen ger även kunskap om hur man kan välja resurser till ett givet IT-system med avseende på energikonsumtion och hållbar utveckling.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom områdena juridik och samhälle i ett hållbarhetsperspektiv som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskaper och förståelse för de lagar, regelverk och standarder som reglerar hållbarhetsområdet såväl nationellt som internationellt. Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdigheter i att förhålla sig till, och kunna kommunicera lagar, konventioner och standarder som påverkar hållbarhetsarbete.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser och praktisk erfarenhet från samtliga av de tidigare kurserna och praktiskt tillämpa dem i denna näringslivsförlagda kurs.

 

Målet är att den studerande efter genomförd kurs kan applicera utbildningens metodik i faktiska projekt och har tillägnat sig specialiserad kunskap om och förståelse för att självständigt kunna utföra arbetsuppgifter inom utbildningens område med hjälp av relevanta arbetsmetoder. Den studerande ska kunna redogöra för metodik och processer runt utvecklingsprojekt, redogöra för kvalitetssäkringsarbetet och dokumentationsbehovet i ett skarpt utvecklingsprojekt och kunna beskriva de teknologier, plattformar och verktyg som används inom det aktuella företaget. Den studerande ska inom ramen för kursen dela med sig av sina erfarenheter genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom omvärldsanalys med fokus på hållbarhet som krävs för att arbeta som Hållbarhetsstrateg inom IT och digitalisering.

 

Målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om relevanta analysmetoder och verktyg som syftar till att minska negativ ekonomisk, social och miljömässig påverkan. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna tillämpa relevanta analysmetoder och verktyg i en organisations hållbarhetsarbete samt utvärdera och dokumentera dessa.